ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

swales

S W EY1 L Z   
297 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -swales-, *swales*, swale
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา swales มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *swales*)
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
swallow[VT] กลืน, See also: กลืนเข้าไป, ขยอก, Syn. consume, eat, devour
swallow[VI] กล้ำกลืน, Syn. glip
swallow[VT] ท่วมท้น, See also: ดูดกลืน, Syn. absorb, engulf
swallow[VT] อดกลั้นความรู้สึก, See also: ข่มความรู้สึก, Syn. suppress, refrain, hold back
swallow[VT] ยอมเชื่อง่ายๆ (คำไม่เป็นทางการ), See also: หลงเชื่อ, Syn. believe, accept without question
swallow[VT] อดทน, See also: ฝืนทน, Syn. endure, bear, tolerate
swallow[VT] คืนคำพูด, See also: พูดกลับคำ, ถอนคำพูด, Syn. retract, withdrawn
swallow[N] การกลืน, See also: การขยอก, การกลืนลงไป, Syn. taking down throat
swallow[N] ปริมาณที่กลืน, Syn. bolus, amount passed down throat
swallow[N] นกนางแอ่น
crosswalk[N] ทางข้าม, See also: ทางม้าลาย
codswallop[SL] ไร้สาระ
swallow up[PHRV] กลืนเข้าไป
swallow up[PHRV] ทำให้หายไป
swallowtail[N] ผีเสื้อชนิดหนึ่งมีปีกคล้ายหางนกนางแอ่น, Syn. butterfly
swallowtail[N] หางนกนางแอ่น, Syn. tail of swallow
swallow down[PHRV] กลืนลงไป
hard to swallow[SL] ไม่อยากเชื่อ
swallow one's pride[IDM] กล้ำกลืนยอมรับสิ่งผิดพลาด
swallow-tailed coat[N] เสื้อหางยาวเหมือนส้อม

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
swallow(สวอล'โล) n. นกนางแอ่น vt. กลืน,ขยอก,กลืนน้ำลาย,ยอมรับโดยไม่มีการถาม,เอากลับ,เอาคืน,อดกลั้น,ออกเสียงคลุมเครือ. vi. กลืน,ปริมาณที่กลืน,ความสามารถในการกลืน,สิ่งที่กลืนในครั้งหนึ่ง ๆ ,ทางเดินอาหารส่วนคอ,คอหอย,ร่องเชือก., See also: swallowable adj.

English-Thai: Nontri Dictionary
swallow(n) นกนางแอ่น
swallow(vt) ขยอก,กลืน,ท่วม,อดกลั้น,ยอมรับ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
swalletช่องน้ำมุด [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
swallow holeแอ่งน้ำมุด [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
swallowed blood syndromeกลุ่มอาการเลือดถูกกลืน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
swallowing centre; centre, deglutitionศูนย์กลืน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
syndrome, swallowed bloodกลุ่มอาการเลือดถูกกลืน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
oesophagography; examination, barium swallowingการตรวจด้วยการกลืนแบเรียม [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
barium swallowing examination; esophagography; oesophagographyการตรวจด้วยการกลืนแบเรียม [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
centre, deglutition; centre, swallowingศูนย์กลืน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
centre, swallowing; centre, deglutitionศูนย์กลืน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
deglutition centre; centre, swallowingศูนย์กลืน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
esophagography; examination, barium swallowing; oesophagographyการตรวจด้วยการกลืนแบเรียม [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
examination, barium swallowing; esophagography; oesophagographyการตรวจด้วยการกลืนแบเรียม [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Barium Swallowingกลืนสารทึบแสง,การตรวจหลอดอาหาร [การแพทย์]
Crosswalks ครอสวอล์ค
เป็นรูปแบบหนึ่งของการใช้เมทาดาทาเพื่อให้เกิดทำงานข้ามระบบกันไำด้ โดยการจับคู่ (mapping) ระหว่างเมทาดาทาด้วยกัน (เช่น ระหว่างมาร์ค และดับลินคอร์เมทาดาทา) ช่วยให้ผู้ใช้ค้นหาและเข้าถึงตัวสารสนเทศที่อยู่ข้าม/ต่างโดเมนกัน การใช้เค้าร่าง/หลักเกณฑ์ (Schema) ของเมทาดาทาที่เป็นมาตรฐานจะช่วยอำนวยความสะดวกให้มีการแลกเปลี่ยนเมทาดาทา หรืออีกนัยหนึ่งทำให้มีการใช้งานได้หลากหลายมากขึ้น

ตัวอย่าง ข้อมูลที่ลงด้วย MARC และข้อมูลที่ลงด้วย Dublin Core ซึี่งมีเค้าร่างต่างกัน ด้านซ้ายคือ MARC ด้านขวาคือ Dublin Core

Cros<b>swal</b>k1

ตัวอย่าง แบบแผนของการ mapping ข้อมูลระหว่างเค้าร่างที่ต่างกัน แต่สามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลกันได้

Cros<b>swal</b>k2

รายการอ้างอิง

Carol Jean Godby, Jeffrey A. Young, and Eric Childress. A Repository of Metadata Crosswalks. D-Lib Magazine 10,12 (December 2004). http://www.dlib.org/dlib/december04/godby/12godby.html Accessed. 30-08-2012

