Search result for

summits

(109 entries)
(1.9254 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -summits-, *summits*.
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา summits มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *summits*)
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
summit    [N] ยอดสุดของภูเขา, See also: ยอดเขา, Syn. crest, hilltop
summit    [N] การประชุมสุดยอด
summit    [N] ระดับสูงสุด, See also: จุดสูงสุด, Syn. acme, apex, peak, top
summit    [ADJ] สุดยอด, See also: สุดขีด, สูงสุด, Syn. high-level, topmost

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
summit conferenceการประชุมสุดยอด [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
accordant summit levelยอดเขาร่วมระดับ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
ASEAN-JAPAN SUMMITการประชุมสุดยอดอาเซียน-ญี่ปุ่น เป็นการประชุมระหว่างผู้นำอาเซียนและนายกรัฐมนตรีญี่ปุ่น ซึ่งในหลักการจะจัดขึ้นเป็นประจำทุกปีในระหว่างการประชุมสุดยอดอาเซียน โดยเริ่มครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ. 2540 [การทูต]
ASEAN-UN Summitการประชุมผู้นำอาเซียน-สหประชาชาติ เป็นการประชุมระหว่างหัวหน้ารัฐบาลของประเทศสมาชิกอาเซียนกับเลขาธิการสห ประชาชาติ มีขึ้นเป็นครั้งแรกเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2543 ที่กรุงเทพฯ ในช่วงการประชุมอังค์ถัด ครั้งที่ 10 [การทูต]
Commemorative Summitการประชุมสุดยอดหรือการประชุมระดับผู้นำประเทศ/หัวหน้า รัฐบาลในโอกาสครบรอบปีสำคัญ อาทิ การสถาปนาความสัมพันธ์ระหว่างกัน [การทูต]
East Asia Summitการประชุมสุดยอดเอเชียตะวันออก [การทูต]
Millennium Summitการประชุมสุดยอดแห่งสหัสวรรษ การประชุมสุดยอดของประมุขของรัฐและหัวหน้ารัฐบาลที่จัดขึ้น ณ สำนักงานใหญ่สหประชาชาติ ณ นครนิวยอร์ก ระหว่างวันที่ 6-8 กันยายน 2543 (ค.ศ. 2000) เพื่อให้ผู้นำประเทศต่าง ๆ เสนอข้อคิดเห็นต่อการกำหนดทิศทางการดำเนินงานของสหประชาชาติในศตวรรษที่ 21 ให้สามารถเผชิญต่อความเปลี่ยนแปลงและสิ่งท้าทายต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ [ที่ประชุมยืนยันพันธกรณีร่วมกันที่จะเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้แก่สหประชา ชาติในการดำเนินการเรื่องสำคัญของมนุษยชาติ ดังระบุไว้ในปฏิญญาแห่งสหัสวรรษ (Millennium Declaration)] [การทูต]
Summit Diplomacyการเจรจาตัวต่อตัวโดยตรง (Direct face-to-face negotiation) ระหว่างประมุขของรัฐ (Head of State) หรือ ระหว่างหัวหน้าของรัฐ (Head of Government) ในปัจจุบันเรียกว่า การเจรจาสุดยอด [การทูต]
World Summit on Information Societyการประชุมสุดยอดระดับโลกว่าด้วยสังคมสารสนเทศ [การทูต]
World Food Summitการประชุมสุดยอดอาหารโลก " จัดโดย FAO ที่กรุงโรม ประเทศอิตาลี ระหว่างวันที่ 13-17 พฤศจิกายน 2539 เป็นการประชุมระดับผู้นำรัฐบาล เพื่อสร้างเจตนารมณ์ด้าน การเมือง และข้อผูกพันระหว่างประเทศให้เกิดความมั่นคงด้านอาหาร และการขจัดปัญหาความหิวโหยสำหรับประชากรโลก " [การทูต]
flood summitflood summit, ยอดน้ำนอง [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
summit(ซัม'มิท) n. จุดสุดยอด,สุดยอด,ความต้องการสูงสุด,ปริมาณสูงสุด. adj. สุดยอด,สุดขีด., See also: summital adj. summitless adj., Syn. top,maximum,climax

English-Thai: Nontri Dictionary
summit(n) ระดับสูงสุด,จุดสุดยอด

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
summitWe could see the summit of a mountain twenty miles away.
summitIt is in this room that the summit will be held.
summitAfter the summit, President Mitterand said that he dissociated himself from the statement.
summitThe summit nations put free trade at the top of the agenda.
summitThe summit of the mountain is covered with snow.
summitMake one more effort and you will reach the summit.
summitI awoke this morning to find the summit of the mountain covered with snow.
summitThe summit of the mountain is covered with snow.
summitThe summit of the mountain is covered with fresh snow.
summitWe finally got to the summit.
summitWhen I reached the summit, I was thoroughly worn out.
summitAt last we reached the summit.
summitThe summit conference was held for world peace.
summitThe summit talks are to be broadcast around the globe.
summitThe summit talks are to be broadcast simultaneously throughout the world.
summitThe summit conference made for the peace of the world.
summitThe whole world is watching the summit conference.
summitWe'll make the summit of the hill by noon.
summitWho first reached the summit of Mt. Everest?
summitWhen we reached the summit, we all yelled out into the void.
summitClimb to the summit.
summitThe climb to the summit took six hours.
summitThey will make an assault on the summit, weather permitting.
summitThe mountain climbers reached the summit before dark.
summitThey carried on the summit conference till late.
summitIt seemed to me that beauty was like the summit of a mountain peak; when you had reached it there was nothing to do but to come down again.
summitBy summit, do you mean the Group of Eight?

