Search result for

sees

(78 entries)
(0.0489 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -sees-, *sees*, see
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
seesaw[N] แผ่นกระดานหก, See also: ไม้กระดก, กระดานหก, ไม้หก, Syn. teeter-totter, teeterboard
seesaw[N] การเล่นไม้กระดานหก, See also: การเล่นกระดานหก, Syn. hickey horse, totter, teeter-totter
seesaw[N] การเคลื่อนที่ขึ้นลง, See also: การเคลื่อนที่กลับไปกลับมา, การย้ายไปมา, การเปลี่ยนแปลงไปมา, Syn. alternation
seesaw[ADJ] ซึ่งเคลื่อนที่ขึ้นลง, See also: ซึ่งเคลื่อนที่กลับไปกลับมา, Syn. alternating, correlative
seesaw[VI] เล่นกระดานหก
seesaw[VI] โยกขึ้นโยกลง, See also: เคลื่อนขึ้นๆ ลงๆ, ขึ้นลง, Syn. oscillate, rock
seesaw[VI] เปลี่ยนไปเปลี่ยนมา (การตัดสินใจ, ความคิดเห็น, ทัศนคติ), See also: เปลี่ยนแปลง, กลับไปกลับมา, ผันแปร, ลังเล, Syn. alternate, be irresolute, hesitate, fluctuate

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
seesaw(ซี'ซอ) n. ไม้กระดานหก,กระดานหก,การเล่นกระดานหก,การเคลื่อนที่ขึ้นลง adj. เคลื่อนที่ขึ้นลง,โยกขึ้นโยกลง vi.,vt. เคลื่อนที่ขึ้นลง,โยกขึ้นโยกลง,ผลัดกันนำ,หันไปหันมา,แกว่งไปมา, Syn. alternate,teeter,shuttle
seesaw battlen. สงครามที่ผลัดกันรุกผลัดกันถอย

English-Thai: Nontri Dictionary
seesaw(n) ไม้กระดานหก

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
If you do not wish to drink bath water, you better make sure Arthur sees sense.ถ้าเจ้าไม่อยากที่จะไม่ดื่มน้ำที่อาบ เจ้าต้องทำให้อาเธอร์ตระหนัก The Labyrinth of Gedref (2008)
Sees all of her clients in this office.พบคนไข้ทุกคนที่เข้ามาในออฟฟิศนี้ And How Does That Make You Kill? (2008)
So she sees ex-cons and probationers?ถ้าอย่างนั้น เธอก็มีคนไข้เป็นอดีตนักโทษ กับพวกติดภาคทัณฑ์ด้วย And How Does That Make You Kill? (2008)
Uther only sees enemies.อูเธอร์เห็นทุกคนเป็นศัตรู To Kill the King (2008)
He's gonna hand them over as soon as he sees the photos.เขาจะส่งให้คุณกับมือ ทันทีที่เขาเห็นภาพถ่าย The Bank Job (2008)
If anyone sees this paper, bring it to the Police Bureau.ถ้าใครก็ตามเจอกระดาษเหล่านี้ นำมันมาให้ที่ตำรวจโบริว Hong Gil Dong, the Hero (2008)
He'll go completely crazy when he sees this.พระองค์จะปีติยินดีเมื่อได้เห็นดาบนี้ The Kingdom of the Winds (2008)
Uh, who cares if the dog sees a boom mike?โธ่ ใครสนว่าหมาจะมองเห็นรึเปล่าล่ะ อิแค่ขาไมค์ Bolt (2008)
He'll never believe us. Not when he sees his village.เขาคงไม่เชื่อเรา เมื่อเขาเห็นหมู่บ้านเขา Outlander (2008)
- I don't want to be one of those people... that sees their child for an hour at night.-ได้ Marley & Me (2008)
And a mother's heart, driven by intuition and emotion, sees these changes and rebels, insists that this isn't your son;และในหัวใจของคนเป็นแม่ ที่ถูกผลักดันด้วยสันชาติญาณ และอารมณ์ มองเห็นการเปลี่ยนแปลงเหล่านั้น แล้วก็ืเชื่อ ยืนยันว่านี่ไม่ใช่ลูกของคุณ Changeling (2008)
I see stars and he sees fireworks.ฉันเห็นดวงดาว ส่วนเขาเห็นดอกไม้ไฟ. The House Bunny (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
seesIn this activity one immediately sees the result.
seesIt is usually the islander who sees the mainland most clearly.
seesWhen it is hot, one usually sees him in white.
seesHe sees no company.
seesOne never sees "Romeo and Juliet" without being moved to tears.
seesAlong comes the grandmother and sees her grand-daughter.
seesLove sees no faults.
seesWhenever she sees me, she greets me politely.
seesYou'd better put your cigarette out before Terry sees it.
seesHe never sees me without complaining about his wife.
seesThis sees English as a system obeying miles of grammar and sentence structure which have to be learned in detail and applied rigorously.
seesHe comes and sees me once in a while.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
กระดานหก[N] seesaw board, See also: seesaw, Syn. ไม้กระดก, Count unit: ชุด
โทกเทก[ADV] swayingly, See also: seesaw, zigzag, Thai definition: อาการที่เดินโยกเยกไม่ตั้งตัวตรง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อ่านใจเขาออก[v. exp.] (ānjai khao øk) EN: read sb's mind ; get an insight into sb's mind   FR: lire dans les pensées de qqn
อารยชน[n.] (ārayachon) EN: civilized man ; civilized people   FR: peuple civilisé [m] ; personnes civilisées [mpl]
เหียน[v.] (hīen) EN: feel nauseous ; feel sick ; be affected with nausea ; be nauseated ; feel like vomiting   FR: avoir des nausées ; se sentir nauséeux
จมอยู่ในความคิด[v. exp.] (jom yū nai khwām khit) EN: be immersed in meditation   FR: être plongé dans les pensées
การบำบัดน้ำเสีย[n. exp.] (kān bambat nām sīa) EN: wastewater treatment   FR: traitement des eaux usées [m]
คลื่นเหียน[v.] (khleūnhīen) EN: feel queasy   FR: avoir des nausées
คลื่นไส้[v.] (khleūnsai) EN: feel queasy ; be/feel nauseated ; be squeamish ; nausea ; feel sick   FR: avoir des nausées
เคลิ้ม[v.] (khloēm) EN: forget oneself ; be absent-minded ; be a dreamy state ; fancy ; be in a transport ; be in a rapture ; be carried away ; be lost in thought ; be spellbound   FR: être absorbé dans ses pensées ; se transporter (litt.) ; être dans la lune
เคลิบเคลิ้ม[v.] (khloēpkhloēm) EN: be in a dreamy state ; be absent-minded ; forget oneself ; be half-sleep   FR: être absorbé dans ses pensées ; se transporter (litt.) ; planer (fam.)
กระดานหก[n.] (kradānhok) EN: seesaw board ; seesaw   

