ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

seven wonders of the world

   
9 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -seven wonders of the world-, *seven wonders of the world*, seven wonders of the worl
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
Seven Wonders of the World[N] 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก, See also: ได้แก่ สวนลอยแห่งบาบิโลน ปีระมิดที่อียิปต์ สุสานที่ Halicarnassus วิหารแห่งอาร์ทีมิสที่ Ephesus รูปปั

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Seven Wonders of the Worldเจ็ดสิ่งมหัศจรรย์ของโลก [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
You've really gone mad. You know Jasmeet, this is one of the seven wonders of the world, but it was built by a husband for his beloved wife.คุณบ้าจริงๆด้วย แต่มันถูกสร้างโดยสามีเพื่อภรรยาสุดที่รักของเขา Namastey London (2007)

Japanese-English: EDICT Dictionary
世界の七不思議[せかいのななふしぎ, sekainonanafushigi] (exp) Seven Wonders of the World [Add to Longdo]
名数[めいすう, meisuu] (n) (1) number of people; (2) denominate number; (3) (See 三筆,四天王) the number at the start of phrases referring to well known 'somethings', equiv. to 'seven' in "the seven wonders of the world" [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Seven \Sev"en\, a. [OE. seven, seoven, seofen, AS. seofon,
   seofan, seofen; akin to D. zeven, OS., Goth., & OHG. sibun,
   G. sieben, Icel. sjau, sj["o], Sw. sju, Dan. syv, Lith.
   septyni, Russ. seme, W. saith, Gael. seachd, Ir. seacht, L.
   septem, Gr. ???, Skr. saptan. [root]305. Cf. {Hebdomad},
   {Heptagon}, {September}.]
   One more than six; six and one added; as, seven days make one
   week.
   [1913 Webster]
 
   {Seven sciences}. See the Note under {Science}, n., 4.
 
   {Seven stars} (Astron.), the Pleiades.
 
   {Seven wonders of the world}. See under {Wonders}.
 
   {Seven-year apple} (Bot.), a rubiaceous shrub ({Genipa
    clusiifolia}) growing in the West Indies; also, its edible
    fruit.
 
   {Seven-year vine} (Bot.), a tropical climbing plant
    ({Ipom[oe]a tuberosa}) related to the morning-glory.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 World \World\, n. [OE. world, werld, weorld, weoreld, AS.
   weorold, worold; akin to OS. werold, D. wereld, OHG. weralt,
   worolt, werolt, werlt, G. welt, Icel. ver["o]ld, Sw. verld,
   Dan. verden; properly, the age of man, lifetime, humanity;
   AS. wer a man + a word akin to E. old; cf. AS. yld lifetime,
   age, ylde men, humanity. Cf. {Werewolf}, {Old}.]
   [1913 Webster]
   1. The earth and the surrounding heavens; the creation; the
    system of created things; existent creation; the universe.
    [1913 Webster]
 
       The invisible things of him from the creation of the
       world are clearly seen.        --Rom. 1. 20.
    [1913 Webster]
 
       With desire to know,
       What nearer might concern him, how this world
       Of heaven and earth conspicuous first began.
                          --Milton.
    [1913 Webster]
 
   2. Any planet or heavenly body, especially when considered as
    inhabited, and as the scene of interests analogous with
    human interests; as, a plurality of worlds. "Lord of the
    worlds above." --I. Watts.
    [1913 Webster]
 
       Amongst innumerable stars, that shone
       Star distant, but high-hand seemed other worlds.
                          --Milton.
    [1913 Webster]
 
       There may be other worlds, where the inhabitants
       have never violated their allegiance to their
       almighty Sovereign.          --W. B.
                          Sprague.
    [1913 Webster]
 
   3. The earth and its inhabitants, with their concerns; the
    sum of human affairs and interests.
    [1913 Webster]
 
       That forbidden tree, whose mortal taste
       Brought death into the world, and all our woe.
                          --Milton.
    [1913 Webster]
 
   4. In a more restricted sense, that part of the earth and its
    concerns which is known to any one, or contemplated by any
    one; a division of the globe, or of its inhabitants; human
    affairs as seen from a certain position, or from a given
    point of view; also, state of existence; scene of life and
    action; as, the Old World; the New World; the religious
    world; the Catholic world; the upper world; the future
    world; the heathen world.
    [1913 Webster]
 
       One of the greatest in the Christian world
       Shall be my surety.          --Shak.
    [1913 Webster]
 
       Murmuring that now they must be put to make war
       beyond the world's end -- for so they counted
       Britain.               --Milton.
    [1913 Webster]
 
