Search result for

sellerie

(55 entries)
(0.0193 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -sellerie-, *sellerie*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา sellerie มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *sellerie*)
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Celery?SellerieHerbie Goes Bananas (1980)
I enjoy subtle flavors like donkey ass with nutmeg... celery, white wine... but my first bite of this... was unpleasantly sweet, the skin all sticky, just bad...Ich liebe das zarte Aroma des Ochsenschwanzes mit Sellerie, Muskat und etwas Weißwein, aber bereits beim ersten Bissen hiervon spürte ich ein süßliches Aroma, eine gummiartige, klebrige Haut. Unangenehm. The Skin (1981)
Our future ex-tape editor spilled a bottle of celery tonic all over the second reel of the show airing today.Unser zukünftiger Ex-Cutter hat eine Flasche Selleriesaft... über Rolle zwei der heutigen Folge geschüttet. Tootsie (1982)
Just because it's a little sticky.Das bisschen Selleriesaft... Tootsie (1982)
Chicken stew. Whoever feels like it can chop up the celery and the carrots.Und wer Lust hat, kann jetzt schon Sellerie und Möhren schneiden. Prozrazení (1983)
Come on. I'll buy you a celery tonic.Ich lade Sie auf einen Sellerietonic ein. Nobody Does It Better (1983)
Celery tonic.-Sellerietonic. -Ja‚ für mich auch. Nobody Does It Better (1983)
Lots of mayonnaise and none of those little celery chunks.Viel Mayonnaise und keins von den kleinen Selleriestückchen. Birdy (1984)
But more importantly... you must drink some of my celery tonic every day without fail.Aber vor allem müssen Sie jeden Tag von meinem Sellerietonikum trinken. Episode #1.5 (1985)
I love celery.Ich liebe SellerieSteele in the Chips (1985)
In between celery seed and coriander.Zwischen Selleriesamen und Koriander. J. Edgar's Ghost (1985)
Celeriac, rosemary, thyme.Knollensellerie, Rosmarin, Thymian. Ladyhawke (1985)
let's see how it looks. hop in there.Du wirst eine ganz tolle Selleriestange sein. It Isn't Easy... Bein' Green (1987)
an official aspara-guy, what do you think?Ich wäre lieber ein SellerieIt Isn't Easy... Bein' Green (1987)
No, I see celery. I see lettuce, tomatoes, cauliflower.Ich sehe Sellerie, Salat, Tomaten. Tin Men (1987)
Tomatoes.Tomaten. SellerieTin Men (1987)
That's not it ! Uh ... Ahhh !Na toll, die Hälfte meiner Erinnerungen ausgelöscht für SellerieWe Are Family (1988)
Two stalks of celery.2 Stangen SellerieRunning on Empty (1988)
- Yeah, I've got to think about it.- Ja, ich denke darüber nach. SellerieRunning on Empty (1988)
Celery. - Celery.- SellerieRunning on Empty (1988)
Great, and I have prepared a nutritious platter of celery sticks for her little friends.Toll. Ich habe einen Teller mit gesundem Sellerie für sie vorbereitet. Breaking Up Is Hard to Do (in 22 Minutes) (1989)
Mmm, celery sticks, every kid's favorite.Sellerie, die Lieblingsspeise aller Kinder. Breaking Up Is Hard to Do (in 22 Minutes) (1989)
Every Halloween, I used to head straight to the houses that gave out celery.Zu Halloween lief ich immer zu den Häusern, die Sellerie verteilten. Breaking Up Is Hard to Do (in 22 Minutes) (1989)
No more celery.Keinen Sellerie mehr. Breaking Up Is Hard to Do (in 22 Minutes) (1989)
No more celery. Toys.Keinen Sellerie, sondern Spielzeug. Breaking Up Is Hard to Do (in 22 Minutes) (1989)
You told Mews to eat the celery with his fingers.Mews sollte den Stangensellerie mit den Fingern essen. The Cook, the Thief, His Wife & Her Lover (1989)
