Search result for

senat

(68 entries)
(0.046 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -senat-, *senat*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
senate[N] วุฒิสภา, See also: สภาสูง, อาคารสภาสูง, ห้องสภาสูง, สภาสูงสุดของโรมัน, สภาบริหารมหาวิทยาลัย, Syn. council, assembly
senator[N] วุฒิสมาชิก, See also: สมาชิกวุฒิสภา, สมาชิกสภาสูง, Syn. legislator, politician, statesman
senatorial[ADJ] เกี่ยวกับสภาสูง, See also: เกี่ยวกับวุฒิสภา, เกี่ยวกับสมาชิกวุฒิสภา, ประกอบด้วยสมาชิกวุฒิสภา, Syn. legislative

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
senate(เซน'นิท) n. สภาสูง,วุฒิสภาของบางประเทศ (เช่น สหรัฐอเมริกา,ฝรั่งเศส) ,อาคารสภาสูง,ห้องสภาสูง,สภาสูงสุดของโรมัน,สภาบริหารหรือนโยบายของบางมหาวิทยาลัย
senator(เซน'นะเทอะ) n. สมาชิกสภาสูง,สมาชิกวุฒิสภา., See also: senatorship n.
senatorial(เซนนะทอ'เรียล) adj. เกี่ยวกับสภาสูง,เกี่ยวกับวุฒิสภา,เกี่ยวกับสมาชิกสภาสูงหรือวุฒิสภา
arsenate(อาร์'ซิเนท) n. เกลือของกรดสารหนู

English-Thai: Nontri Dictionary
senate(n) สภาสูง,รัฐสภา,วุฒิสภา
senator(n) วุฒิสมาชิก,สมาชิกรัฐสภา
senatorial(adj) เกี่ยวกับวุฒิสภา,เกี่ยวกับสมาชิกรัฐสภา

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
Senateวุฒิสภา [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
Senatorสมาชิกวุฒิสภา [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
senatorial courtesyมารยาทของวุฒิสภา (อเมริกัน) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
And you tackled senator schumer's daughterและเธอได้รับมือกับลูกสาวของชูเมอร์ สมาชิกสภาสูง New Haven Can Wait (2008)
Heading towards you is a very important galactic senator.ที่กำลังตรงไปหาเจ้า คือวุฒิสมาชิกคนสำคัญ Destroy Malevolence (2008)
- This is senator Amidala.-นี่วุฒิฯอมิดาล่าพูด Destroy Malevolence (2008)
I was sent on a special mission. The senate was told the banking clanข้าถูกส่งมาปฏิบัติภารกิจพิเศษ วุฒิสภาได้ข่าวว่าสมาพันธ์ธนาคาร Destroy Malevolence (2008)
I trust you've already formulated a brilliant plan to rescue the senator.ข้าเชื่อว่าเจ้าคงจะมีแผนดีๆ ในการไปช่วยท่านวุฒิสมาชิกนะ Destroy Malevolence (2008)
I believe it's the senator.น่าจะมาจากท่านวุฒิสมาชิกครับ Destroy Malevolence (2008)
Master, we've found the senator. I'm patching her through.อาจารย์, เราได้รับสัญญาณจากวุฒิสมาชิก ข้ากำลังต่อสายไปให้ Destroy Malevolence (2008)
Ahsoka, how can we get to the senator?อโศกา บอกข้าซิว่าเราจะหาวุฒิสมาชิกเจอได้ยังไง Destroy Malevolence (2008)
I want that senator on this bridge.จับตัววุฒิสมาชิกมาที่นี่ให้ได้ Destroy Malevolence (2008)
- Nice shot, senator.- ยิงได้ดี, ท่านวุฒิสมาชิก Destroy Malevolence (2008)
This strike force has been commisioned by the Senate to hunt down the enemy's new battleship.กองบินจู่โจมนี้ได้รับมอบภารกิจมาจากสภาสูง ในการทำลายยานรบลำใหม่ของพวกแบ่งแยก Shadow of Malevolence (2008)
This is Senator Almadola.นี่คือวุฒิสมาชิกอัลมาโดลา เจ้าคิดว่าเจ้ากำลังไปไหนเนี่ย ใครบางคนต้องอยู่ช่วยหล่อน Shadow of Malevolence (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
senatHe was elected to the Senate in the last election.
senatThe issue divided the senators.
senatThe Senator avowed his devotion to his constituents.
senatThe senator charged that I had distorted the data.
senatThe senator remained neutral in the furious controversy.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ส.ว.[N] senator, See also: Sen., sen., Syn. สมาชิกวุฒิสภา
วุฒิสมาชิก[N] senator, Example: สำนักงานติดต่อประชาชนส่วนตัวของส.ส. หรือวุฒิสมาชิก มีความสำคัญกว่าสำนักงานของพรรคมาก, Count unit: คน, ท่าน, Thai definition: บุคคลผู้มีคุณสมบัติตามที่กฎหมายกำหนด ซึ่งพระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้งให้เป็นสมาชิกวุฒิสภา
วุฒิสภา[N] Senate, See also: upper house, Syn. สภาสูง, Example: นายเชาวน์ได้รับการเสนอชื่อจากวุฒิสภาให้เป็นตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ, Thai definition: สภาที่ตั้งขึ้นเพื่อพิจารณากลั่นกรองพระราชบัญญัติที่ผ่านสภาผู้แทนราษฎรมาแล้ว
สมาชิกวุฒิสภา[N] senator, Syn. วุฒิสมาชิก, Thai definition: บุคคลผู้มีคุณสมบัติตามที่กฎหมายกำหนด ซึ่งพระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้งให้เป็นสมาชิกวุฒิสภามีหน้าที่เพื่อพิจารณากลั่นกรองพระราชบัญญัติที่ผ่านสภาผู้แทนราษฎรมาแล้ว

