Search result for

saltos

(57 entries)
(0.0172 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -saltos-, *saltos*, salto
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา saltos มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *saltos*)
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
That said, I do know a 3-year-old boy that once met a friendly apparition named Leverett Saltonstall.ผมเคยรู้จักเด็ก 3 ขวบ ที่ครั้งนึงเคยเห็นผีใจดี ที่ชื่อเลเวอเร็ท ซัลตันสตอล Self Fulfilling Prophecy (2011)
A guy named Alan Saltonstall.เขาชื่อว่า อลัน ซาลตันสตอลล์ Brown Shag Carpet (2015)
Is that Saltonstall?- นั่นซาลตันสตอลล์หรือ? Brown Shag Carpet (2015)
He's gonna do a reverse mo-fo.Er macht einen RückwärtssaltoStripes (1981)
Michael, what do you think of a stunt... where I could somersault end-over-end?Was hältst du von einem Stunt, bei dem ich einen Salto mache? Slammin' Sammy's Stunt Show Spectacular (1982)
How about a double-barrel roll... or a barrel roll with a somersault combined?Wie wär's mit einer Doppelrolle... oder eine Doppelrolle mit SaltoSlammin' Sammy's Stunt Show Spectacular (1982)
Now, roll over, turn over and flip-flop.Jetzt Rad, Überschlag und SaltoThe Man with Two Brains (1983)
Two-and-a-half gainer off a 10-story-high board?Der mit dem Vorwärtssalto vom 10-Stock-Sprungbrett? The Battle of Bel Air (1984)
But there's no death, only a somersault of sinful flesh and agonizing fear.Doch es gibt keinen Tod, Aber ein Salto mortale des sündigen Fleisches und die Todesfurcht. Repentance (1984)
KITT, would you tape the Flying Majors for me, please? Of course, Devon.Nur wenige Trapezkünstler beherrschen den dreifachen SaltoCircus Knights (1985)
Hey, way to go. Yeah. All right, Terry.Ladies und Gentlemen, ich bitte um Ihre Aufmerksamkeit für Peter Majors' Salto Mortale. Circus Knights (1985)
Eight and a half gainer with a full twist.Achteinhalbfacher SaltoRemo Williams: The Adventure Begins (1985)
It sends him down the hill through this guardrail, into the air, where he did a full gainer he lands in the bay and sank like a stone.Dadurch rollt er den Hügel runter bricht durch die Absperrung, hängt in der Luft, macht einen Salto und landet in der Bucht, wo er wie ein Stein sinkt. The Big Three-O (1987)
She throws away the crutches, vaults a lamp-post - and double somersaults into this. - Frank.Sie wirft sie weg, springt über einen Laternenpfahl und endet nach doppeltem Salto so. Scrooged (1988)
I was already turning somersaults.Da bin ich schon Saltos gesprungen. Sitting on a Branch, Enjoying Myself (1989)
My vaults and tumbling aren't what they were.Meine Sprünge und Saltos sind nicht mehr so gut. The War of the Roses (1989)
Let's start you off with a little tumbling.Fangen wir mit ein paar Saltos an. Episode #2.10 (1990)
That kids would do back flips off this rock.Der Junge hat 'nen Salto rückwärts von der Klippe gemacht. The Basketball Diaries (1995)
- Our friend here did a haIf-gainer from the fourth floor.Doppelter Salto aus dem 4. Stock. Selbstmord? The Prophecy (1995)
Double back-flip off the high platform.Doppelter Rückwärts-Salto auf dem Hochbahnsteig. Virtuosity (1995)
Off the doorframe with a backflip.An den Türrahmen mit SaltoThrough a Glass, Darkly (1996)
Full flip.Salto vorwärts. Boogie Nights (1997)
I'd have expected you to backflip down the hall after such good news.Ich dachte, du schlägst nach so einer Nachricht Saltos rückwärts. Apt Pupil (1998)
We can turn double somersaults Bounce on a tyre We can run up a wall We can swing through the treesdrehen Salto mortale gleich aus dem Stand, laufen Wände schnell hoch, springen jegliche Kluft, Cats (1998)
Yippie, the back-flipping dog!Yippie, den Rückwärtssaltomachenden Hund! South Park: Bigger, Longer & Uncut (1999)
He'll also teach you somersault, and spring board.Und du wirst Saltos und Falltechniken lernen. King of Comedy (1999)
When Bellini goes for him he trips over the ironing board, bounces off the chair, flips end over end and his shoelace gets caught in the fan. QED.Bellini will ihm nach, stolpert übers Bügelbrett, schlägt einen Salto und sein Schnürsenkel verfängt sich im Ventilator. The Goldberg Variation (1999)
He's planning a double-twisting interrupted forward-flying 2-and-a-half with a combo tuck and pike.Er plant einen doppelten Salto, zweieinhalbfache Drehung nach vorne, mit Abseits-Hechtsprung-Kombi. How the Grinch Stole Christmas (2000)
