Search result for

sibel

(59 entries)
(0.0173 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -sibel-, *sibel*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา sibel มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *sibel*)
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Cindy's very sensitive.Cindy ist sehr sensibelThe Outrage: Part 1 (1980)
First, as an advocate, making the Department's actionsseem plausible to Parliament and public,he is ourpublic relations man.Zum ersten ist er ein Anwalt und macht die Politik des Ministeriums plausibel im Parlament und beim Bürger. Er ist unser Public-Relations-Mann. The Right to Know (1980)
Ted is too sensitive to have many involvements.Ted ist zu sensibel, um viele Bindungen zu haben. Cruising (1980)
Gently, darling, it's extremely sensitive ...Sanft, Liebling, es ist äußerst sensibel... Flash Gordon (1980)
That kid is so sensitive.Er ist so sensibelGloria (1980)
--spineless, insensitive, bereft of good taste and judgment.Feige, unsensibel, es mangelt dir an Geschmack und Vernunft. The Indiscretion (1981)
He will perceive the implications. He will have a sympathetic insight into the problems.Er überdenkt die Implikationen, er wird sensibel wohlwollendes Verständnis entwickeln für die Gesamtproblematik. The Compassionate Society (1981)
I know, Wally, but the name could be politically sensitive.Ja, ich weiß, Wally, ich weiß, aber der Name wäre womöglich politisch sensibelThe Greasy Pole (1981)
Hamsters are a big responsibility.Du hast keine Ahnung, wie sensibel Hamster sind. The Cannonball Run (1981)
You're too sensitive.Nicht so sensibelPrince of the City (1981)
Laura has always been a very sensitive girl...Laura war schon immer sehr sensibel, sie ist meine Jüngste. Thou Shalt Not Steele (1982)
But you're so vulnerable, and they'll be here all weekend,Aber du bist so sensibel. Sie sind übers Wochenende da, A Midsummer Night's Sex Comedy (1982)
He's just ridiculously sensitive.Er ist sehr sensibelSwamp Thing (1982)
If they're sensitive, they just hear voices.Sind sie sensibel, hören sie Stimmen. Wrong Is Right (1982)
Sometimes you're so insensitive.Manchmal sind Sie so unsensibelBlind Spot (1983)
I must admit it's not the most plausible story. It's obvious the man has been on the receiving end of some terrible psychological blow.Die Story ist nicht sehr plausibel, aber das riecht nach einem psychologischen Problem. Altared Steele (1983)
I know I'm thought insensitive but I'm not blind.Ich weiß, man hält mich für unsensibel... - aber ich bin nicht blind. The Dresser (1983)
That would be the most plausible explanation.Das wäre die plausibelste Erklärung. Octopussy (1983)
Tell them these orders are irreversible.Sagen Sie ihnen, dass die Befehle irreversibel sind. Superman III (1983)
-Too sensitive?- Zu sensibelTo Be or Not to Be (1983)
Remember you told me to tell you when you were acting rudely and insensitively?Ich soll's dir sagen, wenn du unhöflich und unsensibel bist? WarGames (1983)
Yes, but then it really made all the sense in the world, because although he wanted to be loved, craved to be loved, there was also something in him that desired immersion in the mass and anonymity,Es war völlig plausibel. Er sehnte sich zwar nach Liebe, aber es gab auch eine Seite an ihm, die in der Masse, in der Anonymität untergehen wollte. Zelig (1983)
Almοst any type οf car cοuld have made the jοurney in that time, if it was midnight.Der Colonel und Dolly sind sehr sensibel und werden sich völlig zurückziehen, was er bestimmt schon tut. Ich glaube, dass das die beiden ganz leise töten würde. Part 2 (1984)