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
การเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา[n. exp.] (kān leūaktang samāchik wutthisaphā) FR: élections sénatoriales [fpl]
การเลือกตั้ง ส.ว.[n. exp.] (kān leūaktang sø.wø.) FR: élections sénatoriales [fpl]
สมาชิกวุฒิสภา[n.] (samāchik wutthisaphā) EN: senator   FR: sénateur [m]
สภาขุนนาง[n. exp.] (saphā khunnāng) EN: House of Lords   FR: Chambre haute [f] ; Sénat [m] ; Chambre des pairs [f] ; Chambre des lords [f]
สภาสูง[n. exp.] (saphā sūng) EN: Upper House ; House of Elders ; Senate ; House of Lords   FR: Chambre haute [f]
ส.ว.[abv.] (sø.wø.) EN: senator   FR: sénateur [m]
วุฒิสมาชิก[n.] (wutthisamāchik) EN: senator   FR: sénateur [m]
วุฒิสภา[n.] (wutthisaphā) EN: Senate ; Upper House (of Parliament)   FR: sénat [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
SENATE    S EH1 N AH0 T
SENATOR    S EH1 N AH0 T ER0
SENATE'S    S EH1 N AH0 T S
SENATORE    S EH0 N AA0 T AO1 R IY0
SENATORS    S EH1 N AH0 T ER0 Z
SENATOR'S    S EH1 N AH0 T ER0 Z
SENATORS'    S EH1 N AH0 T ER0 Z
SENATORIAL    S EH2 N AH0 T AO1 R IY0 AH0 L

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
senate    (n) (s e1 n i t)
senates    (n) (s e1 n i t s)
senator    (n) (s e1 n @ t @ r)
senators    (n) (s e1 n @ t @ z)
senatorial    (j) (s e2 n @ t oo1 r i@ l)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Senat {m} | Senate {pl}senate | senates [Add to Longdo]
Senator {m} | Senatoren {pl}senator | senators [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ヒ酸鉛;砒酸鉛[ヒさんなまり(ヒ酸鉛);ひさんなまり(砒酸鉛), hi sannamari ( hi san namari ); hisannamari ( hi san namari )] (n) lead arsenate [Add to Longdo]
議会上院[ぎかいじょういん, gikaijouin] (n) (See 議会下院) upper house; senate [Add to Longdo]
議長[ぎちょう, gichou] (n) chairman; speaker (e.g. of assembly); president (e.g. of council, senate, etc.); moderator (e.g. of a newsgroup); (P) [Add to Longdo]
元老院[げんろういん, genrouin] (n) (Roman) senate [Add to Longdo]
上院[じょういん, jouin] (n,adj-no) Upper House; Senate; Lords; (P) [Add to Longdo]
上院議員[じょういんぎいん, jouingiin] (n,adj-no) senator; member of the upper house [Add to Longdo]
上院議会[じょういんぎかい, jouingikai] (n) Senate [Add to Longdo]
米上院[べいじょういん, beijouin] (n) US Senate [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
参议员[cān yì yuán, ㄘㄢ ㄧˋ ㄩㄢˊ, / ] senator [Add to Longdo]
参议院[cān yì yuàn, ㄘㄢ ㄧˋ ㄩㄢˋ, / ] Senate [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

  Senat [zeːnaːt] (n) , s.(m )
     senate
  

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top