Search result for

stör

(141 entries)
(0.0139 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -stör-, *stör*
English-Thai: Longdo Dictionary
bookstore(n) ร้านหนังสือ

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
store[VT] กักตุน, See also: สะสม, กักเก็บ, เก็บรักษา, Syn. keep, hoard, reserve, stockpile
store[VT] เก็บข้อมูล, See also: ป้อนข้อมูลลงในคอมพิวเตอร์, Syn. enter data, save
store[N] ร้านค้า, See also: ห้าง, ห้างร้าน, Syn. market, shop
store[N] สิ่งที่กักตุนไว้, See also: การเก็บกักตุนไว้, Syn. hoard, reserve, supply
store[N] คลังสินค้า, See also: โกดัง, Syn. depository, storeroom, warehouse
store[N] ปริมาณมาก, See also: จำนวนมาก, Syn. great quantity
stork[SL] การตั้งชันของอวัยวะเพศชาย
stork[N] นกจำพวกนกกระสา, See also: นกกระสา
storm[N] พายุ, See also: ลมมรสุม, Syn. gale, hurricane, tempest
storm[N] การโหมกระหน่ำ, See also: สิ่งที่กระหน่ำลงมาอย่างแรง, Syn. cloudburst, downpour

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
storable(สทอ'ระเบิล) adj. เก็บได้นาน. n. ของที่เก็บได้นาน., See also: storability n.
storage(สทอ'ริจฺ) n. การเก็บ,การเก็บรักษา,สถานที่เก็บ,สถานที่เก็บรักษา,ค่าเก็บรักษาของเครื่องมือเก็บข้อมูลของคอมพิวเตอร์,แหล่งเก็บข้อมูล, Syn. saving,hoarding
storage capacityความจุของหน่วยเก็บข้อมูลหมายถึง จำนวนข้อมูลที่หน่วยเก็บ เช่น จานบันทึก ฮาร์ดดิสก์ แถบแม่เหล็ก สามารถรับข้อมูลไปเก็บไว้ได้ โดยปกติจะวัดกันเป็น เคไบต์ (K bytes)
store(สทอร์) n. ร้าน,ร้านค้า,ห้องพัสดุ,ห้องเก็บของ,พัสดุ,สิ่งที่เก็บสะสมไว้,การเก็บสะสม,ปริมาณมาก,จำนวนมาก vt. เก็บสะสม,เก็บรักษา,ใส่ไว้ในห้องพัสดุ,ป้อนข้อมูลลงในเครื่องคอมพิวเตอร์,เก็บข้อมูลไว้. vi. เก็บสะสม,เก็บรักษา stores เสบียงอาหาร เครื่องใช้และพัสดุที่จำเป็น
storekeeper(สทอร์'คีเพอะ) n. ผู้ดูแลคลังสินค้า,เจ้าของคลังสินค้า,เจ้าของร้าน,เจ้าหน้าที่ควบคุมพัสดุของทหาร,คนขายของ. -storekeeping n.
storeroom(สทอร์'รูม) n. ห้องเก็บของ,ห้องพัสดุ,ห้องแสดงสินค้า, Syn. warehouse
storey(สทอ'รี) n. ชั้น. pl. storeys, Syn. story
storeyed(สทอ'รีด) adj. มี,ชั้น,เป็นชั้น,แบ่งเป็นชั้น., Syn. notable
storied(สทอ'รีด) adj. มี,ชั้น,เป็นชั้น,แบ่งเป็นชั้น., Syn. notable
stork(สทอร์ค) n. นกกระสา,นกในตระกูล Ciconiidae, สัญลักษณ์การเกิดของเด็ก