I'm a specialist, B.A. Specialists are delicately tuned.Ich bin ein Spezialist. Spezialisten sind sensibel ausgebildet. Semi-Friendly Persuasion (1984)
How long will it take? We know how sensitive he is to mission objectives and now you're telling me to program him for the destruction of the Discovery as well as his own destruction.Er ist Missionszielen bezüglich sehr sensibel, und ich soll ihn darauf programmieren, sowohl sich, als auch die Discovery zu zerstören. 2010: The Year We Make Contact (1984)
My son is sensitive.Mein Sohn ist sensibelBroadway Danny Rose (1984)
He's sensitive.Er ist so sensibelBroadway Danny Rose (1984)
Really sensitive.Wirklich sensibelHappy Easter (1984)
Both sensitive and dignified, with just a little pinch of nostalgia, perhaps.Sensibel und würdevoll zugleich, vielleicht noch mit einem Hauch von Wehmut. Happy Easter (1984)
Someone mean and unfeeling and...rotten.Jemand, der gemein, unsensibel und... verdorben ist. The Lonely Guy (1984)
- Oh, sensitive.- Oh, wie sensibelSixteen Candles (1984)
She's totally insensitive.Sie ist so unsensibelSixteen Candles (1984)
She was bright, she was sensitive, she was beautiful.Sie war intelligent, sensibel, schön. Splash (1984)
The odds against a crook being sensitive enough to get into your diaries is about a billion to one.Die Chance, dass ein Gauner sensibel genug ist, deine Tagebücher zu lesen, steht eine Milliarde zu eins. Thief of Hearts (1984)
So sensitive.Sie ist so sensibelA Private Function (1984)
In fact, Melvin, I think you're handsome, and sensitive and kind.Weißt du, Melvin, eigentlich finde ich dich viel hübscher und so sensibel und so nett. The Toxic Avenger (1984)
Your story seems plausible enough.Ihre Geschichte klingt plausibel genug. Steele of Approval (1985)
It seems plausible?Klingt plausibelSteele of Approval (1985)
And you want me to try to make some sense out of yours.Und du willst, dass deines plausibel rüberkommen soll. A Lovely Little Affair (1985)
I'm not being insensitive.Ich bin nicht unsensibelYou Only Die Twice (1985)
I have a merciful disposition.Ich bin äußerst sensibelAsterix and Caesar (1985)
Why do only women get to be sensitive?Warum dürfen denn nur Frauen sensibel sein? Kiss of the Spider Woman (1985)
Intelligent, sensitive.Intelligent, sensibelMiami Supercops (1985)
Look, I really think this is all in your mind, you know like you're picking up some psychic signals.Du bist so sensibel und kannst bestimmt psychische Signale empfangen. A Nightmare on Elm Street 2: Freddy's Revenge (1985)
I was rude, insensitive, selfish....Ich war grob, unsensibel, egoistisch. The Sure Thing (1985)
i can't find lucky.Bin ich zu sensibel oder spüre ich Spannungen? Looking for Lucky (1986)
- Sensitive, intelligent, feeling.- Sensibel, intelligent, gefühlvoll. Sail Away (1986)
- Yeah, I don't have any better answer.Die plausibelste Erklärung. Flame's End (1986)
Very observant of you, Mr. MacGyver, though it has been seven weeks.Sehr sensibel beobachtet. Es ist kaum sieben Wochen her. Slow Death (1986)
Who's your sensitive flower?Wer ist denn dieses Sensibelchen? The Enemy Within (1986)

CMU English Pronouncing Dictionary
SIBELLE    S IH2 B EH1 L

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
eingängig; plausibel {adj}plausible [Add to Longdo]
inkompressibelincompressible [Add to Longdo]
sensibel; empfindsam {adj}sensitive [Add to Longdo]
umkehrbar; reversibel {adj} | nicht umkehrbarreversible | nonreversible [Add to Longdo]
unabänderlich; unumkehrbar; irreversibel {adj}irreversible [Add to Longdo]
unsensibelnonsensitive [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
敏感[びんかん, binkan] empfindlich, sensibel [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top