Search result for

sade

(60 entries)
(0.0155 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -sade-, *sade*
Possible hiragana form: さで
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
crusade(ครูเซด') n. สงครามศาสนา,สงครามศาสนาในศตวรรษที่ 11,12,13 ระหว่างทหารคริสเตียนกับทหารมุสลิม,การปราบปราม vi. ทำสงครามครูเสด,ปราบปราม
glissade(กลิซาด') n.,vt. (การ) เคลื่อนไถลบนหิมะหรือน้ำแข็งลงเขา,จังหวะเคลื่อนไถล.
palisade(แพลลิเซด') n. รั้วไม้, See also: palisades ทิวเขา

English-Thai: Nontri Dictionary
Crusade(n) สงครามศาสนา,สงครามครูเสด
crusader(n) ผู้ทำสงครามศาสนา
palisade(n) รั้วไม้,รั้วเหล็ก,ค่ายระเนียด

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
- Yeah, we'll get some candles, some Sade of course.-ช่าย แน่นอนมีเทียนนิดหน่อย แชมเปญเล็กน้อย Marley & Me (2008)
- Sade?-แชมเปญ? Marley & Me (2008)
I'm in the mood for some sade.ผมกำลังอยากฟังของ Sade อยู่พอดี Debate 109 (2009)
Like Sade.เหมือนทั่วๆ ไป Chuck Versus the Anniversary (2010)
The Sadeki family down the street went through the same thing with their son Jordy.ครอบครัว ซาเดกิ ที่อยู่ท้ายถนน ก็ทำแบบเดียวกันกับ จอร์ดี้ ลูกชายเขาน่ะ Hop (2011)
After all, Charlie has had sade serious mental health issues.แล้วชาลีก็จะมีปัญหาด้านจิตใจได้ The Jewel of Denial (2011)
Who are you, the Marquis de Sade?เธอคิดว่าเธอเป็นใคร Marquis de Sade งั้นเหรอ? Bears of Interest (2012)
- The Marquis de Sade's castle is there.ที่นั่นมีปราสาทขุนนางเช้ดด้วย Swimming Pool (2003)
Sade?ชาเด้ ? Shaun of the Dead (2004)
Macaroons, Sade, Karl Rove.มาการูน เซดี้ คาร์ล โรฟ The Manhattan Project (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อารมณ์ขุ่นมัว[adj.] (ārom khunmūa) EN: in a gloomy mood ; with a heavy heart   FR: maussade
บึ้ง[adj.] (beung) EN: sullen ; serious ; solemn ; grave ; frowning   FR: grognon ; revêche ; renfrogné ; maussade
บิด[v.] (bit) EN: twist ; distort ; wring ; wrench   FR: tordre ; torsader
บูด[adj.] (būt) EN: wry ; sullen ; puckered   FR: maussade
เอกอัครราชทูต[n.] (ēk-akkharātchathūt) EN: ambassador   FR: ambassadeur [m] ; ambassadrice [f]
ครึ้มฟ้าครึ้มฝน[xp] (khreum fā khreum fon) EN: be very cloudy   FR: le temps est maussade ; le ciel est couvert
เกลียว[n.] (klīo) EN: strand ; ply   FR: torsade [f]
ลื่น[v.] (leūn) EN: slide ; slip ; glissade   FR: glisser
หมอง[adj.] (møng) EN: dull ; tarnished ; darkened ; sombre ; glomy ; sad ; clouded   FR: terne ; maussade ; sombre ; terne ; obscur ; triste
งอน[adj.] (ngøn) EN: liable to take offense ; petulant ; peevish   FR: grincheux ; grognon ; maussade ; de mauvaise humeur ; fâché

CMU English Pronouncing Dictionary
SADEH    S AA1 D EH2
SADEK    S AE1 D IH0 K
SADER    S EY1 D ER0
SADEGHI    S AA0 D EH1 G IY0
SADELLA    S AH0 D EH1 L AH0
SADEH-KONIECPOL    S AA1 D EH2 K OW2 N IY0 EH1 K P AO2 L