English-Thai: Nontri Dictionary
storage(n) การเก็บรักษา,ที่เก็บของ,แหล่งเก็บข้อมูล
store(n) ที่เก็บของ,ห้องพัสดุ,ห้างร้าน
store(vt) เก็บรักษา,สะสม,เก็บข้อมูล
storehouse(n) โกดัง,ร้าน,ยุ้ง,ฉาง,คลังสินค้า,แหล่งขุมทรัพย์
storekeeper(n) คนขายของ,เจ้าของร้าน,คนดูแลโกดังสินค้า
storey(n) ชั้นของบ้าน
storied(adj) มีเป็นชั้นๆ,เป็นเรื่องราว,ที่แบ่งเป็นชั้นๆ
stork(n) นกกระสา
storm(n) ลมมรสุม,พายุ,การระดมยิง,ความโกลาหล
storm(vi,vt) ระดมยิง,เข้าโจมตี,โหมกระหน่ำ,พูดรุนแรง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
storageหน่วยเก็บ [มีความหมายเหมือนกับ store ๑] [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
storage๑. ตัวสะสม๒. การสะสม [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
storageคลังสินค้า, การเก็บของในคลังสินค้า [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
storageหน่วยเก็บ [มีความหมายเหมือนกับ store ๑] [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
storageหน่วยเก็บ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
storage capacityความจุหน่วยเก็บ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
storage cycle; memory cycle; store cycleช่วงเวลารอบเก็บข้อมูล [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
storage densityความหนาแน่นหน่วยเก็บ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
storage deviceอุปกรณ์หน่วยเก็บ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
storage mass heat capacityความจุความร้อนของมวลสะสม [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
storageหน่วยเก็บ, หน่วยความจำสำหรับเก็บคำสั่ง และข้อมูลของคอมพิวเตอร์ อาจแบ่งได้เป็นสองประเภทใหญ่ๆ คือ หน่วยความจำหลัก และหน่วยความจำลอง [คอมพิวเตอร์]
Storageที่เก็บ [TU Subject Heading]
Storageตัวสะสม การสะสม [การทูต]
Storage batteriesแบตเตอรี่ทุติยภูมิ [TU Subject Heading]
Storage cabinetsตู้ [TU Subject Heading]
storage capacitystorage capacity, ความจุอ่างเก็บน้ำ [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
storage cellเซลล์สะสมไฟฟ้า, เซลล์ไฟฟ้าเคมีแบบทุติยภูมิชนิดหนึ่ง ที่นิยมใช้กันแพร่หลายก็คือ เซลล์สะสมไฟฟ้าแบบตะกั่ว ซึ่งมีตะกั่วเป็นขั้วไฟฟ้าและสารละลายกรดซัลฟิวริกเป็นอิเล็กโทรไลต์ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
storage damเขื่อนเก็บน้ำ, สิ่งก่อสร้างปิดกั้นลำน้ำในหุบเขาหรือหุบเนิน เพื่อเก็บและรักษาปริมาณน้ำไว้ใช้ประโยชน์ต่าง ๆ กัน เช่น การเพาะปลูก การบรรเทาอุทกภัย การไฟฟ้าพลังน้ำการคมนาคมทางน้ำ เป็นต้น เช่น เขื่อนภูมิพล จังหวัดตาก เขื่อนสิริกิติ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Storage hardeningปรากฏการณ์ที่ความหนืดของยางดิบหรือยางที่ยังไม่ได้ผ่านการคงรูปเพิ่ม ขึ้นระหว่างการเก็บ เนื่องจากหมู่อัลดีไฮด์ (aldehyde group) ที่มีอยู่ในยางธรรมชาติเข้าไปทำปฏิกิริยาควบแน่นกัน เกิดเป็นโครงสร้างสามมิติที่มีการเชื่อมโยง (crosslink) ระหว่างโมเลกุลยางมีผลทำให้ยางแข็งขึ้น [เทคโนโลยียาง]
Storage jarsโอ่ง [TU Subject Heading]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
story lineแนวเรื่อง

