ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

schlusswort

   
50 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -schlusswort-, *schlusswort*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา schlusswort มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *schlusswort*)
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Mr Myers, if you are ready, let us have the final address for the prosecution.Also! Reden Sie das Schlusswort, Herr Myers! Witness for the Prosecution (1957)
The speech for the crown, however, is premature.Doch! Aber das Schlusswort ist verfrüht. Witness for the Prosecution (1957)
In conclusion, I should like to read a few of Gide's final words:Bevor ich Ihnen aber den Film zeige, möchte ich Ihnen anstelle eines Schlussworts einige der letzten Zeilen Gides vorlesen. The Soft Skin (1964)
Any final word for the waiting world?Ein Schlusswort für die wartende Menge? The Fighter (1975)
One lastword, Mr. Conway?Ein Schlusswort, Mr. Conway. Jobs for the Boys (1980)
There's no need to be offensive.- Das ist ein Schlusswort, Minister. Das ist ein typisches Beispiel dafür... Jobs for the Boys (1980)
Is it a good or bad verdict ?- Weil ich verliere. Schlussworte? Can I Get a Witness? (1988)
Thank you for your ending.Danke. Das ist das SchlusswortRiens du tout (1992)
He doesn't need a bitter epilogue from his attorney.Er braucht kein verbittertes Schlusswort seines Anwalts. Miracle on 34th Street (1994)
Let me swing the camera around and do my wrap-up, then we're off.Jetzt Kamera auf mich, Schlussworte, und wir verschwinden. Natural Born Killers (1994)
I think we're ready to move on to your final statement.Wir kommen jetzt zu lhrem SchlusswortContact (1997)
Have you a valediction, boyo?Wie wär's mit einem Schlusswort, mein Junge? L.A. Confidential (1997)
Do you have any further comments?Noch ein SchlusswortSpawn (1997)
Mr. Ellis, last words.Mr. EIIis, das schlusswortThe Deconstruction of Falling Stars (1997)
- It will upset my closing.- Ich habe das SchlusswortBeing There (1998)
Closing arguments succeed on a lawyer's relationship with the jury.Dein Schlusswort hängt von deiner Beziehung zu den Geschworenen ab. Being There (1998)
Ally's closing.Allys SchlusswortForbidden Fruits (1998)
We're back in for closings.Wir müssen rein für die Schlussworte. Just Looking (1998)
John is doing the closing.John hält das SchlusswortTheme of Life (1998)
Ally will close.Ally hält das SchlusswortLove Unlimited (1999)
Can you close?Können Sie das Schlusswort halten? Reasons to Believe (2001)
They were so thrilled with the volcano cake... they wanted to do something nice for me. Since Mr. Birnbaum runs a ticket agency, and I knew you were dying to go...3 Minuten für das Schlusswort und 5 Minuten für Fragen von den Zuhörern. Concert Interruptus (2001)
- No, we never kid about Monty. - Monty? - Monty, the rooster.Rory ist für das Schlusswort zuständig und Louise für die Fragen. Concert Interruptus (2001)
We will now come to the closing statements of the defendant.So, und nun kommen wir noch zu den Schlussworten der Angeklagten. Sophie Scholl: The Final Days (2005)
Now for your closing statements.Jetzt die Schlussworte. Sophie Scholl: The Final Days (2005)
great closing line, mr. kent.Großartige Schlussworte, Mr. Kent. Fanatic (2006)
It was a very nice conclusion.Das ist ein wunderschönes SchlusswortThe Art of Negative Thinking (2006)
- Grandpa, you conclude.Du als Ältester hast das SchlusswortHis Majesty Minor (2007)
Still, my closing words to my graduating class were actually kind of appropriate.Und trotzdem, meine Schlussworte an meine Abschlussklasse waren recht passend. My Bad Too (2008)
I need an effective coda. - Shut the hell up!Ich bräuchte noch ein schönes SchlusswortVicky the Viking (2009)
I closed with it for the Miss Greenwood, Mississippi pageant. I think it's so moving.Mein Schlusswort in Mississippi zur Miss-Greenwood-Wahl. Whatever Works (2009)
You guys prep the file, and he can help you write the final.Ihr bereitet die Akte vor, und er kann euch dabei helfen, die Schlussworte zu schreiben. The Outsider (2010)
"What in the world are they spraying?" Any final quick comments, before we are out of time?"What in the world are they spraying?" Noch ein paar Abschlussworte, bevor unsere Zeit um ist? What in the World Are They Spraying? (2010)
Mr. Final Word.Mr. SchlusswortRadiostars (2012)
I'll leave you the final word.Ich überlasse dir das SchlusswortRadiostars (2012)
I'm in the middle of my remarks.- Ich bin mitten im AbschlusswortDon't Haze Me, Bro (2012)
Okay, I think that's a good place to finish.Okay, ich glaube, das ist ein gutes SchlusswortThe Look of Love (2013)
I would like to bring up Dr. Estelle Montfort's final point to make it clearer, Sir.Ich möchte auf Dr. Estelle Montforts Schlusswort genauer eingehen. Interdits d'enfants (2013)
I've prepared some closing words, too.Ich habe auch ein paar Schlussworte vorbereitet. Some New Beginnings (2014)
So, in closing, uh... fuck the Germans.Ok, noch ein Schlusswort... Scheiß auf die Deutschen. 40 Oz. of Furlough (2014)
Those were my closing remarks.Das war mein Schlusswort für heute. Stations of the Cross (2014)
Where are Clover and Maurice with the dirt? I don't know.King Julien, Eure endgültigen Schlussworte, bitte. Election (2015)
Really, probably more important even than the closings.STEVENS ANWALT ...fast noch wichtiger als die Schlussworte. The Last Person to See Teresa Alive (2015)
So, say there's a young woman, she's 19 or 20 and she's in love with a boy -- who's in love with her -- and she knows and he knows that they can't keep fighting this desireWeil sie einfach nicht an sich halten können? Es wäre meine Pflicht, Selbstbeherrschung zu predigen. Ein überaus weises Schlusswort von Mr. Hereward. Episode #5.7 (2016)
- That's the final word.- Das ist das SchlusswortWrath of the Villains: Azrael (2016)
Not the media. Jane:Zeit für das SchlusswortContainment (2016)
There goes the end of the documentary.Das war ein gutes SchlusswortBjarke Ingels: Architecture (2017)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Schlusswort {n}closing words [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From German-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.3 [fd-deu-eng]:

  Schlusswort /ʃlusvɔrt/ 
   closing words

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top