ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

so,

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -so,-, *so,*
Possible hiragana form:
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
So, hey.งั้น เฮ้ Say My Name (2012)
So, there.นั่นไง Dead Meat (2013)
If you think so, you have a great imagination.ถ้านายเข้าใจมันดังนั้น แสดงว่านายเป็นคนมีจินตนาการสูง The Great Dictator (1940)
So, I hopped over.ดังนั้นฉันกระโดดมากกว่า Pinocchio (1940)
Well, I thought so, but people didn't understand him.ฉันก็คิดว่าเช่นนั้น เเต่คนมักไม่ค่อยเข้าใจท่าน Rebecca (1940)
Don't mind my saying so, but why don't you do something about your hair?อย่าถือสานะ เเต่ทําไม คุณไม่ทําอะไรกับทรงผมบ้าง Rebecca (1940)
I imagine that's about the solution now, don't you think so, Crawley?ผมว่านี่คงเป็นคําอธิบายได้ว่ามั้ย ครอว์ลี่ย์ Rebecca (1940)
So, like the gentleman of the old school that he is, he killed her.เเล้วก็เหมือนคุณผู้ชายหัวโบราณ เขาก็เลยฆ่าหล่อนเสีย Rebecca (1940)
So, what do we do now?ดังนั้นสิ่งที่เราทำตอนนี้หรือไม่ 12 Angry Men (1957)
So, what are you gonna do? We can be here all night.ดังนั้นสิ่งที่คุณจะทำอย่างไร เราสามารถอยู่ที่นี่ทั้งคืน 12 Angry Men (1957)
at three o'clock or so, and he was captured by two detectives in the hallway of his house.00 หรือดังนั้น และเขาก็ถูกจับโดยสองนักสืบในห้องโถงของบ้านของเขา 12 Angry Men (1957)
I think so, if there were any special details to remember.ผมคิดว่าเป็นเช่นนั้นถ้ามีรายละเอียดพิเศษใด ๆ ที่ต้องจำไว้ 12 Angry Men (1957)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
so, All of them say so, but I believe none of them.
so, And so, knowledge from the past, mixed up with assumptions about that knowledge, which may be more or less appropriate, is used to augment information provided by the senses.
so, And so, Reiko, it's nothing for you to panic about.
so, At your age I would think so, too.
so, Depending on the case; sometimes it is so, sometimes not.
so, Do you have volume discount? If so, please send details.
so, Even so, kindergartens are sensitive to seasonal events.
so, Granting that it is so, what follows?
so, He used to say so, but now he doesn't.
so, I did so, not because I wanted to, but because I had to.
so, If you say so, you are telling a lie.
so, I think so, too.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ถ้างั้น...[thā ngan ...] (x) EN: well, ... ; if so, ...  FR: bien ; et bien
ตกลงจะไปไหม[toklong ja pai mai] (xp) EN: so, are you coming along ?

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
so, wie ich die Sache seheAFAICS : as far as I can see [Add to Longdo]
so, wie ich die Sache seheAISI : as I see it [Add to Longdo]
so, wie ich es versteheAIUI : as I understand it [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
SOx[エスオーエックス;ソックス, esuo-ekkusu ; sokkusu] (n) sulfur oxide (SO, SO2, etc.); sulphur oxide [Add to Longdo]
そうですが[soudesuga] (exp) that's so, however ....; (P) [Add to Longdo]
そうですね[soudesune] (exp) that's so, isn't it; (P) [Add to Longdo]
そう言えば[そういえば, souieba] (exp) (uk) which reminds me ...; come to think of it ...; now that you mention it ...; on that subject ...; so, if you say ...; (P) [Add to Longdo]
もさることながら[mosarukotonagara] (exp) (See 然る事乍ら) one may well say so, but ...; even more than [Add to Longdo]
アンダンスー;あんだんすー[andansu-; andansu-] (n) (from アンダ + ミスー) fried mixture of minced pork, miso, mirin, etc. (Okinawan dish) [Add to Longdo]
言うまでもない(P);言う迄も無い;言う迄もない[いうまでもない(P);ゆうまでもない, iumademonai (P); yuumademonai] (exp) it goes without saying; there is no need to say so, but of course; it is needless to say; it need scarcely be said; (P) [Add to Longdo]
鉄火味噌[てっかみそ, tekkamiso] (n) miso, fried soybeans and vegetables seasoned with sake and sugar [Add to Longdo]
豚骨[とんこつ, tonkotsu] (n) dish made with pork belly and bones, simmered with miso, sake, vegetables, etc. (from Kagoshima) [Add to Longdo]
和尚(P);和上[おしょう(和尚)(P);かしょう;わじょう, oshou ( oshou )(P); kashou ; wajou] (n) (1) (おしょう only) (hon) preceptor or high priest (esp. in Zen or Pure Land Buddhism); (2) (かしょう only) (hon) preceptor or high priest (in Tendai or Kegon Buddhism); (3) (わじょう only) (hon) (usu. 和上) preceptor or high priest (in Shingon, Hosso, Ritsu or Shin Buddhism); (4) (See 法眼) second highest priestly rank in Buddhism; (5) (おしょう, かしょう only) monk (esp. the head monk of a temple); (6) master (of one's art, trade, etc.); (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (6 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 So \So\, adv. [OE. so, sa, swa, AS. sw[=a]; akin to OFries,
   s[=a], s?, D. zoo, OS. & OHG. s?, G. so, Icel. sv[=a], sv?,
   svo, so, Sw. s?, Dan. saa, Goth. swa so, sw? as; cf. L. suus
   one's own, Skr. sva one's own, one's self. [root]192. Cf. As,
   {Custom}, {Ethic}, {Idiom}, {Such}.]
   1. In that manner or degree; as, indicated (in any way), or
    as implied, or as supposed to be known.
    [1913 Webster]
 
