หรือคุณหมายถึง süz?
Search result for

suez

(22 entries)
(0.0231 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -suez-, *suez*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
Suez[N] คลองสุเอซ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
suez(ซูเอซ') n. เมืองท่าในอียิปต์ ใกล้ปลาย คลองสุเอซด้านใต้,

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
Suez Canal Clauseข้อกำหนดคลองสุเอซ [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Suez Canal (Egypt)คลองสุเอซ (อียิปต์) [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
That lad from the sunnier climate, east of Suez?เด็กหนุ่มจากสภาพภูมิอากาศที่ แสงแดดนั้น ทางทิศตะวันออกจากคลอง สุเอซ? Help! (1965)
Call suezamel,put him on standby,tell him we might need him.โทรหา เซซาเมลให้เขาเตรียมพร้อม เราอาจต้องใช้เขา Bang and Burn (2007)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
suezShould the Suez and Panama Canals be internationalized?
suezThe ship went through the Suez Canal.

CMU English Pronouncing Dictionary
SUEZ    S UW1 EH0 Z
SUEZ'S    S UW1 EH0 Z AH0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
Suez    (n) (s uu1 e z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Suezkanal {m}; Sueskanal {m}Suez Canal [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
スエズ運河[スエズうんが, suezu unga] (n) Suez Canal [Add to Longdo]
スエズ戦争[スエズせんそう, suezu sensou] (n) (See スエズ動乱) Suez War (1956) [Add to Longdo]
スエズ動乱[スエズどうらん, suezu douran] (n) Suez Crisis (1956) [Add to Longdo]
上げ膳据え膳[あげぜんすえぜん, agezensuezen] (exp) taking care of everything; no need to do anything [Add to Longdo]
据え膳;据膳[すえぜん, suezen] (n) (1) meal set before one; (2) women's advances [Add to Longdo]
据え膳食わぬは男の恥[すえぜんくわぬはおとこのはじ, suezenkuwanuhaotokonohaji] (exp) (id) When petticoats woo, breeks may come speed [Add to Longdo]
末々;末末[すえずえ, suezue] (n-adv,n-t) distant future; descendants; lower classes [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
苏伊士[Sū yī shì, ㄙㄨ ㄧ ㄕˋ, / ] Suez (canal) [Add to Longdo]
苏伊士运河[Sū yī shì yùn hé, ㄙㄨ ㄧ ㄕˋ ㄩㄣˋ ㄏㄜˊ, / ] Suez Canal [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  Suez
      n 1: a city in northeastern Egypt at the head of the Gulf of
           Suez and at the southern end of the Suez Canal

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top