Search result for

scharade

(52 entries)
(0.0502 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -scharade-, *scharade*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา scharade มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *scharade*)
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
How long do you think we can keep this charade going?- Wie lange sollen wir Scharade spielen? License to Steele (1982)
Well, he decides to go away on holiday and he leaves the cat with his brother- Sie sind super in Scharade. - Hamada. Your Steele the One for Me (1982)
I appreciate you going through with this charade, Steele.Danke, dass Sie die Scharade mitmachen. Hearts of Steele (1983)
Charades!Scharaden! Yellowbeard (1983)
All right, Stevie, the charade's over.In Ordnung, Stevie, die Scharade ist vorbei. Let It Be Me (1984)
- Sonny. Listen, I'm sorry about that little charade the other day.Die kleine Scharade beim letzten Mal tut mir Leid. Heart of Darkness (1984)
Then why this charade of diplomacy?Was soll dann diese diplomatische Scharade? Uns Zeit verschaffen. Dreadnought (1984)
We're gonna play Twister, we're gonna do some break dancing...Wir werden Scharade spielen und breakdancen... Ghostbusters (1984)
you guys are a bunch of negative nellies.Es gibt immer noch Scharade. Ich mag Scharade nicht. On the Road Again (1986)
Why the charade?Wozu die ScharadeSteele Blue Yonder (1986)
Of course, our courageous young student did his best to expose the charade but who would believe him?Unser mutiger junger Student gab sein Bestes, die Scharade bloßzustellen, aber wer würde ihm schon glauben? Suitable for Framing (1987)
By our standards, the customs here, their code of honour, is the same pompous, strutting charades that endangered our species a few centuries ago.Nach unserem Verständnis sind diese Sitten, der Ehrenkodex, dieselben prahlerischen, sinnlosen Scharaden, die unsere Spezies vor Jahrhunderten gefährdet haben. Code of Honor (1987)
Uh, they're having charades in the west lobby.Da wird Scharade gespielt. Dirty Dancing (1987)
That's how you play charades.ALF, so spielt man nun mal ScharadeThe Boy Next Door (1988)
You trifle with me at your peril... with these silly charades.Mit diesen albernen Scharaden langweilen Sie mich auf Ihre Gefahr. Appointment with Death (1988)
Murder is not a charade, Your Ladyship.Mord ist keine Scharade, Mylady. Appointment with Death (1988)
Which is good, because I'm uncomfortable with the charade.Was gut ist, denn ich mag diese Scharade nicht. The War of the Roses (1989)
I am already full of this puzzle.Ich habe genug von dieser ScharadeThe Adventure of the Cheap Flat (1990)
I think this charade has gone far enough.Ich denke, die Scharade hat lange genug gedauert. Allegiance (1990)
Or shall we end this charade?Oder wollen wir diese Scharade beenden? Future Imperfect (1990)
The charade is over.Die Scharade ist vorüber. Future Imperfect (1990)
First, my friend Bill and I would like to congratulate you... on a most well-played round of charades.Mein Freund Bill und ich gratulieren euch zu einer höchst abgefahrenen Partie Scharade. Total. Bill & Ted's Bogus Journey (1991)
Ow! Why are you playing these games with me, Mr Gates?Warum diese Scharade, Mr. Gates? Delirious (1991)
Explode out of there!ScharadeHook (1991)
Can we we not stop this charade? Inspector?Können wir diese Scharade jetzt beenden? The Mystery of Hunter's Lodge (1991)
- Charades!- ScharadeMarried... with Who (1991)
- Charades!- ScharadeMarried... with Who (1991)
We could play charades and pretend I could start it.Aber wir könnten Scharade spielen und ich tue nur so. Heavy Meddle (1992)
That's what I don't like, Marian, having to play this charade.Und das kann ich nicht leiden, Marian. Ich spiel nicht gern diese ScharadeShort Cuts (1993)
Just how long do you think you can keep a charade going?Wie lange können Sie so eine Scharade aufrechterhalten? Shaman (1993)
Well, I guess it's time to put an end to the Charade.Es wird Zeit, die Scharade zu beenden. I Love Trouble (1994)
We played charades and telephone.Wir spielten Scharade und Stille Post. It's My Party (1995)
Instead of charades, we can play "Pop the Eyes Out of Julie Zwickie."Anstatt von Scharaden spielen wir "Lass Julie Zwickies Augen rausfallen." Jill's Surprise Party (1995)
In two days we can drop this ridiculous pretense.In 2 Tagen können wir diese lächerliche Scharade beenden. Super Mann (1995)
It is a pretty little show, là, that he plays at the hotel.Es ist eine nette, kleine Scharade, die er im Hotel spielt. Murder on the Links (1996)
"Oh, look. I'll play charades with the cheetah."Schau, wir spielen Scharade mit dem Gepard. Engine and a Haircut, Two Fights (1996)
They plan elaborate pranks.Die planen hochkomplizierte Scharaden wie das hier. The Game (1997)
It's called Dumb Charades.ScharadeKuch Kuch Hota Hai (1998)
I think this trial is a masquerade.Ich halte dieses Verfahren fur eine ScharadeThe Messenger: The Story of Joan of Arc (1999)
Darts the ritual eating of the first husband's brains and then charades.Anschließend der Höhepunkt... das rituelle Verzehren des Gehirns des ersten Ehemanns... und hinterher eine kleine ScharadeThe Bachelor Party (1999)
- Charades?- Eine ScharadeThe Bachelor Party (1999)
In the interests of making this cohabitation charade work for us, we should do everything we can to try and make day-to-day life as easy and enjoyable as possible.Im Interesse der Scharade dieses Zusammenlebens, sollten wir alles versuchen, um das alltägliche Leben so leicht und angenehm wie möglich zu machen. Gatherings (1999)
It's knowing that every time you get behind the wheel of a car you're only a tree away from ending the charade your life has become.Zu wissen, man ist nur einen Baum davon entfernt, diese Scharade zu beenden, zu der das Leben geworden ist. Bandits (2001)
I'm not your professional driver. What do you want?Zu wissen, man ist nur einen Baum davon entfernt, diese Scharade zu beenden, zu der das Leben geworden ist. Dave Matthews Band: The Videos 1994-2001 (2001)
Yeah, like play Running Charades and get out that Slip 'N Slide.Ja, dann spielt man mal 'ne lustige Scharade oder auch Blinde Kuh. The Bracebridge Dinner (2001)
He's also an unwitting pawn in--in Doug and Carrie's sick little charade.Er ist dazu noch eine ahnungslose Spielfigur in Dougs und Carries kranker ScharadeWalk, Man (2001)
Then, uh, this little charade must be very painful for you. Yeah.Dann muss diese kleine Scharade ja für dich sehr schmerzhaft sein. Wedding Presence (2001)
Charade d'amour for you and me, cherie.Eine Liebesscharade für dich und mich, mein Schatz The Truth About Charlie (2002)
A bullet between the eyes would have been preferable to this charade.Ich hätte dieser Scharade eine Kugel zwischen die Augen vorgezogen. The Truth (2002)
I find the love facade the most offensive part.Ich finde diese Liebesscharade am Abstoßendsten. I Love a Charade (2002)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Scharade {f} | Scharaden {pl}charade | charades [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top