Library of Congress. Development and MARC Standards Office. 2008. MARC to Dublin Core Crosswalk. http://www.loc.gov/marc/marc2dc.html. Accessed. 30-08-2012 [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
Swalk[seal with a loving kiss] ปิดผนึก (ซองจดหมาย) พร้อมรอยจูบแห่งรัก

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Why, uh, uh, it says here he, uh, he went looking for you and, uh, uh, he was swallowed by a whale.เขาก็มองสำหรับคุณและเอ่อ เขาถูกกลืนกินโดยปลาวาฬ Pinocchio (1940)
- Swallowed by a whale?กลืนกินโดยปลาวาฬ? Pinocchio (1940)
Why, he swallows whole ships alive.ทำไมเขากลืนเรือทั้งยังมีชีวิตอยู่ Pinocchio (1940)
We're being swallowed.เรากำลังถูกกลืนกิน สิ่งที่เราจะทำ อย่างไรดี Yellow Submarine (1968)
It was a picture of a boa constrictor swallowing an animal.ในหนังสือธรรมชาติ เกี่ยวกับป่ายุคดึกดำบรรพ์ มันเป็นรูปงูเหลือมที่กำลังกลืนสัตว์ The Little Prince (1974)
"Boa constrictors swallow their prey whole, without chewing it." There."งูเหลือมกลืนเหยื่อได้ทั้งตัว โดยที่ไม่ต้องเคี้ยว" The Little Prince (1974)
This shark, swallow you whole.ปลาฉลามมันกลืนทั้งตัว Jaws (1975)
If you see a shark, Hooper, swallow!ถ้าเห็นฉลาม ก็กลืนเลยนะฮูเปอร์ Jaws (1975)
Everything was so arranged that he swallowed every drop of my pissทุกสิ่งดังนั้นที่ถูกจัดเรียงที่นั้น he swallowed ทุกวางของ piss ของฉัน Salò, or the 120 Days of Sodom (1975)
He swallowed everything, imitating the cries of a baby and ejaculated into his nappyเขากลืนทุกสิ่ง, การ imitate the ร้องให้ของทารก... ...และพูดออกมาอย่างกะทันหันและสั้นๆเข้าไปในเป็นฟองของเขา . Salò, or the 120 Days of Sodom (1975)
He stirred it with his fingers, and swallowed itเขากวนมันมีนิ้วมือของเขา . ,\ Nand ที่กลืนมัน Salò, or the 120 Days of Sodom (1975)
He touches them, caresses them, examines them then makes them defecate into his mouth, but he does not swallow itเขาสัมผัสมัน, การสัมผัสพวกเขา,\ Nexamines ที่มัน... ...ต่อมาทำพวกเขาถ่ายอุจจาระเข้าไปในhis mouth, แต่เขาไม่กลืนมัน Salò, or the 120 Days of Sodom (1975)
Looked as if he'd just swallowed a brick.ดูราวกับว่าเขาต้องการเพียงแค่ กลืนกินอิฐ Mad Max (1979)
Swallow your tears, sing.กลืนน้ำตาของคุณร้องเพลง Idemo dalje (1982)
Chin up and swallow your tears.ชินและกลืนน้ำตาของคุณ Idemo dalje (1982)
The crops were swallowed by the earth, and the animals laid down and turned to dust.พืชถูกกลืนแผ่นดินโลก และสัตว์ที่วางไว้และหันไปปัดฝุ่น Indiana Jones and the Temple of Doom (1984)
Him swallow half Africa.พระองค์ swallowhalf แอฟริกา In the Name of the Father (1993)
"And over there, she will always be too full to swallow any sorrow.และที่นั่น เธอจะสมบูรณ์พูนสุข เกินกว่าจะกล้ำกลืนความเศร้าใดๆ The Joy Luck Club (1993)
And she had a daughter who grew up speaking only English and swallowing more Coca-Cola than sorrow.แล้วเธอก็มีลูกสาวที่โตขึ้นมาโดยพูดได้... แต่ภาษาอังกฤษ แล้วก็ดื่มแค่โค้กมากกว่าความระทมทุกข์ The Joy Luck Club (1993)
I was taught to desire nothing, to swallow other people's misery and to eat my own bitterness.แม่ถูกสอนให้ไม่ปรารถนาอะไรสักอย่าง ให้กล้ำกลืนความทุกข์ของคนอื่น... และเก็บความขมขื่นของตัวเองเอาไว้กับตัว The Joy Luck Club (1993)
Until you taste it, I won't swallow a spoonful.จนกว่าคุณจะชิมมัน / ฉันจะไม่กลืนมันลงไปทั้งช้อนหรอก The Nightmare Before Christmas (1993)
Think of it like you swallowed a piece of gum. A tiny piece. Dentyne.เหมือนนายกลืนหมากฝรั่งเข้าไป ชิ้นนิดเดียว Junior (1994)
I took every pill I could find. I swallowed them all.ฉันกินยาทุกชนิดที่หาเจอ กลืนมันไปทั้งหมด Wild Reeds (1994)
I'm gonna open my fly... and you're gonna swallow what I give you to swallow.ฉันจะเปิดบินของฉัน ... และคุณจะกลืนสิ่งที่ผมให้คุณที่จะกลืน The Shawshank Redemption (1994)
Then you're gonna swallow Rooster's.แล้วคุณจะกลืนไก่ของ The Shawshank Redemption (1994)
"swallowed up the old sanctuary...ได้กลืนกินสถานที่ศักดิ์สิทธิ์เก่าแก่นั้นไป In the Mouth of Madness (1994)
"the way it has swallowed our minds.เหมือนกับที่ได้กลืนกินจิตใจของเรา In the Mouth of Madness (1994)