       Why is his chariot so long in coming? --Judges v.
                          28.
    [1913 Webster]
 
   2. In like manner or degree; in the same way; thus; for like
    reason; whith equal reason; -- used correlatively,
    following as, to denote comparison or resemblance;
    sometimes, also, following inasmuch as.
    [1913 Webster]
 
       As a war should be undertaken upon a just motive, so
       a prince ought to consider the condition he is in.
                          --Swift.
    [1913 Webster]
 
   3. In such manner; to such degree; -- used correlatively with
    as or that following; as, he was so fortunate as to
    escape.
    [1913 Webster]
 
       I viewed in may mind, so far as I was able, the
       beginning and progress of a rising world. --T.
                          Burnet.
    [1913 Webster]
 
       He is very much in Sir Roger's esteem, so that he
       lives in the family rather as a relation than
       dependent.              --Addison.
    [1913 Webster]
 
   4. Very; in a high degree; that is, in such a degree as can
    not well be expressed; as, he is so good; he planned so
    wisely.
    [1913 Webster]
 
   5. In the same manner; as has been stated or suggested; in
    this or that condition or state; under these
    circumstances; in this way; -- with reflex reference to
    something just asserted or implied; used also with the
    verb to be, as a predicate.
    [1913 Webster]
 
       Use him [your tutor] with great respect yourself,
       and cause all your family to do so too. --Locke.
    [1913 Webster]
 
       It concerns every man, with the greatest
       seriousness, to inquire into those matters, whether
       they be so or not.          --Tillotson.
    [1913 Webster]
 
       He is Sir Robert's son, and so art thou. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   6. The case being such; therefore; on this account; for this
    reason; on these terms; -- used both as an adverb and a
    conjuction.
    [1913 Webster]
 
       God makes him in his own image an intellectual
       creature, and so capable of dominion. --Locke.
    [1913 Webster]
 
       Here, then, exchange we mutually forgiveness;
       So may the guilt of all my broken vows,
       My perjuries to thee, be all forgotten. --Rowe.
    [1913 Webster]
 
   7. It is well; let it be as it is, or let it come to pass; --
    used to express assent.
    [1913 Webster]
 
       And when 't is writ, for my sake read it over,
       And if it please you, so; if not, why, so. --Shak.
    [1913 Webster]
 
       There is Percy; if your father will do me any honor,
       so; if not, let him kill the next Percy himself.
                          --Shak.
    [1913 Webster]
 
   8. Well; the fact being as stated; -- used as an expletive;
    as, so the work is done, is it?
    [1913 Webster]
 
   9. Is it thus? do you mean what you say? -- with an upward
    tone; as, do you say he refuses? So? [Colloq.]
    [1913 Webster]
 
   10. About the number, time, or quantity specified;
     thereabouts; more or less; as, I will spend a week or so
     in the country; I have read only a page or so.
     [1913 Webster]
 
        A week or so will probably reconcile us. --Gay.
     [1913 Webster]
 
   Note: See the Note under {Ill}, adv.
      [1913 Webster]
 
   {So} . . . {as}. So is now commonly used as a demonstrative
    correlative of as when it is the puprpose to emphasize the
    equality or comparison suggested, esp. in negative
    assertions, and questions implying a negative answer. By
    Shakespeare and others so . . . as was much used where as
    . . . as is now common. See the Note under {As}, 1.
    [1913 Webster]
 
       So do, as thou hast said.       --Gen. xviii.
                          5.
    [1913 Webster]
 
       As a flower of the field, so he flourisheth. --Ps.
                          ciii. 15.
    [1913 Webster]
 
       Had woman been so strong as men.   --Shak.
    [1913 Webster]
 
       No country suffered so much as England. --Macaulay.
    [1913 Webster]
 
   {So far}, to that point or extent; in that particular. "The
    song was moral, and so far was right." --Cowper.
 
   {So far forth}, as far; to such a degree. --Shak. --Bacon.
 
   {So forth}, further in the same or similar manner; more of
    the same or a similar kind. See {And so forth}, under
    {And}.
 
   {So, so}, well, well. "So, so, it works; now, mistress, sit
    you fast." --Dryden. Also, moderately or tolerably well;
    passably; as, he succeeded but so so. "His leg is but so
    so." --Shak.
 
   {So that}, to the end that; in order that; with the effect or
    result that.
 
   {So then}, thus then it is; therefore; the consequence is.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 So \So\, conj.
   Provided that; on condition that; in case that; if.
   [1913 Webster]
 
      Though all the winds of doctrine were let loose play
      upon the earth, so truth be in the field, we do
      injuriously, by licensing and prohibiting, to misdoubt
      her strength.              --Milton.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 So \So\, interj.
   Be as you are; stand still; stop; that will do; right as you
   are; -- a word used esp. to cows; also used by sailors.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Thionyl \Thi"on*yl\, n. [Thionic + -yl.] (Chem.)
   The hypothetical radical {SO}, regarded as an essential
   constituent of certain sulphurous compounds; as, thionyl
   chloride.
   [1913 Webster]

From Swedish-English FreeDict Dictionary ver. 0.1.1 [fd-swe-eng]:

 so
  sow

From German-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.3 [fd-deu-eng]:

 so /zoː/
  as; so; that way; thus

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top