Search result for

safrans

(63 entries)
(0.02 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -safrans-, *safrans*, safran
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา safrans มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *safrans*)
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
We think it's one of the best debut novels since Jonathan Safran foer.เราคิดว่ามันเป็นนิยายที่ดีที่สุดเรื่องหนึ่งเลย The Wrong Goodbye (2011)
Kashmir saffron.Safran aus Kaschmir. The Bargain (1968)
Some pepper, some saffron.Pfeffer... Safran... The Swimming Pool (1969)
The yellow flowers glitter bright. Here's violets and other kind... ... all hailing sun:Im Schnee schimmern goldene Sumpfdotterblumen, lilafarbener Safran, blasser Ampfer grüßen die Sonne. Nightmares (1979)
Oh, sister, we mustn't forget the cardamom and the saffron powder.Schwester, lass uns nicht den Kardamom und den Safran vergessen. The Hostage (1981)
A militaristic state until the recent election of President Eduardo Casafranca.Eine Militärdiktatur, bis vor kurzem, als Eduardo Casafranca Präsident wurde. Forget Me Not (1982)
The man who had the most to lose when Casafranca was elected.Der Mann, der bei Casafrancas Wahl am meisten zu verlieren hatte. Forget Me Not (1982)
All right, Pierre, now, let's see. For starters, why don't we have the baby clams in saffron butter... the warm lobster salad with garlic croutons and lamb's lettuce... the fricassee of tiny shrimps and scallops... and, um... the oysters in tiny, tiny beds of lettuce.Gut, als Vorspeise nehmen wir die Babymuscheln in Safranbutter, den warmen Hummersalat mit Croutons und Feldsalat, das Muschel-Krabben-Frikassee und die Austern auf klitzekleinen Salatbetten. Gourmet Steele (1985)
She reminded him how faithfully our family had served his house, how diligently we had been picking the best saffron for the Prince.Sie sagte, daß wir ihm immer treu gewesen waren, daß sie die besten Safrans für ihn sammelt. The Legend of Suram Fortress (1985)
I've brought you two hundred choice saffron flowers that my mother had gathered for you.Hier sind 200 beste Safrans, die meine Mutter für Sie gesammelt hat. The Legend of Suram Fortress (1985)
Put it in the oven For you and meMilch und Mehl Safran macht den Kuchen gelb Fraternity Reunion (1990)
A century or a minute withal how long was my fall? I was in that saffron-coloured ball.Vor 100 Jahren oder einer Minute, ich weiß nicht, wie lange ich fiel, war ich noch auf dieser safranfarbenen Kugel. Cyrano de Bergerac (1990)
- No, you know, at the airport, the guys in the yellow...- Die mit den gelben Gewändern,... - Safranfarben. Dying Young (1991)
I think we'll start with the artichaut garni de champignons au safran.Ich denke... wir fangen an mit den artichaut garni de champignons au safranThe Prince of Tides (1991)
It's delicious! Higinio's wasn't as good.Higinio nahm... immer zuviel SafranBelle Epoque (1992)
He will carry a red portfolio.Er wird unter seinem Arm eine Mappe aus rotem Safranleder tragen. Queen Margot (1994)
Care for a spin in the new renault?Bin im Safrane mit Einspritzmotor da. Fahr ihn mal Probe. Happiness Is in the Field (1995)
Curry and saffron.Curry und SafranA Little Princess (1995)
An added pinch of saffron makes all the difference.DR. MITCHELL: Und natürlich darf man den Safran nicht vergessen. The One with Two Parts: Part 2 (1995)
It's full of saffron.Mit Safran gefüllt. The English Patient (1996)
I'm looking for a saffron glow, sort of tea dance '20s.Ein safranfarbener Schein, wie bei Teepartys der '20er Jahre. Meet Joe Black (1998)