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
จัดเก็บ[V] store, See also: hoard, gather, collect, stash, stockpile, accumulate, Example: การนำไมโครคอมพิวเตอร์เข้ามาใช้เป็นที่แพร่หลายอย่างมากทั้งนี้เพื่อช่วยในการจัดเก็บข้อมูลและบริหารงานให้เป็นไปอย่างมีระเบียบและรวดเร็ว
ผู้เล่าเรื่อง[N] narrator, See also: storyteller, Syn. คนเล่าเรื่อง, ผู้เล่า, คนเล่า, Ant. ผู้ฟัง, คนฟัง, Example: เพื่อนๆ ลงคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ให้ผมเป็นผู้เล่าเรื่องทั้งหมดให้ครูทราบ, Count unit: คน
ร้านรวง[N] shops, See also: stores, Syn. ร้าน, Example: ก่อนถึงถนนใหญ่จะเป็นห้องแถวและร้านรวงต่างๆ, Count unit: ร้าน, Thai definition: ร้านค้าที่รวมอยู่เป็นกลุ่ม
สำรองข้อมูล[V] store data
เรื่องเล่า[N] story, See also: narration, narrative, Example: นิทานเรื่องบ้านเราแสนจน เป็นเรื่องเล่าที่ให้แง่คิดดีมาก, Count unit: เรื่อง, Thai definition: เรื่องที่เกิดจากการนำเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมาพูดให้ผู้อื่นฟัง
มรสุม[N] monsoon, See also: storm, Syn. พายุ, สลาตัน, Example: ถ้าการปฏิบัติงานอยู่ในระยะที่มีมรสุมหรือฝนตกชุก อาจเลื่อนการพ่นสารเคมีเป็นก่อนกำหนด
ร้าน[N] shop, See also: store, booth, Syn. ร้านค้า, ร้านรวง, Example: ทั้งสองนั่งดื่มเหล้าและส่งเสียงหัวเราะร่วนอยู่ในร้านไปจนกระทั่งรุ่งสาง, Count unit: ร้าน, Thai definition: สถานที่ขายอาหาร
ร้านค้า[N] store, See also: shop, Syn. ร้าน, ร้านรวง, ร้านขายของ, Example: เรือนนี้แบ่งเป็นสองส่วน ส่วนหน้าเปิดเป็นร้านค้า ส่วนหลังเป็นที่อยู่อาศัย, Count unit: ร้าน, Thai definition: สถานที่ทำการค้าขาย
วาตภัย[N] storm, See also: hurricane, windstorm, Example: เมื่อดวงชะตาเมืองถึงยามยาก ผู้คนจะล้มตาย เกิดอุทกภัยวาตภัยครั้งร้ายแรง บุคคลสำคัญจะเสียชีวิต เศรษฐกิจจะตกต่ำ, Thai definition: ภัยอันตรายเกิดจากพายุ
ห้าง[N] store, See also: shop, firm, concern, business house, Example: ห้างตกลงชดเชยมูลค่าส่วนนี้ให้เป็นที่ดินบริเวณต่อเนื่องกับที่ดินของโครงการ, Count unit: ห้าง, Thai definition: สถานที่จำหน่ายสินค้า, สถานที่ประกอบธุรกิจ, Notes: (จีน)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บรรพบุรุษ[n.] (banphaburut) EN: ancestor ; primogenitor ; forefather   FR: ancêtre [m, f] ; ancêtres [mpl]
บาทหลวง[n.] (bātlūang) EN: pastor   FR: pasteur [m]
เบือนเรื่อง[v. exp.] (beūoen reūang) EN: twist a story   FR: déformer une histoire
เบี้ยว[v.] (bīo) EN: distort ; deform   FR: déformer
เบี้ยว[adj.] (bīo) EN: distorted ; crooked ; twisted ; out of round ; out of shape ; askew ; slanting   FR: déformé ; tordu
บิด[v.] (bit) EN: twist ; distort ; wring ; wrench   FR: tordre ; torsader
บิดเบือน[v.] (bitbeūoen) EN: distort ; go awry ; twist   FR: déformer ; dénaturer
บิดเบือนความจริง[v. exp.] (bitbeūoen khwāmjing) EN: distort the truth   
บิดเบี้ยว[v.] (bitbīo) EN: distort ; go awry ; writhe   FR: déformer
บิดเบี้ยว[adj.] (bitbīo) EN: twisted ; distorted   FR: déformé