Okay, before we start, I'm afraid we're gonna need to make sure... you can do a standing back tuck.Bevor wir anfangen, müssen wir sichergehen, dass du einen Salto rückwärts kannst. Bring It On (2000)
I don't jump through hoops on command.Keine Saltos auf Kommando. Primeval (2000)
Do a flip!Mach einen SaltoThe Lesser of Two Evils (2000)
First they kill his master, then he beats them, then they hurt his girl, then he hits him, then they kill his father.Und dann haut der eine den anderen, und der dann ihn, und er dann ihn, dann bringen sie seinen Vater um, dann fängt er an Salto zu üben und alles um sich zu rächen, dann kommt so eine Kleine und sie knutschen und Dudes (2001)
And my stomach is crammed with alien parasites doing back flips.Mein Magen ist voll mit fremden Parasiten, die Saltos schlagen. Workforce (2001)
No hoops, no jumps.Keine brennenden Reifen, keine Saltos. Checkpoint (2001)
A year ago, Mr. Van Allen's wife was murdered in a meth lab out near the Salton Sea.Vor einem Jahr wurde seine Frau ermordet. In einem Meth-Labor in der Na:he der Salton Sea. The Salton Sea (2002)
We'd stopped for gas at the Salton Sea.Wir hatten bei Salton Sea zum Tanken angehalten. The Salton Sea (2002)
The Salton Sea.Die Salton Sea. The Salton Sea (2002)
Paris is practicing spiking the football and doing a back flip.Paris übt dauernd ihren Freudensprung mit Salto rückwärts. Back in the Saddle Again (2002)
There's a screaming bottom turn, so watch out.Der 3-fach-Salto ist gigantisch, passt also auf. Finding Nemo (2003)
- I can even do a triple flip with a half twist.Ich kann auch ein Dreifachsalto mit Rechtsschraube. The Devil Knows Why (2003)
If I call you next December -- if I call you next December -- you're gonna be so happy to hear from me you're gonna do a goddamn backflip.Wenn ich dich nächsten Dezember anrufe, ... bist du darüber so happy, dass du einen Salto rückwärts schlägst. Bad Santa (2003)
Use a throwing star, or somersault.Verstehst du? Schleudere einen Wurfstern oder mach einen Salto rückwärts. Slim Susie (2003)
They all saw the perp jump to this table... and then leaped up to this bar and did a somersault, and then over the valet, runs down the street and makes a left turn down the alley.Sie sahen den Täter auf den Tisch springen, von da aus an die Stange, mit einem Salto über den Kleiderständer auf die Straße und in einer Nebenstraße verschwinden. Mr. Monk Goes to the Circus (2003)
Monk, the killer did a somersault and then ran away in front of witnesses.Monk, der Killer machte einen Salto und rannte weg, sagen die Zeugen. Mr. Monk Goes to the Circus (2003)
She, uh, always ended the show with something she called the triple tailspin.Ihre Show endet mit einem so genannten dreifachen SeitwärtssaltoMr. Monk Goes to the Circus (2003)
Somebody with an injury like this... could they do a somersault and run away?Kann jemand mit einer solchen Verletzung einen Salto machen und weglaufen? Mr. Monk Goes to the Circus (2003)
How do you think I get them to double flip and play with white kids?Wie schlagen sie sonst Doppelsaltos und schmusen mit weißen Kindern? 50 First Dates (2004)
Kikikuloa! No flippies off the dock!Keine Saltos vom Dock! 50 First Dates (2004)
Not the major public banks, or the big Río Santiago shipyards, or the nuclear power plants, or Yacyretá, or Salto Grande, or Epec.Weder die großen Staatsbanken... noch die Werften von Río Santiago, noch die AKWs, noch Ycyreta. noch Salto Grande oder Epec. Social Genocide (2004)
Not the death defying stuff, the midair quadruple flips and near misses.Nicht die gefährlichen Sachen, wie die Vierfachsaltos und Fast-Abstürze. Send in the Clown (2004)

CMU English Pronouncing Dictionary
SALTON    S AO1 L T AH0 N

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Salto {m} | Saltos {pl}somersault | somersaults [Add to Longdo]
Salto {m} [sport]flip [Add to Longdo]
Saltosprung {m} eines Delfinsspinning of a dolphin [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
宙返り[ちゅうがえり, chuugaeri] Salto, Ueberschlag [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

  Saltos [zaltɔs] (n) , pl.
     somersaults
  

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top