Yeah, sorry, the swallowing slowed me down.โทษที การกลืนทำให้ฉันช้าลงน่ะ The One with the Sonogram at the End (1994)
-All right. Let me see if he's swallowed his tongue.ดูว่าเขากัดลิ้นตัวเองมั้ย The Englishman Who Went Up a Hill But Came Down a Mountain (1995)
My sisters were swallowed by swallows!พี่ฉันถูกเขมือบโดยนกนางแอ่น! James and the Giant Peach (1996)
Don't touch your face. Don't swallow. Don't spit.อย่าจับหน้าตัวเองนะ ห้ามกลืนน้ำลาย อย่าเพิ่งสำลักด้วย เก็บตัวอย่างจากฟันเขาสิ Gattaca (1997)
And I was, like, "Go fuck yourself." I swallowed a bug.เลยพาชั้นชวดฉลูไปด้วย ชั้นไปห้องน้ำก่อน Good Will Hunting (1997)
The earth has swallowed her up.นางคงถูกกลืนลงไปใต้เหมืองแล้ว Snow White: A Tale of Terror (1997)
That's what Rockefeller said, but the Supreme Court is not swallowing it.แต่ศาลสูงไม่เล่นด้วย Titanic (1997)
Just don't swallow everything he feeds you whole.แค่อย่าเชื่อทั้งหมด/ที่เขาสอน American History X (1998)
- You can't swallow them. - "30 lozenges for cases of heartburn".เธอจะกลืนเข้าไปได้ยังไง \ 30 เม็ดก็อาจทำให้หัวใจวายได้แล้ว Show Me Love (1998)
Will you grasp the light, or be swallowed by darkness?อาจจะไปสู่แสงสว่าง หรือถูกดึงลงสู่ความมืด Street Fighter Alpha (1999)
I mean, even Akuma was swallowed up by the Dark Hadou.กับอาคุม่า ที่ใช้จิตสังหารน่ะ Street Fighter Alpha (1999)
Ryu, I'm going to swallow you with my evil.ริว ข้าจะจัดการแก ด้วยพลังปิศาจของข้า Street Fighter Alpha (1999)
Am I going to be swallowed up by the Dark Hadou...?นี่เรา กำลังจะโดนจิตสังหารครอบงำงั้นหรือ... Street Fighter Alpha (1999)
Two skinny little kids... were fooling around in a pool dunking me and I swallowed some water.เด็กคะนอง 2 คนจับผมกดน้ำ ผมสำลักน้ำ Unbreakable (2000)
We swallow it too fast, we choke.ถ้ากลืนน้ำเร็ว ไป... เราจะสำลัก Unbreakable (2000)
Codswallop, in my opinion.เหลวไหลในความคิดของฉัน Harry Potter and the Sorcerer's Stone (2001)
Codswallop. Professor Snape is a Hogwarts teacher.พูดเรื่อยเปื่อย สเนปเป็นอาจารย์ที่ฮอกวอตส์นะ Harry Potter and the Sorcerer's Stone (2001)
Chew it and swallowเคี้ยวแล้วกลืน Spirited Away (2001)
Swallow!กลืนเข้าไป! Spirited Away (2001)
He's already swallowed two Frogs and a Slug!เขาเขมือบกบไป 2 และทากอีก 1! Spirited Away (2001)
Don't let it swallow me!อย่าปล่อยให้มันเขมือบข้า! Spirited Away (2001)
And it's codswallop to boot. Dirty blood.มันน่าเกลียดที่จะเรียกเลือดโสโครก Harry Potter and the Chamber of Secrets (2002)
Swallow.กลืนลงไปด้วย Hope Springs (2003)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
swalSoon swallows will come from the south.
swalYou should be more careful at a crosswalk.
swalThe medicine is hard to swallow.
swalFirst swallow one dose of barium.
swalThe waves swallowed up the boat.
swalThe boat was swallowed up in the fog.
swalThe boy can't tell a swallow from a sparrow.
swalWhen a dangerous substance is swallowed what you need to do depends on the substance ingested.
swalWe could not swallow his story.
swalThe snake swallowed a frog.
swalI can't swallow these tablets without a drink of water.
swalHe named the ship the Swallow.
swalThe swallow is a sign of summer.
swalSwallows fly away at the approach of winter.
swalFood should be chewed before being swallowed.
swalOne swallow does not make a summer.
swalSwallows migrate to a warm climate.
swalThe swallow is swift in flight.
swalThe Swallows are ahead 4 to 1!
swalHe swallowed three cups of the water, one after the other.
swalThe airplane was swallowed up in the large clouds.
swalIt is most important to chew your food, whether vegetable or meat, before you swallow it down.
swalDon't swallow that slick propaganda.
swalHe swallowed his anger and went on working.
swalWe can see more and more swallows.
swalMy throat hurts when I swallow.
swalThe Swallows are behind 2 to 1!
swalHe swallowed a piece of toast because he was starving.
swalA swallow flies very swiftly.
swalMany swallows will come soon from the south.
swalDrain it in a swallow.
swalWe just have to swallow it.
swalHe swallowed detergent by mistake.
swalA couple of swallows are flying overhead.
swalI had to swallow his insult.