CMU English Pronouncing Dictionary
STORA    S T AO1 R AH0
STORE    S T AO1 R
STORR    S T AO1 R
STORK    S T AO1 R K
STORY    S T AO1 R IY0
STORM    S T AO1 R M
STORZ    S T AO1 R Z
STORER    S T AO1 R ER0
STORCH    S T AO1 R K
STORES    S T AO1 R Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
store    (v) (s t oo1 r)
stork    (n) (s t oo1 k)
storm    (v) (s t oo1 m)
story    (n) (s t oo1 r ii)
stored    (v) (s t oo1 d)
stores    (v) (s t oo1 z)
storey    (n) (s t oo1 r ii)
storks    (n) (s t oo1 k s)
storms    (v) (s t oo1 m z)
stormy    (j) (s t oo1 m ii)

German-Thai: Longdo Dictionary
historisch(adj) ที่เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ เช่น die historische Innenstadt ใจกลางเมืองที่มีความสำคัญด้านประวัติศาสตร์
zerstören(vt) |zerstörte, hat zerstört| ทำลาย, ทำให้เสียหายพินาศ เช่น Der zweite Weltkrieg hat Deutschland total zerstört. สงครามโลกครั้งที่สองได้ทำความเสียหายแก่ประเทศเยอรมนีเป็นอย่างมาก