   5. The customs, practices, and interests of men; general
    affairs of life; human society; public affairs and
    occupations; as, a knowledge of the world.
    [1913 Webster]
 
       Happy is she that from the world retires. --Waller.
    [1913 Webster]
 
       If knowledge of the world makes man perfidious,
       May Juba ever live in ignorance.   --Addison.
    [1913 Webster]
 
   6. Individual experience of, or concern with, life; course of
    life; sum of the affairs which affect the individual; as,
    to begin the world with no property; to lose all, and
    begin the world anew.
    [1913 Webster]
 
   7. The inhabitants of the earth; the human race; people in
    general; the public; mankind.
    [1913 Webster]
 
       Since I do purpose to marry, I will think nothing to
       any purpose that the world can say against it.
                          --Shak.
    [1913 Webster]
 
       Tell me, wench, how will the world repute me
       For undertaking so unstaid a journey? --Shak.
    [1913 Webster]
 
   8. The earth and its affairs as distinguished from heaven;
    concerns of this life as distinguished from those of the
    life to come; the present existence and its interests;
    hence, secular affairs; engrossment or absorption in the
    affairs of this life; worldly corruption; the ungodly or
    wicked part of mankind.
    [1913 Webster]
 
       I pray not for the world, but for them which thou
       hast given me; for they are thine.  --John xvii.
                          9.
    [1913 Webster]
 
       Love not the world, neither the things that are in
       the world. If any man love the world, the love of
       the Father is not in him. For all that is in the
       world, the lust of the flesh, and the lust of the
       eyes, and the pride of life, is not of the Father,
       but is of the world.         --1 John ii.
                          15, 16.
    [1913 Webster]
 
   9. As an emblem of immensity, a great multitude or quantity;
    a large number. "A world of men." --Chapman. "A world of
    blossoms for the bee." --Bryant.
    [1913 Webster]
 
       Nor doth this wood lack worlds of company. --Shak.
    [1913 Webster]
 
       A world of woes dispatched in little space.
                          --Dryden.
    [1913 Webster]
 
   {All . . . in the world}, all that exists; all that is
    possible; as, all the precaution in the world would not
    save him.
 
   {A world to see}, a wonder to see; something admirable or
    surprising to see. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       O, you are novices; 't is a world to see
       How tame, when men and women are alone,
       A meacock wretch can make the curstest shrew.
                          --Shak.
    [1913 Webster]
 
   {For all the world}.
    (a) Precisely; exactly.
    (b) For any consideration.
 
   {Seven wonders of the world}. See in the Dictionary of Noted
    Names in Fiction.
 
   {To go to the world}, to be married. [Obs.] "Thus goes every
    one to the world but I . . .; I may sit in a corner and
    cry heighho for a husband!" --Shak.
 
   {World's end}, the end, or most distant part, of the world;
    the remotest regions.
 
   {World without end}, eternally; forever; everlastingly; as if
    in a state of existence having no end.
    [1913 Webster]
 
       Throughout all ages, world without end. --Eph. iii.
                          21.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Wonder \Won"der\, n. [OE. wonder, wunder, AS. wundor; akin to D.
   wonder, OS. wundar, OHG. wuntar, G. wunder, Icel. undr, Sw. &
   Dan. under, and perhaps to Gr. ? to gaze at.]
   [1913 Webster]
   1. That emotion which is excited by novelty, or the
    presentation to the sight or mind of something new,
    unusual, strange, great, extraordinary, or not well
    understood; surprise; astonishment; admiration; amazement.
    [1913 Webster]
 
       They were filled with wonder and amazement at that
       which had happened unto him.     --Acts iii.
                          10.
    [1913 Webster]
 
       Wonder is the effect of novelty upon ignorance.
                          --Johnson.
    [1913 Webster]
 
   Note: Wonder expresses less than astonishment, and much less
      than amazement. It differs from admiration, as now
      used, in not being necessarily accompanied with love,
      esteem, or approbation.
      [1913 Webster]
 
   2. A cause of wonder; that which excites surprise; a strange
    thing; a prodigy; a miracle. " Babylon, the wonder of all
    tongues." --Milton.
    [1913 Webster]
 
       To try things oft, and never to give over, doth
       wonders.               --Bacon.
    [1913 Webster]
 
       I am as a wonder unto many.      --Ps. lxxi. 7.
    [1913 Webster]
 
   {Seven wonders of the world}. See in the Dictionary of Noted
    Names in Fiction.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 Seven Wonders of the World
   n 1: impressive monuments created in the ancient world that were
      regarded with awe [syn: {Seven Wonders of the Ancient
      World}, {Seven Wonders of the World}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top