ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

sharlene

SH AA1 R L IY2 N   
42 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -sharlene-, *sharlene*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา sharlene มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *sharlene*)
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
How you doing, Sharlene?Hi, Sharlene! Wie spät ist es? Out of Time (2003)
Could we get some paper, Sharlene?Wir brauchen Papier! SharleneOut of Time (2003)
- Sharlene...- Sharlene... Citizen Joe (2005)
Honestly, Sharlene, I don't think I can stop.Ehrlich gesagt, Sharlene, ich kann nicht aufhören. Citizen Joe (2005)
- I think they're real, Sharlene.- Ich glaube, sie sind wahr, SharleneCitizen Joe (2005)
Sharlene?SharleneCitizen Joe (2005)
Sharlene!SharleneCitizen Joe (2005)
(Sharlene) It was for your own good!(Sharlene) Es ist zu deinem Besten! Citizen Joe (2005)
Sharlene!SharleneCitizen Joe (2005)
Sharlene!SharleneCitizen Joe (2005)
Sharlene, you won't believe it.Sharlene, du wirst es nicht glauben. Citizen Joe (2005)
Sharlene?SharleneCitizen Joe (2005)
- Sharlene, I don't need a shrink. Sharlene!Sharlene, ich brauche keinen Seelenklempner! Citizen Joe (2005)
Sharlene, look, our problems are small compared...Sharlene, sieh mal, unsere Probleme sind doch klein im Vergleich zu... Citizen Joe (2005)
Sharlene!SharleneCitizen Joe (2005)
Sharlene!SharleneCitizen Joe (2005)
Sharlene, I'm... I'm sorry about everything that's happened.Sharlene, es tut mir sehr Leid, dass das alles passiert ist. Citizen Joe (2005)
It's happening, Sharlene!Es passiert, SharleneCitizen Joe (2005)
Sharlene.SharleneCitizen Joe (2005)
Sharlene, meet General Jack O'Neill of the United States Air Force.Sharlene, darf ich vorstellen, General Jack O'Neill von der US Air Force. Citizen Joe (2005)
Friend, this is my hot wife, Charlene!Freunde! Das ist meine heiße Frau SharleneReading Is a Funda Mental Case (2008)
That chirping' is the sound of Charlene in heat.Und das Gezwitscher ist der Klang der rolligen SharleneReading Is a Funda Mental Case (2008)
Sharlene, you okay?Sharlene, alles okay? If You Are Watching This I Am Dead (2014)
I'm Secret Service! You thinking about Sharlene?Denken Sie an SharleneWe Were Supposed to Help Each Other (2014)
I know you're doing this to save Sharlene. Navajo 1.Ich weiß, dass Sie das tun, um Sharlene zu retten. We Were Supposed to Help Each Other (2014)
Where's Sharlene?- Wo ist Sharlene? - Wann hast du sie das letzte Mal gesehen? We Were Supposed to Help Each Other (2014)
Did they take them? Did anyone see Sloan or Sharlene get taken?Hat irgendjemand gesehen, ob Sloan oder Sharlene mitgenommen wurden? We Were Supposed to Help Each Other (2014)
Sharlene's father is dead.Sharlenes Vater ist tot. We Were Supposed to Help Each Other (2014)
We're almost done here, Sharlene.Wir sind hier fast fertig, SharleneDesignated Allies (2014)
Sharlene is Amber's best friend.- Sharlene ist die beste Freundin von Amber. Designated Allies (2014)
Sharlene?SharleneForbidden (2015)
Sharlene, there are other clients you might make yourself available to.Sharlene, es gibt andere Kunden, Ihr könntet Euch selbst verfügbar machen. Forbidden (2015)
Sharlene, I don't have any money.Sharlene, ich habe kein Geld. Forbidden (2015)
Sharlene, I can't risk you being discovered at these parties.Sharlene, ich kann nicht riskieren, dass Ihr entdeckt werdet auf diesen Partys. Forbidden (2015)
Sharlene?SharleneThe End of Mourning (2015)
Sharlene, what happened to your... ?Sharlene, was ist geschehen mit Eurem...? The End of Mourning (2015)
- Sharlene, no.- Oh Sharlene, nein. The End of Mourning (2015)
Sharlene, you have it all wrong!Sharlene, Ihr habt im Ganzen Unrecht! The End of Mourning (2015)
Gigi and Sharlene, salt cod and guinea pie... is my life now.Gigi und Sharlene, Salzkabeljau und Guineakuchen...sind jetzt mein Leben. Tempting Fate (2015)
Sharlene Jorif worked as an area manager, Bureau of reclamation in the department of the interior.Sharlene Jorif arbeitete als Bereichsleiterin in der Abteilung für Landgewinnung beim Innenministerium. Unforgettable (2017)

CMU English Pronouncing Dictionary
SHARLENE    SH AA1 R L IY2 N

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top