swalSwallows are flying in the sky.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
คล่องคอ[V] swallow easily, See also: pass easily through the throat, be highly potable, Ant. ฝืดคอ, Example: ผมขอเบียร์ก็แล้วกันนะ คล่องคอหน่อย, Thai definition: รู้สึกโล่งในลำคอ
เต็มกลืน[V] be unbearable, See also: be hard to swallow, be unacceptable, Syn. เหลือทน, สุดจะทน, Example: แค่ให้เขามาอยู่ด้วยฉันก็เต็มกลืนแล้ว ยังจะเอาญาติมาอยู่อีก
ล่อ[V] gulp, See also: devour, eat, drink, swallow, guzzle, Syn. กิน, ทาน, รับประทาน, สวาปาม, Example: เดี๋ยวนะ ผมขอล่อเหล้าสักเป๊กก่อน, Thai definition: นำอาหารเข้าปากทำให้ล่วงลำคอลงสู่กระเพาะ, Notes: (ปาก)
ดื่มเหล้า[V] drink, See also: imbibe, sink, knock back, swallow, swig, quaff, Syn. กินเหล้า, Example: พ่อฉันไม่ดื่มเหล้าเลยนะ สูบแต่บุหรี่อย่างเดียว, Thai definition: กินของเหลวที่ทำให้เกิดอาการมึนเมา
เขมือบ[V] swallow, See also: gulp down, devour, engulf, Syn. กิน, ยัด, สวาปาม, Example: ลูกๆ ของผมมักจะเขมือบขนมทุกอย่างที่ขวางหน้าหลังจากกลับจากโรงเรียน, Thai definition: กินมูมมาม, กลืนกินอย่างตะกละ
ม้าลาย[N] zebra crossing, See also: pedestrian crossing, crosswalk, Syn. ทางม้าลาย, Example: เราควรข้ามถนนบริเวณทางม้าลายหรือสะพานลอย, Count unit: แห่ง, Thai definition: ทางขีดเส้นดำสลับขาว เป็นที่ให้คนเดินข้ามถนน
แอ่นลม[N] swallow, Syn. นางแอ่น, อีแอ่น, Count unit: ตัว, ฝูง, Thai definition: ชื่อนกขนาดเล็กในวงศ์ Apodidae, Hemiprocnidae, Hirundinidae และ Artamidae ตัวสีน้ำตาลหรือดำ ปลายปีกแหลม ใช้เวลาส่วนใหญ่บินโฉบแมลง มักอยู่รวมกันเป็นฝูง มีหลายชนิด
ทางข้าม[N] crosswalk, Syn. ทางม้าลาย, Example: ทางการรณรงค์ให้ประชาชนข้ามถนนตรงทางข้าม, Count unit: แห่ง, ที่, ทาง, Thai definition: พื้นที่ที่ทำไว้สำหรับให้คนเดินเท้าข้าม โดยทำเครื่องหมายเป็นเส้นหรือแนวหรือตอกหมุดไว้บนทาง และหมายความรวมถึงพื้นที่ที่ทำให้คนเดินเท้าข้าม ไม่ว่าในระดับใต้พื้นดินหรือเหนือพื้นดิน, Notes: (กฎหมาย)
ทางม้าลาย[N] crosswalk, See also: pedestrian crossing, zebra crossing, Syn. ทางข้าม, Example: เราเดินข้ามทางม้าลายทุกครั้งที่ข้ามถนน, Count unit: แห่ง, Thai definition: พื้นที่ที่ทำไว้สำหรับให้คนเดินเท้าข้าม โดยทำเครื่องหมายเป็นเส้นหรือแนวหรือตอกหมุดไว้บนทาง, Notes: (กฎหมาย)
บากหน้า[V] apply, See also: ask for help, swallow one's pride and turn to someone for help, Syn. ตากหน้า, Example: หล่อนทำทุกอย่างด้วยความอดทนโดยไม่ยอมบากหน้าไปขอพึ่งพาใคร, Thai definition: ยอมเสียหน้าเข้าไปขอความช่วยเหลือด้วยความจำใจจำเป็น
รังนก[N] swallow's nest, Syn. รังนกนางแอ่น, Example: ในปัจจุบันเครื่องดื่มประเภทช่วยบำรุงกำลัง เช่น รังนก เป็นที่นิยมกันมากขึ้น, Count unit: รัง, Thai definition: รังนกอีแอ่นชนิดหนึ่ง เมื่อแช่น้ำมีลักษณะคล้ายวุ้น กินได้
กระเดือก[V] swallow, See also: gulp, Example: พยายามกระเดือกข้าวลงไปหน่อยนะ เดี๋ยวอาหารจะไม่ตกถึงท้องเลย, Thai definition: กลืนอย่างลำบาก
กลืนน้ำลาย[V] swallow, See also: gulp down one's saliva, Example: คำพูดของเขาทำให้เธอกลืนน้ำลายไม่ลง
การกลืน[N] swallowing, See also: gulping down, devouring, gobbling up, Example: ช่างเป็นการกลืนที่แสนลำบากเมื่อเขาต้องกินข้าวด้วยตัวเองแทนการให้อาหารทางสาย
ดื่ม[V] drink, See also: sip, swallow a liquid, Example: เขาชอบดื่มยิน รัมมี่และเล่นไพ่, Thai definition: กินของเหลวเช่นน้ำ
กลืน[V] swallow, See also: gulp down, devour, gobble, engulf, Ant. คาย, Example: จระเข้กลืนเนื้อสดทั้งก้อนโดยไม่เคี้ยว, Thai definition: อาการที่ทำให้อาหารหรือสิ่งอื่นๆ ที่อยู่ในปากล่วงลำคอลงไป

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แอ่นลม[n.] (aenlom) EN: swallow   FR: hirondelle [f]
ดื่ม[v.] (deūm) EN: drink ; sip ; swallow a liquid   FR: boire ; avaler un liquide ; consommer ; absorber ; siffler (fam.)
