ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

somaliland

S AH0 M AA1 L IY0 L AE2 N D   
8 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -somaliland-, *somaliland*, somalilan
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา somaliland มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *somaliland*)
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Abyssinia, Somaliland, the Dodecanese. And Paris.In Abessinien, Somaliland, den Dodekanes... und in Paris. Cracks (2009)
SHE SIGHSDas Wetter, Ereignisse in SomalilandEpisode #4.4 (2015)
I need another drink.- Warum SomalilandEpisode #4.4 (2015)
And your father comes up from the Somaliland and walks into a lost city?Und Ihr Vater kommt vom Somaliland und findet eine verlorene Stadt? Legend of the Lost (1957)
Timbuktu or the Somaliland, what's the difference?Timbuktu oder das Somaliland, wo liegt der Unterschied? Legend of the Lost (1957)

CMU English Pronouncing Dictionary
SOMALILAND    S AH0 M AA1 L IY0 L AE2 N D

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From Dutch-English Freedict Dictionary ver. 0.1.3 [fd-nld-eng]:

  Somaliland /somalilɑnt/
   1. Somalia
   2. Somalia

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top