I think it's saffron.Das ist SafranLearning Curve (1998)
I hate saffron.Ich hasse SafranLearning Curve (1998)
Cumin, saffron, cinnamon.Kreuzkümmel, Safran, Zimt. The Beach (2000)
Remember the violet tiaras and the braided roses... and the saffron you used to wear?Die violetten Stirnreifen, die Rosen im Haar und das Safran, das du trugst? The Girl (2000)
It's saffron.Es ist SafranBandits (2001)
Yes.Ja, es ist Safran. -Bingo! Bandits (2001)
Tell me the secret of your saffron sauce.-Bitte verraten Sie mir das Geheimnis ihrer Safransauce! Mostly Martha (2001)
And what does he want my recipe for?-Und meine Safransauce geht den gar nichts an! Mostly Martha (2001)
Everybody should stayhere for ten minutes.-Es ist wirklich nichts Besonderes. Es ist SafranDave Matthews Band: The Videos 1994-2001 (2001)
You have saffron for the fish, plenty of sweetmeats - prepare us a feast!Für den Fisch habt Ihr frischen Safran da, und verschiedene Leckereien. Macht, dass alles gut gelingt. The Revenge (2002)
Or do you need like saffron or some shit?Oder nimmt man da Safran oder so was? Blade: Trinity (2004)
Jonathan Safran Foer.Jonathan Safran Foer begegnete. Everything Is Illuminated (2005)
That's my grandfather, Safran.Das da ist mein Großvater SafranEverything Is Illuminated (2005)
Safran.SafranEverything Is Illuminated (2005)
Safran.SafranEverything Is Illuminated (2005)
Safran was his grandfather.Safran war sein Großvater. Everything Is Illuminated (2005)
This is Safran, Augustine and me.Das sind Safran, Augustine und ich. Everything Is Illuminated (2005)
Mama was so fond of Safran, he was so polite.Mama mochte Safran sehr. Er war so höflich. Everything Is Illuminated (2005)
When we were kids, my sister, Safran and I... played kissing games behind the trees.Als wir noch klein waren, haben meine Schwester, Safran und ich hinter den Bäumen Kuss-Spiele gespielt. Everything Is Illuminated (2005)
Safran was gone before they came.Safran war schon fort, als sie kamen. Everything Is Illuminated (2005)
- Saffron. Saffron.SafranMirage (2005)
Your secret ingredient.Safran! Ihre geheime Zutat. Mirage (2005)
Pilaw rice infused with golden saffron.Pilaw-Reis mit goldenem SafranNina's Heavenly Delights (2006)
Saffron, skunk's cabbage and trillium.Safran, Stinkkohl und Waldlilien. Dead Man's Blood (2006)
Saffron!SafranRatatouille (2007)
A little saffron would make this!Etwas Safran, und es ist perfekt! Ratatouille (2007)
Saffron.SafranRatatouille (2007)
- Saffron.- SafranRatatouille (2007)
Saffron.SafranRatatouille (2007)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ฝรั่น[n.] (faran = fáran) EN: saffron ; saffron crocus ; crocus sativus   FR: safran [m]
ขมิ้น[n.] (khamin) EN: curcuma ; turmeric   FR: curcuma [m] ; safran des Indes [m]
หญ้าฝรั่น[n.] (yāfaran) EN: saffron   FR: safran [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
SAFRAN    S AE1 F R AH0 N
SAFRANEK    S AE1 F R AH0 N IH0 K

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Safran {m}saffron [Add to Longdo]
safrangelb {adj}saffron [Add to Longdo]
Safrantrugschmätzer {m} [ornith.]Yellow Chat [Add to Longdo]
Zwergsafranammer {f} [ornith.]Orange-fronted Yellow Finch [Add to Longdo]
Safranammer {f} [ornith.]Saffron Finch [Add to Longdo]
Punasafranammer {f} [ornith.]Puna Yellow Finch [Add to Longdo]
Safranzeisig {m} [ornith.]Saffron Siskin [Add to Longdo]
Safranweber {m} [ornith.]Holub's Golden Weaver [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top