ดื่มน้ำอึกหนึ่ง[v. exp.] (deūm nām euk neung) EN: take a swallow of water   FR: boire une gorgée d'eau
อึก[n.] (euk) EN: swallow ; gulp   FR: gorgée [f]
อึก[n.] (euk) EN: sound of a gulp ; gurgling sound ; swallowing sound   
ฝืดคอ[adj.] (feūt khø) EN: hard to swallow ; uninviting   
อีแอ่น[n.] (ī-aen) EN: swallow   FR: hirondelle [f]
เขมือบ[v.] (khameūap) EN: swallow ; gulp down ; devour ; engulf   FR: dévorer ; engloutir ; ingurgiter
ขยอก[v.] (khayøk) EN: gulp ; swallow ; bolt   FR: avaler ; gober ; engloutir
คล่องคอ[v. exp.] (khløng khø) EN: swallow easily ; pass easily through the throat   FR: avaler facilement
กลืน[v.] (kleūn) EN: swallow ; gulp ; gobble ; engulf ; devour   FR: avaler ; dévorer ; absorber ; engloutir ; ingurgiter
กระเดือก[v.] (kradeūak) EN: swallow ; gulp ; swallow with difficulty   
ลูกกลอน[n.] (lūkkløn) EN: ball of medicine which is swallowed whole ; bolus   
นกแอ่นพง[n. exp.] (nok aen phong) EN: wood-swallow   
นกแอ่นพง[n. exp.] (nok aen phong) EN: Ashy Woodswallow   FR: Langrayen brun [m] ; Langrayen asiatique [m] ; Langrayen cendré [m] ; Langrayen gris [m]
นกนางแอ่น[n.] (nok nāng-aen) EN: swallow   FR: hirondelle [f]
นกนางแอ่นบ้าน[n. exp.] (nok nāng-aen bān) EN: Barn Swallow   FR: Hirondelle rustique [f] ; Hirondelle de cheminée [f] ; Hirondelle des granges [f]
นกนางแอ่นหางลวด[n. exp.] (nok nāng-aen hāng lūat) EN: Wire-tailed Swallow   FR: Hirondelle à longs brins [f]
นกนางแอ่นลาย[n. exp.] (nok nāng-aen lāi) EN: Striated swallow   FR: Hirondelle striolée [f] ; Hirondelle striée [f]
นกนางแอ่นแปซิฟิค[n. exp.] (nok nāng-aen Paēsifik) EN: Pacific Swallow   FR: Hirondelle de Tahiti [f] ; Hirondelle du Pacifique [f]
นกนางแอ่นทรายสร้อยคอดำ[n. exp.] (nok nāng-aen sāi søikhø dam) EN: Sand Martin ; Bank Swallow   FR: Hirondelle de rivage [f] ; Hirondelle des sables [f] ; Hirondelle grise [f] ; Cotyle riveraine [f]
นกนางแอ่นตะโพกแดง[n. exp.] (nok nāng-aen taphōk daēng) EN: Red-rumped Swallow   FR: Hirondelle rousseline [f]
ผีเสื้อหางติ่งสะพายขาว[n. exp.] (phīseūa hāng ting saphāi khāo) EN: Banded Swallowtail   
ทางข้าม[n. exp.] (thāng khām) EN: zebra crossing ; pedestrian crossing ; crosswalk (Am.)   FR: passage pour piétons [m] ; passage clouté [m]
ทางม้าลาย[n. exp.] (thāngmālāi) EN: zebra crossing ; pedestrian crossing ; crosswalk (Am.)   FR: passage pour piétons [m] ; passage clouté [m]
ว่าวจุฬา[n. exp.] (wāo Julā) EN: Chula kite ; large swallow-shaped kite   
ยาลูกกลอน[n. exp.] (yā lūkkløn) EN: herb medicine in the form of a ball for swallowing ; bolus   

CMU English Pronouncing Dictionary
SWALES    S W EY1 L Z
OSWALD    AO1 Z W AO0 L D
OSWALT    AA1 S W AH0 L T
SWALLOW    S W AO1 L OW0
OSSWALD    AA1 S W AH0 L D
SWALLOW    S W AA1 L OW0
ROSWALD    R AA1 S W AH0 L D
SWALLEY    S W AO1 L IY0
SWALLOWS    S W AA1 L OW0 Z
OSWALD'S    AO1 Z W AO0 L D Z
SWALLOWED    S W AA1 L OW0 D
CROSSWALK    K R AA1 S W AA2 K
CROSSWALKS    K R AA1 S W AA2 K S
SWALLOWING    S W AA1 L OW0 IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
Oswald    (n) ˈɒzwəld (o1 z w @ l d)
swallow    (v) swˈɒlou (s w o1 l ou)
swallows    (v) swˈɒlouz (s w o1 l ou z)
crosswalk    (n) krˈɒswɔːk (k r o1 s w oo k)
swallowed    (v) swˈɒloud (s w o1 l ou d)
crosswalks    (n) krˈɒswɔːks (k r o1 s w oo k s)
swallowing    (v) swˈɒlouɪŋ (s w o1 l ou i ng)
swallow-tailed    (j) swˈɒlou-tɛɪld (s w o1 l ou - t ei l d)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[yàn, ㄧㄢˋ, ] swallow (a type of bird), #4,554 [Add to Longdo]
[tūn, ㄊㄨㄣ, ] to swallow; to take, #7,299 [Add to Longdo]
[yàn, ㄧㄢˋ, ] to swallow, #8,448 [Add to Longdo]
吞噬[tūn shì, ㄊㄨㄣ ㄕˋ, ] to swallow; to engulf; to gobble up, #12,497 [Add to Longdo]
燕子[yàn zi, ㄧㄢˋ ㄗ˙, ] swallow, #14,443 [Add to Longdo]
[xiā, ㄒㄧㄚ, ] suck, swallow, drink, #23,148 [Add to Longdo]
