หรือคุณหมายถึง sproß?
Search result for

spross

(11 entries)
(0.0279 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -spross-, *spross*, spros
German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Spross {m} (Pflanze)shoot [Add to Longdo]
Spross {m}; Schössling {m} | Sprosse {pl}scion | scions [Add to Longdo]
Sprosse {f}rung [Add to Longdo]
Sprosse {f}; Leitersprosse {f}stave [Add to Longdo]
Sprossenrad {n}; Stachelrad {n}pin wheel; sprocket wheel [Add to Longdo]
Sprossenrad {n}; Stachelrad {n}; Zahn {m}; Zahnkranz {m}sprocket [Add to Longdo]
Sprossenwand {f}wall bars [Add to Longdo]
Sprosser {m} [ornith.]Thrush Nightingale (Luscinia luscinia) [Add to Longdo]
Sprosserrotschwanz {m} [ornith.]Evermann's Redstart [Add to Longdo]
Sprosserrohrsänger {m} [ornith.]Nightingale Reed Warbler [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

  Spross [ʃprɔs] (n) , s.(m )
     scion
  

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top