ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

surrealistic

S ER0 IY2 L IH1 S T IH0 K   
5 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -surrealistic-, *surrealistic*
CMU English Pronouncing Dictionary
SURREALISTIC    S ER0 IY2 L IH1 S T IH0 K
SURREALISTIC    S ER0 IY2 AH0 L IH1 S T IH0 K

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
surrealistic    (j) sˈərɪəʴlˈɪstɪk (s @1 r i@ l i1 s t i k)

Japanese-English: EDICT Dictionary
超現実的[ちょうげんじつてき, chougenjitsuteki] (adj-na,n) surrealistic [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 surrealistic
   adj 1: characterized by fantastic imagery and incongruous
       juxtapositions; "a great concourse of phantasmagoric
       shadows"--J.C.Powys; "the incongruous imagery in surreal
       art and literature" [syn: {phantasmagoric},
       {phantasmagorical}, {surreal}, {surrealistic}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top