侵吞[qīn tūn, ㄑㄧㄣ ㄊㄨㄣ, ] to annex; to swallow (up); to embezzle, #26,077 [Add to Longdo]
吞没[tūn mò, ㄊㄨㄣ ㄇㄛˋ, / ] to embezzle; to swallow up; to engulf, #31,699 [Add to Longdo]
忍气吞声[rěn qì tūn shēng, ㄖㄣˇ ㄑㄧˋ ㄊㄨㄣ ㄕㄥ, / ] to submit to humiliation; to swallow an insult; to grin and bear it, #35,539 [Add to Longdo]
[Kuài, ㄎㄨㄞˋ, / ] surname Kuai; throat; to swallow, #56,381 [Add to Longdo]
身轻如燕[shēn qīng rú yàn, ㄕㄣ ㄑㄧㄥ ㄖㄨˊ ㄧㄢˋ, / ] (set phrase) (usually of women) slim and graceful like a swallow, #65,753 [Add to Longdo]
燕尾服[yàn wěi fú, ㄧㄢˋ ㄨㄟˇ ㄈㄨˊ, ] swallow-tailed coat; tails, #69,659 [Add to Longdo]
并吞[bìng tūn, ㄅㄧㄥˋ ㄊㄨㄣ, / ] swallow up; annex; merge, #77,392 [Add to Longdo]
银燕[yín yàn, ㄧㄣˊ ㄧㄢˋ, / ] silver swallow; airplane (affectionate), #87,387 [Add to Longdo]
家燕[jiā yàn, ㄐㄧㄚ ㄧㄢˋ, ] barn swallow, #98,437 [Add to Longdo]
良药苦口[liáng yào kǔ kǒu, ㄌㄧㄤˊ ㄧㄠˋ ㄎㄨˇ ㄎㄡˇ, / ] good medicine tastes bitter (成语 saw); fig. frank criticism is hard to swallow, #115,017 [Add to Longdo]
吞金[tūn jīn, ㄊㄨㄣ ㄐㄧㄣ, ] to commit suicide by swallowing gold, #121,557 [Add to Longdo]
吞声[tūn shēng, ㄊㄨㄣ ㄕㄥ, / ] to swallow one's cries, #154,060 [Add to Longdo]
奥斯瓦尔德[Ào sī wǎ ěr dé, ㄠˋ ㄙ ㄨㄚˇ ㄦˇ ㄉㄜˊ, / ] Oswald, #160,834 [Add to Longdo]
燕雀安知鸿鹄之志[yàn què ān zhī hóng gǔ zhī zhì, ㄧㄢˋ ㄑㄩㄝˋ ㄢ ㄓ ㄏㄨㄥˊ ㄍㄨˇ ㄓ ㄓˋ, 鸿 / ] lit. can the sparrow and swallow know the will of the great swan? (成语 saw); fig. how can we small fry predict the ambitions of the great?, #174,273 [Add to Longdo]
[yǐ, ㄧˇ, ] a swallow (bird), #253,076 [Add to Longdo]
[yàn, ㄧㄢˋ, ] to swallow, #255,305 [Add to Longdo]
[guō, ㄍㄨㄛ, ] loud swallowing sound, #456,655 [Add to Longdo]
来鸿去燕[lái hóng qù yàn, ㄌㄞˊ ㄏㄨㄥˊ ㄑㄩˋ ㄧㄢˋ, 鸿 / ] lit. the goose comes, the swallow goes (成语 saw); fig. always on the move [Add to Longdo]
包举[bāo jǔ, ㄅㄠ ㄐㄩˇ, / ] to summarize; to swallow up; to annex; to merge [Add to Longdo]
[tà, ㄊㄚˋ, ] to drink; to swallow [Add to Longdo]
燕科[yàn kē, ㄧㄢˋ ㄎㄜ, ] Hirundinidae (the family of swallows and martins) [Add to Longdo]
燕雀乌鹊[yàn què wū què, ㄧㄢˋ ㄑㄩㄝˋ ㄨ ㄑㄩㄝˋ, / ] lit. sparrow and swallow, crow and magpie; fig. any Tom, Dick or Harry; a bunch of nobodies [Add to Longdo]
燕雀相贺[yàn què xiàng hè, ㄧㄢˋ ㄑㄩㄝˋ ㄒㄧㄤˋ ㄏㄜˋ, / ] lit. sparrow and swallow's congratulation (成语 saw); fig. to congratulate sb on completion of a building project; congratulations on your new house! [Add to Longdo]
[yàn, ㄧㄢˋ, ] variant of 燕, swallow [Add to Longdo]
雏燕[chú yàn, ㄔㄨˊ ㄧㄢˋ, / ] swallow chick [Add to Longdo]
[yì, ㄧˋ, ] a swallow [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Auftragswalze {f}applicator roll [Add to Longdo]
Bodensenke {f}swale [Add to Longdo]
Fußgängerüberweg {m}; Fußgängerübergang {m}; Zebrastreifen {pl}pedestrian crossing; zebra crossing [Br.]; crosswalk [Am.]; pedestrian crossing [Add to Longdo]
Hadrianswall {m} [hist.]Hadrian's wall [Add to Longdo]
Schwalbe {f} [ornith.] | Schwalben {pl}swallow | swallows [Add to Longdo]
Seeschwalbe {f} [ornith.]sea swallow [Add to Longdo]
ausrollen; auswalzen | ausrollendto roll out | rolling out [Add to Longdo]
in den sauren Apfel beißen [übtr.]to swallow the pill [Add to Longdo]
hinunterschlucken; schlucken | hinunterschluckend; schluckendto swallow | swallowing [Add to Longdo]
nicht schluckbarunswallowable [Add to Longdo]
schlucken | schluckend | geschluckt | schluckt | schluckteto swallow | swallowing | swallowed | swallows | swallowed [Add to Longdo]
verschlucken | verschluckend | verschluckt | verschluckt | verschluckteto swallow (up) | swallowing up | swallowed up | swallows up | swallowed up [Add to Longdo]
Da musste ich erstmal tief Luft holen.I had to swallow hard. [Add to Longdo]
Eine Schwalbe macht noch keinen Sommer. [Sprw.]One swallow doesn't make a summer. [prov.] [Add to Longdo]
