ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

sorry.

   
26 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -sorry.-, *sorry.*
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
What a stupid thing to do. Oh, I'm so sorry. Please don't bother.ฉันขอโทษด้วย อย่าลําบากเลยค่ะ มันไม่สําคัญอะไร Rebecca (1940)
I'm so sorry. I never thought that I'd get Robert into trouble.ฉันขอโทษจริงๆ ฉันไม่รู้ว่าจะทําให้โรเบิร์ตต้องลําบาก Rebecca (1940)
I'm so sorry. Do you mind if I put this there?ขอโทษด้วย คุณจะว่าอะไรมั้ยถ้าผมขอวางไว้ตรงนี้ Rebecca (1940)
I'm awfully sorry. I'm afraid I can't help you. I should have remembered the name de Winter.ผมเสียใจด้วยครับ เเต่เกรงว่าผมคงจะช่วยไม่ได้ ผมน่าจะจําชื่อเดอ วินเทอร์ได้ Rebecca (1940)
- I'm sorry. I have this habit of doodling.- ฉันขอโทษ ฉันมีนิสัยของการดูเดิลนี้ 12 Angry Men (1957)
Oh, I'm sorry. I...โอ้ฉันขอโทษ ฉัน ... 12 Angry Men (1957)
The boy was sleepy, and the old man said, "I'm sorry. "เด็กที่ถูกง่วงนอน และชายชรากล่าวว่า "ฉันขอ โทษ." The Old Man and the Sea (1958)
I'm sorry. I didn't mean that.ฉันขอโทษ ผมไม่ได้หมายความว่า The Godfather (1972)
I'm sorry. I can't finish like that.ฉัน เมตร ขอโทษ ฉัน ไม่สามารถ เสร็จ เช่นนั้น I Spit on Your Grave (1978)
I'm sorry. I really am.ฉัน เมตร ขอโทษ ฉัน จริงๆ I Spit on Your Grave (1978)
I'm sorry. I don't understand.ขอโทษค่ะ ฉันไม่เข้าใจ Airplane! (1980)
Oh, I'm sorry. You can have...โอ้ฉันขอโทษ คุณสามารถมี ... Indiana Jones and the Temple of Doom (1984)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
sorry.A-ha-ha ... sorry. I forgot my contacts, Unless I'm right here I can't see it.
sorry.Ah, sorry. Megumi, could you get me the conditioner?
sorry.Although he was wrong, he didn't say he was sorry.
sorry.Could you move over a little. Oh, sorry. I didn't realize I was taking up so much space.
sorry.Get out, or you will be sorry.
sorry.He was all the more angry because she wasn't in the least sorry.
sorry.His death made all feel sorry.
sorry.Huh? Oh, I'm sorry.
sorry.I can't be sorry.
sorry.I could not say "I'm sorry."
sorry.I feel sorry.
sorry.I filled with sorry.

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Sorry \Sor"ry\, a. [Compar. {Sorrier}; superl. {Sorriest}.] [OE.
   sory, sary, AS. s[=a]rig, fr. s[=a]r, n., sore. See {Sore},
   n. & a. The original sense was, painful; hence, miserable,
   sad.]
   1. Grieved for the loss of some good; pained for some evil;
    feeling regret; -- now generally used to express light
    grief or affliction, but formerly often used to express
    deeper feeling. "I am sorry for my sins." --Piers Plowman.
    [1913 Webster]
 
       Ye were made sorry after a godly manner. --2 Cor.
                          vii. 9.
    [1913 Webster]
 
       I am sorry for thee, friend; 't is the duke's
       pleasure.               --Shak.
    [1913 Webster]
 
       She entered, were he lief or sorry.  --Spenser.
    [1913 Webster]
 
   2. Melancholy; dismal; gloomy; mournful. --Spenser.
    [1913 Webster]
 
       All full of chirking was this sorry place.
                          --Chaucer.
    [1913 Webster]
 
   3. Poor; mean; worthless; as, a sorry excuse. "With sorry
    grace." --Chaucer.
    [1913 Webster]
 
       Cheeks of sorry grain will serve.   --Milton.
    [1913 Webster]
 
       Good fruit will sometimes grow on a sorry tree.
                          --Sir W.
                          Scott.
    [1913 Webster]
 
   Syn: Hurt; afflicted; mortified; vexed; chagrined;
     melancholy; dismal; poor; mean; pitiful.
     [1913 Webster]

From Dutch-English Freedict Dictionary ver. 0.1.3 [fd-nld-eng]:

 sorry /sɔri/
  excuseme

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top