Japanese-English: EDICT Dictionary
クルーセーダー[, kuru-se-da-] (n) (obsc) crusader [Add to Longdo]
クルーセード[, kuru-se-do] (n) (obsc) (See 十字軍) Crusade [Add to Longdo]
グリセード[, gurise-do] (n) glissade [Add to Longdo]
ケサディーヤ;ケサディージャ[, kesadei-ya ; kesadei-ja] (n) quesadilla (spa [Add to Longdo]
サディスティック[, sadeisuteikku] (adj-na) sadistic; (P) [Add to Longdo]
サディスト[, sadeisuto] (n) sadist [Add to Longdo]
サディズム[, sadeizumu] (n) sadism [Add to Longdo]
ヘキサデカン[, hekisadekan] (n) hexadecane [Add to Longdo]
運動家[うんどうか, undouka] (n) (1) activist (in a political movement); crusader (e.g. for women's rights); (2) athlete [Add to Longdo]
運動者[うんどうしゃ, undousha] (n) activist (in a political movement); crusader (e.g. for women's rights) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (18 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 Sade
   n 1: French soldier and writer whose descriptions of sexual
      perversion gave rise to the term `sadism' (1740-1814) [syn:
      {Sade}, {de Sade}, {Comte Donatien Alphonse Francois de
      Sade}, {Marquis de Sade}]

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 bare
 
 1. çıplak, açık, yalın
 2. sade, süssüz, mübalağasız, basit
 3. havı dökülmüş, parlamış(kumaş)
 4. ancak yetecek kadar, .bareback eyersiz (at)bare change zayıf vir ihtimal. bare faced yüzü açık, peçesiz
 5. yüzsüz, arsız, hayasız. barefoot yalınayak. barehanded silahsız, elleri açıkta.bareheaded başı açık.barelegged çorapsız, çıplak bacaklı. bare living ancak geçinme, kıt kanaat geçinme.
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 bald
 
 1. dazlak, kel, saçları kısmen veya tamamen dökülmüş
 2. çıplak, çorak
 3. sade, süssüz (üslup v.b.)
 4. gizli olmayan, açık, aşikar, besbelli
 5. (zool.) başında ak tüyler olan (hayvan) balding saçları dökülen. baldhead, baldpate kel kimse, dazlak başlı adam. baldly kel olarak
 6. aşikâr olarak. baldness kellik
 7. açıklık. baldfaced beyaz yüzlü (hayvan)
 8. yüzsüz, küstah.
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 absolute
 
 1. kâmil, tam
 2. halis, sade, saf
 3. mutlak, sonsuz, nihayetsiz, kayıtsız şartsız
 4. (gram.) soyut, mücerret
 5. ki, sisel değer ölçülerine bağlı olmayan absolute ceiling (hav.) azami yükseliş haddi absolute pitch (müz.) bir notanın frekansı
 6. bir sesin perdesini ezberden tayin etme kabiliyeti. absolute scale mutlak ölçü. absolute temperature mutlak ısı derecesi (mutlak sıfırdan hesap ederek) absolute zero ısıda mutlak sıfır noktası. absolutely tamamen, kesin olarak, kati surette. absoluteness mutlakiyet.
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 elementary
 
 1. basit, sade, öz
 2. ilk, başlangıç, giriş. elementary education ilköğretim. elementary proposition (man.) asıl önerme. elementary school ilkokul
 3. ilk ve ortaokul.
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 homely
 
 1. eve yakışır
 2. basit, sade, süssüz, gösterişsiz
 3. A.B.D kaba saba, çirkin. homeliness (İng.) basitlik, sadelik, gösterişsizlik.
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 mere
 
 1. kat(kıs.)ız, safi
 2. önemsiz. merely sadece, ancak, yalnız, sade.
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 naked
 
 1. çıplak, üryan, yalın
 2. (bot.) çıplak, örtüsüz
 3. çaresiz, savunmasız, silâhsız
 4. açık
 5. yalçın
 6. (huk.) ispatsız, sade, kuru, geçersiz. naked ape insan. stark naked çırılçıplak, anadan doğma. the naked eye çıplak göz. the naked truth salt gerçek. nakedly çıplak olarak
 7. açıkça. nakedness çıplaklık.
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 plain
 