CMU English Pronouncing Dictionary
SEES    S IY1 Z
SEESE    S IY1 Z
SEESAW    S IY1 S AO2
SEESAWED    S IY1 S AO2 D
SEESAWING    S IY1 S AO2 IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
sees    (v) (s ii1 z)
seesaw    (v) (s ii1 s oo)
seesaws    (v) (s ii1 s oo z)
seesawed    (v) (s ii1 s oo d)
seesawing    (v) (s ii1 s oo i ng)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Seeschaden {m}sea damage [Add to Longdo]
Seeschiff {n}sea going vessel [Add to Longdo]
Seeschlacht {f}naval battle [Add to Longdo]
Seeschlagblende {f}; Luke zum Lichteinlassen (Schiff)deadlight [Add to Longdo]
Seeschwalbe {f} [ornith.]sea swallow [Add to Longdo]
Seeseite {f}sea side [Add to Longdo]
Seesiedlung {f}lake dwelling [Add to Longdo]
Seestadt {f} | Seestädte {pl}seaside town | seaside towns [Add to Longdo]
Seestreitkräfte {f} [mil.]naval forces [Add to Longdo]
Seeschlange {f} [zool.]sea snake [Add to Longdo]
Seestern {m} [zool.] | Seesterne {pl}starfish | starfishes [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
シーソー[, shi-so-] (n) seesaw [Add to Longdo]
シーソーゲーム[, shi-so-ge-mu] (n) seesaw game; (P) [Add to Longdo]
シーソーポリシー[, shi-so-porishi-] (n) seesaw policy [Add to Longdo]
シーソー遊び[シーソーあそび, shi-so-asobi] (n) seesaw (game) [Add to Longdo]
シャンゼリゼ[, shanzerize] (n) Champs Elysees (in Paris); (P) [Add to Longdo]
ファリサイ派;パリサイ派[ファリサイは(ファリサイ派);パリサイは(パリサイ派), farisai ha ( farisai ha ); parisai ha ( parisai ha )] (n) Pharisees [Add to Longdo]
一進一退[いっしんいったい, isshin'ittai] (n,vs,adj-no) now advancing and now retreating; ebb and flow; seesawing; taking alternately favorable and unfavorable turns [Add to Longdo]
見る度に[みるたびに, mirutabini] (adv) whenever (each time) one sees (it) [Add to Longdo]
送り人[おくりびと, okuribito] (n) (See 迎え人) person who sees someone else off (e.g. at the airport) [Add to Longdo]
道行き;道行(io)[みちゆき, michiyuki] (n) going down the road; eloping; lyric composition describing scenery a traveler sees on the way (traveller) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
跷跷板[qiāo qiāo bǎn, ㄑㄧㄠ ㄑㄧㄠ ㄅㄢˇ, / ] seesaw, #59,327 [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top