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Störenfried {m}marplot [Add to Longdo]
Stördaten {pl}clutter [Add to Longdo]
Störenfried {m}troublemaker [Add to Longdo]
Störanfälligkeit {f}vulnerability to failures [Add to Longdo]
Störangriff {m}spoiling [Add to Longdo]
Störenfried {m}molester [Add to Longdo]
Störer {m}; Störerin {f}troublemaker; interrupter [Add to Longdo]
Störfall {m}failure; incident [Add to Longdo]
Störfallvorsorge {f}prevention of accidents [Add to Longdo]
Störfaktor {m}factor of disturbance; disruptive factor; disruptive influence [Add to Longdo]
Störfaktor {m}; Störgröße {f}confounder; noisy factor [Add to Longdo]
Störfestigkeit {f}stability [Add to Longdo]
Störfestigkeit {f}noise immunity [Add to Longdo]
Störgeräusch {n}babble [Add to Longdo]
Störgeräusch {n}static noise [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
100円ショップ[ひゃくえんショップ, hyakuen shoppu] (n) hundred-yen store; (P) [Add to Longdo]
100円均一[ひゃくえんきんいち, hyakuenkin'ichi] (n) (abbr) (See 100円均一ショップ・ひゃくえんきんいちショップ) hundred-yen store; 100 yen store [Add to Longdo]
100円均一ショップ[ひゃくえんきんいちショップ, hyakuenkin'ichi shoppu] (n) hundred-yen store; 100 yen store [Add to Longdo]
100均(P);百均[ひゃっきん, hyakkin] (n) (abbr) (See 100円均一ショップ,100円均一) hundred-yen store; 100 yen shop; (P) [Add to Longdo]
SB[エスビー, esubi-] (n) (1) (See ストアブランド) store brand; (2) (See 普通社債) straight bond; (3) (See ステーションブレーク) station break; (4) (See サイドバック) sideback; (5) (See 社会的企業) social business [Add to Longdo]
おはか参り[おはかまいり, ohakamairi] (n) ritual visit to the tomb of one's ancestors (bringing flowers, burning incense, cleansing the tombstone) [Add to Longdo]
お化けの話[おばけのはなし, obakenohanashi] (n) (See 怪談) spooky tale; ghost story [Add to Longdo]
お化け話;御化け話[おばけばなし, obakebanashi] (n) (See 怪談) ghost story; spooky story [Add to Longdo]
お笑い;御笑い[おわらい, owarai] (n) comical (story, song); comic [Add to Longdo]
お蔵;お倉;御蔵;御倉[おくら;オクラ, okura ; okura] (n) (1) (See 蔵・くら) shelving (a play, movie, etc.); closing down; cancelling; canceling; the shelf; (2) rice storehouse of the Edo shogunate [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[zàng, ㄗㄤˋ, ] storehouse; depository; cache (computer); Buddhist or Taoist scripture, #2,299 [Add to Longdo]
商店[shāng diàn, ㄕㄤ ㄉㄧㄢˋ, ] store; shop, #4,910 [Add to Longdo]
剧情[jù qíng, ㄐㄩˋ ㄑㄧㄥˊ, / ] story line; plot, #6,062 [Add to Longdo]
店铺[diàn pù, ㄉㄧㄢˋ ㄆㄨˋ, / ] store; shop, #6,118 [Add to Longdo]
风暴[fēng bào, ㄈㄥ ㄅㄠˋ, / ] storm; violent commotion; fig. crisis (e.g. revolution, uprising, financial crisis etc), #6,376 [Add to Longdo]
仓储[cāng chǔ, ㄘㄤ ㄔㄨˇ, / ] storage (of grains, good etc) in a specialized warehouse, #16,352 [Add to Longdo]
储藏[chǔ cáng, ㄔㄨˇ ㄘㄤˊ, / ] store; deposit; (oil, mineral etc) deposits, #24,429 [Add to Longdo]
暴风[bào fēng, ㄅㄠˋ ㄈㄥ, / ] storm wind; storm (force 11 wind), #29,738 [Add to Longdo]
铺子[pù zi, ㄆㄨˋ ㄗ˙, / ] store; shop, #34,209 [Add to Longdo]
疾风[jí fēng, ㄐㄧˊ ㄈㄥ, / ] storm; gale; strong wind; flurry; blast, #34,948 [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
ひずみ[ひずみ, hizumi] distortion [Add to Longdo]
アドレス指定可能な記憶域をもたない計算器[アドレスしていかのうなきおくいきをもたないけいさんき, adoresu shiteikanounakiokuikiwomotanaikeisanki] calculator without addressable storage [Add to Longdo]
エミッタートランジスタ論理回路[エミッタートランジスタろんりかいろ, emitta-toranjisuta ronrikairo] Emitter-Coupled Transistor Logic, ECTL [Add to Longdo]
オフラインストレージ[おふらいんすとれーじ, ofurainsutore-ji] offline storage [Add to Longdo]
オンラインストレージ[おんらいんすとれーじ, onrainsutore-ji] online storage [Add to Longdo]
キーボード制御式のアドレス指定可能な記憶域をもつ計算器[キーボードせいぎょしきのアドレスしていかのうなきおくいきをもつけいさんき, ki-bo-do seigyoshikino adoresu shiteikanounakiokuikiwomotsukeisanki] calculator with keyboard controlled addressable storage [Add to Longdo]
サービスの復旧[サービスのふっきょう, sa-bisu nofukkyou] service restoration, restoration of service [Add to Longdo]
サーミスター[さーみすたー, sa-misuta-] thermistor [Add to Longdo]
ストレージ構造[ストレージこうぞう, sutore-ji kouzou] storage structure [Add to Longdo]
ストレージ[すとれーじ, sutore-ji] storage [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From Swedish-English Freedict dictionary [fd-swe-eng]:

  stör
     pole; post; stanchion; stake
     sturgeon
  

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

  Stör [ʃtøːr] (n) , s.(m )
     sturgeon
  

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top