Search result for

staatsbürgerin

(48 entries)
(0.0172 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -staatsbürgerin-, *staatsbürgerin*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา staatsbürgerin มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *staatsbürgerin*)
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Miss, open!Öffnet, StaatsbürgerinEve Wants to Sleep (1958)
Citizen, in the name of the law, open!Staatsbürgerin, im Namen des Gesetzes, öffnen! Eve Wants to Sleep (1958)
And if you like it, and want to, you can become an American citizen.Und wenn es dir gefällt, wirst du amerikanische StaatsbürgerinExodus (1960)
I am an Austrian citizen with a valid passport.Ich bin österreichische StaatsbürgerinHopscotch (1980)
I'm a German citizen, too.Ich bin deutsche Staatsbürgerin wie du. Mephisto (1981)
In a few months, I will become a citizen.In einigen Monaten bin ich StaatsbürgerinMoscow on the Hudson (1984)
Dominique Vidal, French citizen.Dominique Vidal, französische StaatsbürgerinThree Colors: Red (1994)
Can I get dressed? I'm a French citizen.Ich bin französische StaatsbürgerinThree Colors: White (1994)
I'm an American citizen.Ich bin amerikanische StaatsbürgerinBeyond Rangoon (1995)
I'm an American citizen!Ich bin amerikanische StaatsbürgerinBeyond Rangoon (1995)
I can't leave the country until my Canadian citizenship comes through.Ich darf nicht aus dem Land, bis ich kanadische Staatsbürgerin bin. French Kiss (1995)
And that includes five points for being a US citizen.Und das schließt 5 Punkte dafür ein, dass ich amerikanische Staatsbürgerin bin. The Family Hour (1997)
Are you a citizen of the United States?(Zack) Bist du amerikanische StaatsbürgerinThe Recruit (2003)
I'm a british citizen.Ich bin britische StaatsbürgerinHijack (2005)
The Las Vegas hotel bombing is the first successful attack on American soil since September 11th 2001, now confirmed to have been carried out by Wilhemina Van den Hulst a Dutch citizen and Muslim convert whose husband is believed to have been killed by US forcesDas Las Vegas Bombenattentat ist der erste erfolgreiche Anschlag auf amerikanischem Boden seit dem 11. September 2001, wie jetzt bestätigt wurde ausgeführt von Wilhemina Van den Horst einer niederländischen Staatsbürgerin und Moslemkonvertitin von deren Ehemann man annimmt, dass er von US-Truppen getötet wurde, Reunion (2006)
I was born in Russia, but I am also an American citizen.Ich wurde in Russland geboren, bin aber amerikanische StaatsbürgerinBats: Human Harvest (2007)
The Court sentences Julia Zárate,Julia Zárate, argentinische Staatsbürgerin, ledig, Studentin, geboren am 8. November 1980, Lion's Den (2008)
Go ahead. I am American citizen.Ich bin amerikanische StaatsbürgerinRighteous Kill (2008)
Alternatively, if you were in a relationship or planning to get married soon and your spouse was a US citizen, well, there would be no issue whatsoever because the Chinese Government recognises international marriage laws.Oder, wenn Sie eine Beziehung haben und planen sollten, demnächst zu heiraten und Ihre Partnerin US-Staatsbürgerin wäre, erübrigt sich das Ganze. Denn die chinesische Regierung erkennt das internationale Eherecht an. Mao's Last Dancer (2009)
I'm not an American citizen.Ich bin keine amerikanische StaatsbürgerinVitamin D (2009)
She is a citizen of nicaragua, Here on an expired visa.Sie ist Staatsbürgerin von Nicaragua und ihr Visum war abgelaufen. Slack Tide (2009)
My lawyer said I could become an American citizen.Mein Anwalt sagte, ich könnte amerikanische Staatsbürgerin werden. Duel Citizenship (2009)
I am an Italian citizen.Ich bin italienische StaatsbürgerinAngels & Demons (2009)
Your Honour, she is 17. She's an Israeli citizen and she's been here for 24 hours.Sie ist 17, israelische Staatsbürgerin und war schon 24 Stunden inhaftiert. Miral (2010)
34 years old, U.S. citizen.34 Jahre alt, amerikanische StaatsbürgerinBy the Book (2010)
I did not become an American citizen because of baseball.Ich wurde nicht wegen Baseball eine amerikanische StaatsbürgerinDead Air (2010)