And it's asparagus, not celery.Und das hier ist kein Sellerie, sondern Spargel. The Cook, the Thief, His Wife & Her Lover (1989)
- Thanks. - Tomatoes, celery.- Tomaten, Sellerie, alles gut. Lock Up (1989)
- Come here. -What? Come here.Kommen Sie mit, lassen Sie Ihren Sellerie da. My Blue Heaven (1990)
Chop that celery!Hack den SellerieFrankie and Johnny (1991)
Can you put in some celery sticks, or carrot sticks?Vergiss die Sellerie- oder Karottenstäbchen nicht. Abandoned Family (1992)
Mushroom ends and skins, onion and celery.Pilzstiele und -häute, Zwiebeln und SellerieThe Remains of the Day (1993)
This is better than winning World Cereals.Das ist besser, als die World Sellerie zu gewinnen. 3 Ninjas Kick Back (1994)
What I said, "Cereals."Sag ich doch, "Selleries". 3 Ninjas Kick Back (1994)
Well, after our 6:30 roundup and lockdown for our larger passengers we put away the celery and those disgusting, chalky shakes and bring out the real food.Die übergewichtigen Passagiere werden um 18:30 Uhr weggesperrt... dann packen wir den Sellerie und die eklig kalkigen Milchshakes weg... und servieren richtiges Essen. 25 Years and What Do You Get? (1995)
I simply love... celery root!Ich liebe einfach SellerieEmma (1996)
And what should they be serving but... celery root!Und was wurde aufgetragen... SellerieEmma (1996)
Celery!- SellerieThe Long Kiss Goodnight (1996)
Of course. Cabbage, psyllium, green beans, celery, it all comes out looking a touch too yellow.Kohl, Psyllium, grüne Bohnen, Sellerie - es kommt alles zu gelb raus. Deadlock (1996)
You should serve it with vodka and a piece of celery.Sie sollten sie mit Wodka und Sellerie servieren. The One Where They're Going to Party! (1997)
He convinces a woman that she's married to her brother. Next thing you know, he's moved in, the husband's moved out into a furnished apartment eating celery soup in a can.Er sagt Frauen, dass sie ihren Bruder geheiratet haben, und schon ist er bei ihr eingezogen, der Ehemann ist ausgezogen und isst Selleriesuppe aus der Dose. Jill's Passion (1997)
Also celery, grape jelly, Cap'n Crunch with the crunch berries.Und dann noch Sellerie, Marmelade und Kelloggs Crunchy Nuts. Half Baked (1998)
Well, sautéed onions, butter, celery, a little broth.- Oh, na ja, Sellerie, geröstete Zwiebeln, etwas Butter, Brühe. Nicht zu kompliziert. Supermarket Story (1998)
What about the celery?- Was ist mit dem SellerieHanging Up (2000)
Carrots and celery?Karotten und StangensellerieMemorial (2000)
Carrots and celery.Karotten und StangensellerieMemorial (2000)
Tie favor-enhancing leek and celery together with string.Binde geschmacksverbessernden Lauch und Sellerie mit Schnur zusammen. Bridget Jones's Diary (2001)
Celery.Sellerie... Mostly Martha (2001)
I go home, feed the children, put them to bed, rent a video, I'll get some celery, and if Antoine calls, I'm at home.Ich koche für die Kinder, bringe sie mit einem Kuss ins Bett, leihe einen Film aus, esse einen Selleriesalat, und wenn Antoine anruft, bin ich zu Hause und alles ist gut. A Hell of a Day (2001)
Onion, black pepper, celery seeds, cumin, lemon juice powder, oregano.- Zwiebeln, schwarzer Pfeffer, Sellerie... Inner Tube (2001)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Knollensellerie {m}; Sellerie {m} [bot.] [cook.]celeriac [Add to Longdo]
Sellerie {m} [bot.] [cook.]celeriac; celery [Add to Longdo]
Stangensellerie {m}; Staudensellerie {m} [bot.]celery [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

  Sellerie [zɛləriː] (n) , s.(m )
     celeriac
  

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top