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
จุดสุดยอด    [N] peak, See also: summit, zenith, top, pinnacle, apex, Syn. จุดสูงสุด, Example: ผลงานของเขาถือว่าเป็นจุดสุดยอดของการขาย, Count unit: จุด, Thai definition: ความสูงสุด, ความเหนือสุดกว่าสิ่งใดๆ
มุทธา    [N] head, See also: top, crown, summit, apex, climax, Syn. หัว, ยอด, ที่สุด
มัสดก    [N] summit, See also: top, extreme, Syn. มัตถก, ยอด, ที่สุด, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
มัตถก    [N] summit, See also: top, extreme, Syn. ยอด, ที่สุด, มัตถกะ, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
มัตถก    [N] summit, See also: top, extreme, Syn. ยอด, ที่สุด, มัตถกะ, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
มัสดก    [N] summit, See also: top, extreme, Syn. มัตถก, ยอด, ที่สุด, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
ศิระ    [N] top, See also: peak, summit, Syn. ยอด, เหนือ
สิขร    [N] top, See also: summit, peak, pinnacle, zenith, Syn. จอม, ยอด, หงอน
ยอด    [N] peak, See also: top, summit, apex, crest, the highest point, Example: เด็กนักเรียนเชิญธงไตรรงค์ขึ้นสู่ยอดเสาและร้องเพลงชาติทุกๆ เช้า, Thai definition: ส่วนสูงสุด, ส่วนเหนือสุด, ส่วนปลายสุดของพรรณไม้
ประชุมสุดยอด    [N] summit, See also: summit conference, summit talk, Syn. การประชุมสุดยอด, Example: องค์การสหประชาชาติกำลังจะจัดการประชุมสุดยอดของโลกในเดือนมีนาคม, Count unit: ครั้ง, คราว, Thai definition: การประชุมระหว่างประเทศของเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารระดับสูงของรัฐบาล

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บนยอดเขา[n. exp.] (bon yøtkhao) EN: on the peak ; on the summit ; on the crest   FR: au sommet (de la montagne)
บนยอดสุดของภูเขา [xp] (bon yøt sut khøng phūkhao) EN: on the summit   FR: au sommet de la montagne ; au point culminant de la montagne
การประชุมอาเซียน [n. exp.] (Kān Prachum Asīan) EN: ASEAN Summit ; Summit of the Association of Southeast Asian Nations (ASEAN)   FR: Sommet de l'ASEAN [m]
การประชุมสุดยอด[n. exp.] (kān prachum sutyøt) EN: summit ; top level talks   FR: sommet [m] (ellipt.) ; conférence au sommet [f] ; réunion au sommet [f]
ประชุมสุดยอด[n. exp.] (prachum sutyøt) EN: summit ; summit conference ; summit talk   FR: sommet [m] ; conférence au sommet [f] ; réunion au sommet [f]
สุดยอด[n.] (sutyøt) EN: topmost ; zenith ; summit ; acme   FR: summum [m] ; sommet [m] ; zénith [m] ; comble [m] ; pinacle [m]
ยอด[n.] (yøt) EN: top ; summit ; peak ; highest point ; apex ; crest   FR: sommet [m] ; cime [f] ; pic [m] ; point culminant [m] ; crête [f] ; faîte [m] ; summum []

CMU English Pronouncing Dictionary
SUMMIT    S AH1 M AH0 T
SUMMITS    S AH1 M AH0 T S
SUMMITT    S AH1 M AH0 T
SUMMIT'S    S AH1 M AH0 T S
SUMMITRY    S AH1 M AH0 T R IY0
SUMMITEER    S AH2 M AH0 T IH1 R
SUMMITEERS    S AH2 M AH0 T IH1 R Z
SUMMITVILLE    S AH1 M AH0 T V IH2 L