I'm perfectly aware that this young woman is an American citizen and have no desire to put her in harm's way, but anything we do at this point will jeopardize the operation with Walker.- Ich bin mir absolut bewusst, dass diese junge Frau eine amerikanische Staatsbürgerin ist, und ich habe kein Verlangen, sie in Gefahr zu bringen, aber alles, was wir an diesem Moment machen, setzt die Operation mit Walker aufs Spiel. I Can't Quit You, Baby (2010)
Except I became aware of the ambiguity of that action, from a geopolitical, moral and citizen point of view.Und ich erkannte die Widersprüchlichkeit solcher Vorhaben. In geopolitischer und ethischer Hinsicht und als StaatsbürgerinLéa (2011)
There's apparently a holdup on the divorce papers on your end and Veronica's actually not a citizen, so--Es gibt deinerseits Verzögerungen mit den Scheidungspapieren. Veronica ist keine US-StaatsbürgerinCeleste & Jesse Forever (2012)
Either a new citizen or a case of identity fraud.Entweder eine neue Staatsbürgerin oder ein Fall von Identitätsdiebstahl. Baby Blue (2012)
I am a US citizen, and I will not be silenced!Ich bin amerikanische Staatsbürgerin und ich werde nicht darüber schweigen! Voluntold (2012)
I am a US citizen, and I will not be silenced!Ich bin amerikanische Staatsbürgerin und werde nicht schweigen! Voluntold (2012)
A Polish citizen.Eine polnische StaatsbürgerinSiberian Exile (2013)
I want her to be an American citizen, Steve.Ich möchte, dass sie amerikanische Staatsbürgerin wird, Steve. The American Dream (2013)
I sort of have a boyfriend.Ich will, dass sie eine amerikanische Staatsbürgerin wird, Steve. May I Trim Your Hedges? (2013)
'Police have a suspect in custody, 'a Russian National named as Anya Lutchenko.''Die Polizei hat eine Verdächtige in Haft,' 'eine russische Staatsbürgerin namens Anya Lutchenko.' Episode #1.2 (2013)
Isabelle Nassar, the Turkish national who requested permanent residence while on a stop here in New York during a musical tour of the U.S., has been found ineligible for asylum in the United States, in accordance with the Refugee Act of 1980,Isabelle Nassar, die türkische Staatsbürgerin, welche einen ständigen Aufenthalt während eines Halts hier in New York während einer Musical Tour durch die USA forderte, wurde als nicht berechtigt für ein Asyl in den Vereinigten Staaten befunden, in Übereinstimmung mit dem Flüchtlingsakt von 1980, Warriors (2013)
I'm a citizen, you crazy old man!Ich bin eine Staatsbürgerin, du verrückter alter Mann! Charlie Loses His Virginity Again (2013)
You would've graduated if the school hadn't closed, and Oleg knows a guy who fakes documents, so... You're a pastry school graduate, And I'm a real estate agent and a French citizen.Du hättest deinen Abschluss gemacht, wenn die Schule nicht geschlossen worden wäre, und Oleg kennt einen Typen, der Dokumente fälscht, also bist du eine Konditorschul-Absolventin, und ich eine Immobilienmaklerin und französische StaatsbürgerinAnd the First Degree (2014)
Gérard Decle is married to Agatha Ivanov, 27 years old, Bulgarian.Gérard Decle ist der Mann von Agatha Ivanov, 27, bulgarische StaatsbürgerinBonheur à Vendre (2015)
Danish citizen.Dänische StaatsbürgerinEpisode #3.1 (2015)
Now, I'm not a German citizen, - but I understand the implications... - Bring her in.Nun, ich bin keine deutsche Staatsbürgerin, aber ich verstehe die Auswirkungen eines verdeckten Programms wie diesem. The Tradition of Hospitality (2015)
I'm an American citizen.Ich bin amerikanische StaatsbürgerinThe Tradition of Hospitality (2015)
Uh, Girl in the middle... Daayna, German citizen.Das Mädchen in der Mitte, Daayna, deutsche StaatsbürgerinUnter Druck (2016)
She's an American citizen?Sozialversicherung? Sie war amerikanische StaatsbürgerinSpencer (2017)
Suyin... you are a Chinese citizen.Suyin, du bist chinesische StaatsbürgerinLove Is a Many-Splendored Thing (1955)
Yes, of course, but then... Well, Evan was born here and I'm a citizen now.Natürlich, aber Evan wurde hier geboren und ich bin jetzt eine StaatsbürgerinThe Diplomatic Corpse (1957)
All right, I'll be a citizen, too, if they ask me.Dann bin ich eben auch eine Staatsbürgerin, wenn sie mich fragen. The Diplomatic Corpse (1957)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top