Ich musste viel hinunterschlucken.I had to swallow a lot. [Add to Longdo]
Sie musste viel hinunterschlucken.She had to swallow a lot. [Add to Longdo]
Aerophagie {f}; Luftschlucken {n} [med.]aerophagy; air swallowing [Add to Longdo]
Dysphagie {f}; Schluckstörung {f} [med.]dysphagia; difficulty in swallowing [Add to Longdo]
Fornswaldsänger {m} [ornith.]Oriente Warbler [Add to Longdo]
Mönchswaldsänger {m} [ornith.]Wilson's Warbler [Add to Longdo]
Gruppe; Schule (Delfine; Schweinswale) [zool.]pod; school; group (dolphins; porpoises) [Add to Longdo]
Schwalbenschwanz {m} (Schmetterling) [zool.] | Schwalbenschwänze {pl}swallow-tail; swallowtail | swallow-tails; swallowtails [Add to Longdo]
Zebra-Lyrakaiserfisch {m} (Genicanthus melanospilos) [zool.]swallowtail angel; zebra angel [Add to Longdo]
Zebra-Lyrakaiserfisch {m} (Genicanthus melanospilos) [zool.]zebra angel; swallowtail angel [Add to Longdo]
Schnabel {m}; Rostrum {n} (eines Delfins oder Schweinswals) [zool.]beak; snout; rostrum (of a whale or dolphin) [Add to Longdo]
Springen (eines Delfins oder Schweinswals)porpoising; jumping (of a dolphin or porpoise) [Add to Longdo]
Cetaceen {pl} (Wale, Delfine und Schweinswale) [zool.]cetaceans (whales, dolphins, and porpoises) [Add to Longdo]
Schweinswale {pl} [zool.]porpoises [Add to Longdo]
Beluga; Beluga-Wal; Weisswal {m}; Weisser Delfin {m}; Meereskanarie; Meereskanarienvogel [zool.]beluga whale; beluga; Belukha; white whale; sea canary (Delphinapterus leucas) [Add to Longdo]
Brillenschweinswal {m} [zool.]spectacled porpoise; Australophocaena dioptrica [Add to Longdo]
Burmeister-Schweinswal {m} [zool.]Burmeister's porpoise; black porpoise (Phocoena spinipinnis) [Add to Longdo]
Dall-Hafenschweinswal {m}; Weissflankenschweinswal {m} [zool.]Dall's porpoise; Dall's harbour porpoise; white-flanked porpoise; spray porpoise; True's porpoise (Phocoenoides dalli) [Add to Longdo]
Indischer Schweinswal {m} [zool.]finless porpoise; black porpoise; Jiangzhu (Neophocaena phocaenoides) [Add to Longdo]
Pazifischer Hafenschweinswal {m} [zool.]vaquita; cochito; Gulf of California porpoise (Phocoena sinus) [Add to Longdo]
Schweinswal {m}; Kleiner Tümmler; Braunfisch {m}; Meeresschwein {n} [zool.]harbour porpoise; common porpoise; puffing pig (Phocoena phocoena) [Add to Longdo]
Verdichtungswalze {f}compaction roller; compactor [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ごっくん[, gokkun] (n) (1) (on-mim) gulp; (2) (vulg) semen-swallowing [Add to Longdo]
ウロボロス[, uroborosu] (n) uroboros; ouroboros (image of a serpent or dragon swallowing its own tail) [Add to Longdo]
ツバメの巣;燕の巣[ツバメのす(ツバメの巣);つばめのす(燕の巣), tsubame nosu ( tsubame no su ); tsubamenosu ( tsubame no su )] (n) (1) swallow's nest; (2) {food} swift's nest (used to make bird's nest soup) [Add to Longdo]
阿菊虫;螠虫[おきくむし, okikumushi] (n) (col) (See 麝香揚羽・じゃこうあげは) chrysalis of a swallowtail butterfly (esp. of species Atrophaneura alcinous) [Add to Longdo]
一飲み;一呑み[ひとのみ, hitonomi] (n) (1) swallowing in one gulp; downing; mouthful; bite; (2) sipping; sip; (3) thinking nothing of one's opponent; making easy prey of someone [Add to Longdo]
飲みやすい;飲み易い[のみやすい, nomiyasui] (adj-i) easy to drink; easy to swallow; quaffable [Add to Longdo]
飲み下す;飲下す(io);飲みくだす[のみくだす, nomikudasu] (v5s,vt) to swallow; to gulp down [Add to Longdo]
飲み込む(P);飲込む;のみ込む;呑み込む;呑込む[のみこむ, nomikomu] (v5m,vt) (1) to gulp down; to swallow deeply; (2) to understand; to take in; to catch on to; to learn; to digest; (P) [Add to Longdo]
飲む(P);呑む;飮む(oK);服む(iK)[のむ, nomu] (v5m,vt) (1) (呑む is often used metaphorically; 服む is often used for medicine) to drink; to gulp; to swallow; (2) (also written 喫む) to smoke (tobacco); (3) to engulf; to overwhelm; (4) to keep down; to suppress; (5) to accept (e.g. demand, condition); (6) to make light of; to conceal; (P) [Add to Longdo]
