ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

see,

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -see,-, *see,*
Possible hiragana form: せえ
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
You see, I washed 'em both today and I сan't do nothin' with 'emคุณเห็นฉันล้าง 'em ทั้งในวันนี้ และฉันก็ไม่สามารถทำอะไร กับ 'em Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
I can't see, wait a moment.ผมมองไม่เห็น รอเดี๋ยว The Great Dictator (1940)
- Now, you see, the world is full of temptations.ตอนนี้คุณเห็นโลกที่เต็มไปด้วย ความเย้ายวน Pinocchio (1940)
You see, Pinocchio, a lie keeps growing and growing... until it's as plain as the nose on your face.คุณจะเห็น ปิโนคีโอ, โกหกทำให้การเจริญเติบโต และการเจริญเติบโตจนกว่าจะ เป็นธรรมดาจมูกบนใบหน้า ของคุณ Pinocchio (1940)
Yes, it was rather, because, you see, we got on so well together.ใช่ค่ะ เราเข้ากันได้ดีเหลือเกิน Rebecca (1940)
Yes. You see, he had a theory that if you should find one perfect thing or place or person, you should stick to it.ท่านมีทฤษฎีอยู่ว่าถ้าเราค้นพบสิ่งหนึ่งที่สมบูรณ์แบบ ไม่ว่าจะเป็นคน สิ่งของ หรือสถานที่ Rebecca (1940)
You see, she's bound to be insanely jealous at first and she must resent you bitterly.คุณก็รู้ว่าหล่อนค่อนข้างจะริษยา - เเละต้องเกลียดคุณเข้าไส้เเน่ Rebecca (1940)
Good. Well, you see, Max, I find myself in a rather awkward position.ฉันรู้สึกว่าตัวเองอยู่ในฐานะที่กลืนไม่เข้าคายไม่ออก Rebecca (1940)
You see, I was looking for a motive.คุณเห็นฉันกำลังมองหาแรงจูงใจ 12 Angry Men (1957)
See, you'd lose too much time switching hands.ดูคุณจะสูญเสียเวลาสลับมือมากเกินไป 12 Angry Men (1957)
Dealer takes one. See, that didn't hurt.ดูที่ไม่ทำร้ายคุณเลยไม่ได้? Help! (1965)
Put some clothes on and we'll see, eh?ใส่เสื้อผ้าบางอย่างเกี่ยวกับและ เราจะเห็นใช่มั้ย? How I Won the War (1967)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
see, As far as I could see, everything was covered with snow.
see, As far as the eye could see, nothing could be seen expect cornfields.
see, As far as the eye could see, there was nothing but sand.
see, At least, not that one. You see, I give the lecture.
see, Forever lost, can't you see, I'm in a bind.
see, Here we have assembled only athletes who have broken 10 minutes but, as you can see, Hirayama's record is the slowest of the five people.
see, His doctors told him that he would see, hear, and taste as before.
see, "Let's see, you're ... er, um ... M-" "You're wrong from the first letter!!"
see, Monkey see, monkey do.
see, Not knowing what to see, I asked him for advice.
see, See, you shouldn't work so hard.
see, That's because, you see, I've known he isn't that sort of person from a long time back.

Japanese-English: EDICT Dictionary
床しい;懐しい[ゆかしい, yukashii] (adj-i) (1) admirable; charming; refined; (2) nostalgic; (3) (uk) curious; eager to know (or see, experience, etc.) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (9 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 See \See\ (s[=e]), v. t. [imp. {Saw} (s[add]); p. p. {Seen}
   (s[=e]n); p. pr. & vb. n. {Seeing}.] [OE. seen, sen, seon,
   AS. se['o]n; akin to OFries. s[imac]a, D. zien, OS. & OHG.
   sehan, G. sehen, Icel. sj[=a], Sw. se, Dan. see, Goth.
   sa['i]hwan, and probably to L. sequi to follow (and so
   originally meaning, to follow with the eyes). Gr. "e`pesqai,
   Skr. sac. Cf. {Sight}, {Sue} to follow.]
   1. To perceive by the eye; to have knowledge of the existence
    and apparent qualities of by the organs of sight; to
    behold; to descry; to view.
    [1913 Webster]
 
       I will now turn aside, and see this great sight.
                          --Ex. iii. 3.
    [1913 Webster]
 
   2. To perceive by mental vision; to form an idea or
    conception of; to note with the mind; to observe; to
    discern; to distinguish; to understand; to comprehend; to
    ascertain.
    [1913 Webster]
 
       Go, I pray thee, see whether it be well with thy
       brethren.               --Gen. xxxvii.
                          14.
    [1913 Webster]
 
       Jesus saw that he answered discreetly. --Mark xii.
                          34.
    [1913 Webster]
 
       Who's so gross
       That seeth not this palpable device? --Shak.
    [1913 Webster]
 
   3. To follow with the eyes, or as with the eyes; to watch; to
    regard attentively; to look after. --Shak.
    [1913 Webster]
 