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
summit    (n) (s uh1 m i t)
summits    (n) (s uh1 m i t s)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Gipfel {m} | Gipfel {pl}summit | summits [Add to Longdo]
Gipfelkonferenz {f} | Gipfelkonferenzen {pl}summit meeting | summit meetings [Add to Longdo]
Gipfelkreuz {n}cross on the summit of a mountain [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
サミット[, samitto] (n) summit; (P) [Add to Longdo]
[ごう, gou] (n) (1) 0.18039 litres (liters); (2) 0.3306 metres square (meters); (3) one-tenth of the way from the base to the summit of a mountain; (4) (See 衝・3) (astronomical) conjunction; (ctr) (5) counter for covered containers; (6) counter for matches, battles, etc.; (P) [Add to Longdo]
山頂[さんちょう, sanchou] (n) summit (e.g. mountain); (P) [Add to Longdo]
山頂を極める[さんちょうをきわめる, sanchouwokiwameru] (exp,v1) to reach the summit [Add to Longdo]
山嶺[さんれい, sanrei] (n) mountaintop; summit [Add to Longdo]
山巓;山顛[さんてん, santen] (n) mountaintop; summit [Add to Longdo]
首脳会議;主脳会議(iK)[しゅのうかいぎ, shunoukaigi] (n) summit meeting; top-level conference [Add to Longdo]
首脳会合;首腦會合(oK)[しゅのうかいごう, shunoukaigou] (n) summit meeting; meeting of leaders [Add to Longdo]
首脳会談;主脳会談(iK)[しゅのうかいだん, shunoukaidan] (n) leadership conference; summit meeting; top-level conference [Add to Longdo]
[じょう, jou] (n,adj-no,n-adv,n-suf) (1) above; up; over; elder (e.g. daughter); (2) top; summit; (3) surface; on; (4) before; previous; (5) superiority; one's superior (i.e. one's elder); (6) on top of that; besides; what's more; (7) upon (further inspection, etc.); based on (and occurring after); (8) matters concerning...; as concerns ...; (9) (as ...上は) since (i.e. "for that reason"); (n-suf) (10) (hon) (See 父上) suffix indicating higher social standing; (11) (arch) place of one's superior (i.e. the throne); (12) (arch) emperor; sovereign; shogun; daimyo; (13) (arch) noblewoman (esp. the wife of a nobleman); (P) [Add to Longdo]
上り詰める;登り詰める;のぼり詰める;登りつめる;上りつめる[のぼりつめる, noboritsumeru] (v1,vi) (1) to go to the top; to climb to the top; to ascend to the top; to reach the summit (e.g. of a mountain); (2) to be engrossed in; to be very enthusiastic about; to be infatuated with [Add to Longdo]
絶頂[ぜっちょう, zecchou] (n,adj-no) summit; peak; climax; (P) [Add to Longdo]
地球サミット[ちきゅうサミット, chikyuu samitto] (n) Earth Summit [Add to Longdo]
頂(P);頂き;戴き[いただき, itadaki] (n) (1) (esp. 頂) crown (of head); summit (of mountain); spire; (2) (頂き,戴き) easy win for one; (3) (頂き,戴き) something received; (P) [Add to Longdo]
頂上[ちょうじょう, choujou] (n,adj-no) top; summit; peak; (P) [Add to Longdo]
頂上会談[ちょうじょうかいだん, choujoukaidan] (n) summit conference [Add to Longdo]
頂点[ちょうてん, chouten] (n,adj-no) top; summit; (P) [Add to Longdo]
天辺(P);頂辺[てっぺん(P);てへん(ok);てっぺい(天辺)(ok), teppen (P); tehen (ok); teppei ( ten hen )(ok)] (n) (頂辺 usually refers to the top of a helmet or one's head) top; summit; apex; peak; (P) [Add to Longdo]
登頂[とうちょう, touchou] (n,vs) climbing to the summit; (P) [Add to Longdo]
洞爺湖サミット[とうやこサミット, touyako samitto] (n) G8 Hokkaido Toyako Summit; Hokkaido Toyako G8 summit [Add to Longdo]
峰頭[ほうとう, houtou] (n) (obsc) summit of a peak [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[fēng, ㄈㄥ, ] peak; summit [Add to Longdo]
峰会[fēng huì, ㄈㄥ ㄏㄨㄟˋ, / ] summit meeting [Add to Longdo]
[diān, ㄉㄧㄢ, / ] summit [Add to Longdo]
巅峰[diān fēng, ㄉㄧㄢ ㄈㄥ, / ] summit; at its peak, or at its most advanced state [Add to Longdo]
顶峰[dǐng fēng, ㄉㄧㄥˇ ㄈㄥ, / ] peak; summit [Add to Longdo]
顶端[dǐng duān, ㄉㄧㄥˇ ㄉㄨㄢ, / ] summit; peak [Add to Longdo]
顶点[dǐng diǎn, ㄉㄧㄥˇ ㄉㄧㄢˇ, / ] summit; peak [Add to Longdo]
首脑[shǒu nǎo, ㄕㄡˇ ㄋㄠˇ, / ] head (of state); summit (meeting); leader [Add to Longdo]
首脑会议[shǒu nǎo huì yì, ㄕㄡˇ ㄋㄠˇ ㄏㄨㄟˋ ㄧˋ, / ] leadership conference; summit meeting [Add to Longdo]
高峰[gāo fēng, ㄍㄠ ㄈㄥ, ] peak; summit; height [Add to Longdo]
高峰会[gāo fēng huì, ㄍㄠ ㄈㄥ ㄏㄨㄟˋ, / ] summit meeting [Add to Longdo]
高峰会议[gāo fēng huì yì, ㄍㄠ ㄈㄥ ㄏㄨㄟˋ ㄧˋ, / ] summit conference [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?

Go to Top