烏揚羽[からすあげは;カラスアゲハ, karasuageha ; karasuageha] (n) (uk) Chinese peacock (species of swallowtail butterfly, Papilio bianor) [Add to Longdo]
鵜呑み[うのみ, unomi] (n) swallowing (food, story) [Add to Longdo]
[つばめ(P);つばくらめ(ok);つばくら(ok);つばくろ(ok);ツバメ(P), tsubame (P); tsubakurame (ok); tsubakura (ok); tsubakuro (ok); tsubame (P)] (n) (1) (uk) swallow (bird of the Hirundinidae family); martin; (2) barn swallow (Hirundo rustica); (3) (See 若い燕) younger man involved with an older woman; (P) [Add to Longdo]
燕子[えんし, enshi] (n) (obsc) (See 燕・1) swallow [Add to Longdo]
燕児;燕子[えんじ, enji] (n) (obsc) (See 燕・1) swallow chick [Add to Longdo]
角を矯めて牛を殺す[つのをためてうしをころす, tsunowotameteushiwokorosu] (exp,v5s) to throw the baby out with the bath water; to strain at a camel and swallow a gnat; to obsess over insignificant details and miss the larger point [Add to Longdo]
巻き込む(P);巻込む(P);まき込む[まきこむ, makikomu] (v5m,vt) to roll up; to involve; to enfold; to swallow up; to drag into; (P) [Add to Longdo]
丸呑み;丸のみ[まるのみ, marunomi] (n,vs) swallowing whole [Add to Longdo]
鬼坊主鱚[おにぼうずぎす;オニボウズギス, onibouzugisu ; onibouzugisu] (n) (uk) black swallower (Chiasmodon niger) [Add to Longdo]
蟻継ぎ;蟻継[ありつぎ, aritsugi] (n,vs) dovetail joint; swallowtail joint [Add to Longdo]
玄鳥[げんちょう, genchou] (n) (See 燕・1) swallow [Add to Longdo]
虎燕拳[こえんけん, koenken] (n) {MA} Tiger Swallow Fist [Add to Longdo]
誤飲[ごいん, goin] (n,vs) accidental ingestion; swallowing something by mistake [Add to Longdo]
誤嚥[ごえん, goen] (n,vs) breathing in (of a foreign body, food, etc.); pulmonary aspiration; mis-swallowing; swallowing down the wrong pipe [Add to Longdo]
口に含む[くちにふくむ, kuchinifukumu] (exp,v5m) to hold in one's mouth (without biting, before chewing or swallowing, etc.) [Add to Longdo]
黒揚羽;黒揚羽蝶;黒鳳蝶[くろあげは;クロアゲハ, kuroageha ; kuroageha] (n) (uk) spangle (species of black swallowtail butterfly, Papilio protenor) [Add to Longdo]
腰赤燕[こしあかつばめ, koshiakatsubame] (n) (1) red-rumped swallow (Hirundo daurica); (2) striated swallow (Hirundo striolata) [Add to Longdo]
出鱈目(ateji)[でたらめ(P);デタラメ, detarame (P); detarame] (adj-na,n) (1) (uk) irresponsible utterance; nonsense; bullshit; codswallop; (2) random; haphazard; unsystematic; (P) [Add to Longdo]
大服;大福[おおぶく;だいぶく;たいふく, oobuku ; daibuku ; taifuku] (n) (1) swallowing a great amount of tea or medicine; (2) (abbr) (See 大服茶) tea prepared for the New Year with the first water of the year [Add to Longdo]
帝揚羽[みかどあげは;ミカドアゲハ, mikadoageha ; mikadoageha] (n) (uk) common jay (species of swallowtail butterfly, Graphium doson) [Add to Longdo]
呑まれる;飲まれる[のまれる, nomareru] (v1,vt) (1) to be swallowed up; to be engulfed; (2) to be overwhelmed; to be overawed [Add to Longdo]
飛燕[ひえん, hien] (n) swallow in flight [Add to Longdo]
併呑;并呑[へいどん, heidon] (n,vs) annexation; merger; swallowing up [Add to Longdo]
並揚羽[なみあげは;ナミアゲハ, namiageha ; namiageha] (n) (uk) citrus swallowtail (species of butterfly, Papilio xuthus) [Add to Longdo]
歩行者用の信号[ほこうしゃようのしんごう, hokoushayounoshingou] (n) (See 歩行者) (pedestrian) crosswalk signal [Add to Longdo]
柚坊;柚子坊[ゆずぼう, yuzubou] (n) swallowtail butterfly larva (a pest of citrus plants) [Add to Longdo]
揚羽[あげは;アゲハ, ageha ; ageha] (n) (uk) (abbr) (See 揚羽蝶) swallowtail butterfly (esp. the citrus swallowtail butterfly, Papilio xuthus) [Add to Longdo]
揚羽蝶;鳳蝶[あげはちょう;アゲハチョウ, agehachou ; agehachou] (n) (uk) swallowtail butterfly (esp. the citrus swallowtail butterfly, Papilio xuthus) [Add to Longdo]
嚥下;咽下[えんげ;えんか, enge ; enka] (n,vs,adj-no) (act of) swallowing; deglutition [Add to Longdo]
麝香揚羽;麝香鳳蝶[じゃこうあげは;ジャコウアゲハ, jakouageha ; jakouageha] (n) (uk) Chinese windmill (species of red-bodied swallowtail butterfly, Atrophaneura alcinous) [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top