       I had a mind to see him out, and therefore did not
       care for contradicting him.      --Addison.
    [1913 Webster]
 
   4. To have an interview with; especially, to make a call
    upon; to visit; as, to go to see a friend.
    [1913 Webster]
 
       And Samuel came no more to see Saul until the day of
       his death.              --1 Sam. xv.
                          35.
    [1913 Webster]
 
   5. To fall in with; to meet or associate with; to have
    intercourse or communication with; hence, to have
    knowledge or experience of; as, to see military service.
    [1913 Webster]
 
       Make us glad according to the days wherein thou hast
       afflicted us, and the years wherein we have seen
       evil.                 --Ps. xc. 15.
    [1913 Webster]
 
       Verily, verily, I say unto you, if a man keep my
       saying, he shall never see death.   --John viii.
                          51.
    [1913 Webster]
 
       Improvement in wisdom and prudence by seeing men.
                          --Locke.
    [1913 Webster]
 
   6. To accompany in person; to escort; to wait upon; as, to
    see one home; to see one aboard the cars.
    [1913 Webster]
 
   7. In poker and similar games at cards, to meet (a bet), or
    to equal the bet of (a player), by staking the same sum.
    "I'll see you and raise you ten."
    [Webster 1913 Suppl. +PJC]
 
   {God you see} (or {God him see} or {God me see}, etc.), God
    keep you (him, me, etc.) in his sight; God protect you.
    [Obs.] --Chaucer.
 
   {To see (anything) out}, to see (it) to the end; to be
    present at, work at, or attend, to the end.
 
   {To see stars}, to see flashes of light, like stars; --
    sometimes the result of concussion of the head. [Colloq.]
    
 
   {To see (one) through}, to help, watch, or guard (one) to the
    end of a course or an undertaking.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 See \See\, n. [OE. se, see, OF. se, sed, sied, fr. L. sedes a
   seat, or the kindred sedere to sit. See {Sit}, and cf.
   {Siege}.]
   1. A seat; a site; a place where sovereign power is
    exercised. [Obs.] --Chaucer.
    [1913 Webster]
 
       Jove laughed on Venus from his sovereign see.
                          --Spenser.
    [1913 Webster]
 
   2. Specifically:
    (a) The seat of episcopal power; a diocese; the
      jurisdiction of a bishop; as, the see of New York.
    (b) The seat of an archbishop; a province or jurisdiction
      of an archbishop; as, an archiepiscopal see.
    (c) The seat, place, or office of the pope, or Roman
      pontiff; as, the papal see.
    (d) The pope or his court at Rome; as, to appeal to the
      see of Rome.
      [1913 Webster]
 
   {Apostolic see}. See under {Apostolic}.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 See \See\, v. i.
   1. To have the power of sight, or of perceiving by the proper
    organs; to possess or employ the sense of vision; as, he
    sees distinctly.
    [1913 Webster]
 
       Whereas I was blind, now I see.    --John ix. 25.
    [1913 Webster]
 
   2. Figuratively: To have intellectual apprehension; to
    perceive; to know; to understand; to discern; -- often
    followed by a preposition, as through, or into.
    [1913 Webster]
 
       For judgment I am come into this world, that they
       which see not might see; and that they which see
       might be made blind.         --John ix. 39.
    [1913 Webster]
 
       Many sagacious persons will find us out, . . . and
       see through all our fine pretensions. --Tillotson.
    [1913 Webster]
 
   3. To be attentive; to take care; to give heed; -- generally
    with to; as, to see to the house.
    [1913 Webster]
 
       See that ye fall not out by the way. --Gen. xlv.
                          24.
    [1913 Webster]
 
   Note: Let me see, Let us see, are used to express
      consideration, or to introduce the particular
      consideration of a subject, or some scheme or
      calculation.
      [1913 Webster]
 
         Cassio's a proper man, let me see now, 
         To get his place.         --Shak.
      [1913 Webster]
 
   Note: See is sometimes used in the imperative for look, or
      behold. "See. see! upon the banks of Boyne he stands."
      --Halifax.
      [1913 Webster]
 
   {To see about a thing}, to pay attention to it; to consider
    it.
 
   {To see on}, to look at. [Obs.] "She was full more blissful
    on to see." --Chaucer.
 
   {To see to}.
    (a) To look at; to behold; to view. [Obs.] "An altar by
      Jordan, a great altar to see to" --Josh. xxii. 10.
    (b) To take care about; to look after; as, to see to a
      fire.
      [1913 Webster]

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2013) [vera]:

 SEE
     Societe des Electriciens et Electroniciens (org., France)
     

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2013) [vera]:

 SEE
     Safenet Ethernet Encryptor (cryptography)
     

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2013) [vera]:

 SEE
     Software Engineering Environments
     

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2013) [vera]:

 SEE
     Systems Equipment Engineering
     

From German-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.3 [fd-deu-eng]:

 See /zeː/ 
  lake; ocean; sea

From German-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.3 [fd-deu-eng]:

 See... /zeː/
  naval

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top