 1. düz
 2. sade, şatafatsız, süssüz, basit
 3. açık, vazıh
 4. dobra dobra söylenmiş
 5. alelade
 6. baharatsız, sade (yiyecek)
 7. sadece
 8. ova, düzlük. plain dealing dürüstlük
 9. doğru iş. plain living basit yasayış. plain sailing (k. dili) güç tarafı olmayan iş. plain text çözülmüş şifre. in plain words açıkça, vuzuhla
 10. sadelikle, sussüz olarak. plainness düzlük
 11. sadelik, süssüzluk
 12. açıklık, vuzuh.
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 single
 
 1. tek, bir, yalnız, ayrı, münferit
 2. bekar, evlenmemiş
 3. özel, hususi, tek kişilik
 4. iki tarafta yalnız birer rakip bulunan (oyun)
 5. sağlam
 6. sade, basit, saf
 7. bir kat, yalın kat
 8. çiçekleri yalın kat olan
 9. bir, tek
 10. (gen.) (çoğ.) teniste tekler, single
 11. golfta iki oyuncu ile oynanan oyun
 12. beysbolda vurucuyu birinci kaleye ulaştıran vuruş
 13. krikette bir sayı kazandıran vuruş
 14. tek kişilik oda. single barrel tek namlulu (tüfek) . single entry (tic.) basit defter tutma. usulü, ana deftere bir kere kaydetme
 15. bir kerelik giriş. single file birbiri arkasına dizilen sıra
 16. tek sıra. single tax (tic.) tek dereceli vergi. singletrack tek hatlı, tek yönlü
 17. tek açıdan değerlendiren.
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 singleminded
 
 1. tek amaçlı
 2. sade
 3. samimi
 4. hilesiz.
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 simple
 
 1. basit, bileşik olmayan
 2. sade, süssüz
 3. (bot.) yalın (yaprak)
 4. (zool.) münferit, tek
 5. adi, bayağı
 6. kolay
 7. saf, halis
 8. tabii, suni olmayan, yapmacıksız
 9. budala, alık, ahmak
 10. ahmakça
 11. önemsiz, ehemmiyetsiz
 12. kolay anlaşılır
 13. ancak yeterli
 14. basit şey
 15. ilâç yapılan ot
 16. budala kimse. simple fraction bayağı kesir. simple fracture basit kırık. simple hearted saf yürekli, temiz kalpli. simple interest basit faiz. simple machine basit makina. simpleminded cahil
 17. basit
 18. kendi halinde
 19. akıl noksan
 20. aptal. Simple Simon saf ve aptal kimse. simpleness sadelik, basitlik
 21. saflık, bönlük.
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 rustic
 
 1. köye veya kıra ait
 2. köylü
 3. kaba, yontulmamış
 4. kıra uygun, sade, basit
 5. köyde yaşayan kimse
 6. basit ve kaba kimse . rustically köylü gibi
 7. kabaca.
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 stark
 
 1. süssüz, sade
 2. bütün bütün, tam
 3. katı, kaskatı kesilmiş (ölü gibi)
 4. şiddetli, fırtınalı
 5. suratsız, sert
 6. anadan doğma
 7. tamamen. stark naked anadan doğma, çırılçıplak, üryan. stark raving (mad.) çılgın, tam deli.
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 undecked
 
 1. süssüz, sade
 2. güvertesi olmayan.
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 unsophisticated
 
 1. hile bilmez, tecrübesiz, sade, saf, masum
 2. halis, hakiki, katıksız. unsophistica'tion saflık.
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 arcadia
 
 1. eski Yunanistan da sade ve mesut bir ırkın oturduğu rivayet edilen dağlık bir ülke
 2. cennet hayatı yaşatan kırlar. Arcadian bu ülkeye ait
 3. sakin, asude
 4. sade, basit
 5. pastoral.
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 attic
 
 1. )Atinalı
 2. ince, doğru
 3. sade
 4. )Atina lehçesi.
 
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top