ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

swanky

S W AA1 NG K IY0   
8 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -swanky-, *swanky*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
swanky[ADJ] อวดร่ำรวย, See also: โอ้อวด, ทำหรูหรา, Syn. dandy, ritzy, showy

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
swanky(สแวง'คี) adj. โอ้อวด,โก้เก๋,วางท่าวางทาง,ฟุ่มเฟือย,หรูหรา, See also: swankily adv. swankiness n., Syn. flash,showy

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Swanky.กินมากไป? Death Takes a Holiday (2009)
Wow. Swanky.ว้าว หรูหราจัง Intuition (2012)

CMU English Pronouncing Dictionary
SWANKY    S W AA1 NG K IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
swanky    (j) swˈæŋkiː (s w a1 ng k ii)

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Swankie \Swank"ie\, Swanky \Swank"y\, n. [Cf. G. schwank
   flexible, pliant.]
   An active and clever young fellow. [Scot.] --Sir W. Scott.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 swanky
   adj 1: imposingly fashionable and elegant; "a swank apartment"
       [syn: {swank}, {swanky}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top