Search result for

sudden

(82 entries)
(0.0125 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -sudden-, *sudden*. Possible hiragana form: すっでん
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
sudden    [ADV] ทันทีทันใด, See also: กะทันหัน, ฉับพลัน, โดยไม่คาดคิด, Syn. abrupt, immediate, unexpected
suddenly    [ADV] อย่างกะทันหัน, See also: โดยทันทีทันใด, อย่างรวดเร็ว, อย่างปัจจุบันทันด่วน, Syn. abruptly, instantaneously, unexpectedly, swiftly, quickly

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
sudden and unforeseen damageความเสียหายฉับพลันโดยไม่คาดคิด [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
sudden death clauseข้อกำหนดการสิ้นสุดลงทันที [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
sudden heat of passionบันดาลโทสะ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
sudden injuryความเสียหายฉับพลัน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
sudden onsetการเริ่มต้นฉับพลัน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
sudden peril ruleกฎว่าด้วยภยันตรายฉับพลัน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
sudden unexplained death syndrome (SUDS); syndrome, sudden unexplained nocturnal death (SUNDS)โรคใหลตาย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
sudden unexplained nocturnal death syndrome (SUNDS); syndrome, sudden unexplained death (SUDS)โรคใหลตาย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
sudden drawdownsudden drawdown, การลดระดับน้ำฉับพลัน [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
sudden"Now I must say good-bye," he said suddenly.
suddenI had been working for two hours when I suddenly felt sick.
suddenAll of a sudden the thirty-story skyscraper went up in flames.
suddenSomething looking like a UFO made a sudden turn then disappeared into the distant sky.
suddenThey were treating me so rudely that I suddenly just lost it.
suddenThere are many theories about the sudden extinction of the dinosaurs, but the real cause still remains anyone's guess.
suddenAll of a sudden my mother began to sing.
suddenThe gas tank suddenly blew up.
suddenCake? I'm suddenly hungry again.
suddenBut he suddenly felt dizzy and he sat down again in his old chair.

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
sudden(ซัด'เดิน) adj.,adv. ทันที,ทันใด,ฉับพลัน,กะทันหัน,รวดเร็ว,โดยปัจจุบัน,อย่างไม่มีการเตือนมาก่อน. n. การ (เรื่องที่) เกิดขึ้นอย่างกะทันหัน, See also: suddenly adv. suddenness n., Syn. swift,guick

English-Thai: Nontri Dictionary
sudden(adj) ฉับพลัน,ทันทีทันใด,กะทันหัน,รวดเร็ว,ปัจจุบันทันด่วน
suddenly(adv) โดยฉับพลัน,ทันใดนั้น,โดยกะทันหัน,อย่างรวดเร็ว

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
วาบ    [ADV] suddenly, See also: immediately, at once, Example: เขารู้สึกใจหายวาบ ทิ้งรถคันนั้นไว้ตรงนั้น รีบเดินลัดเลาะไปตามตรอก, Thai definition: อาการที่ปรากฏขึ้นแล้วหายไปทันที
อย่างกะทันหัน    [ADV] immediately, See also: suddenly, at once, Syn. ทันทีทันใด, Example: ผู้กำกับเวทีป่วยลงอย่างกะทันหันจนต้องนำส่งโรงพยาบาล
ในทันที [ADV] suddenly, See also: all of a sudden, abruptly, all at once, unexpectedly, Syn. ในทันทีทันใด, Example: ผมจะเดินทางไปรายงานตัวกับเจ้าหน้าที่บ้านเมืองในทันทีที่ถึงจังหวัด
เดี๋ยวนั้น [ADV] at once, See also: suddenly, abruptly, all of a sudden, unexpectedly, Example: เหตุการณ์มันเกิดขึ้นเดี๋ยวนั้น ทำให้ผมตั้งตัวไม่ติด, Thai definition: อย่างทันทีขณะนั้น
โดยฉับพลัน [ADV] suddenly, See also: abruptly, unexpectedly, all of a sudden, immediately, instantly, at once, Syn. โดยทันที, อย่างฉับพลัน, Example: เขาตัดสินใจโดยฉับพลัน ไม่รอฟังความคิดเห็นของคนอื่น, Thai definition: อย่างทันทีทันใด, อย่างทันทีทันควัน
โดยกะทันหัน [ADV] suddenly, See also: abruptly, unexpectedly, all of a sudden, immediately, instantly, at once, Syn. โดยทันที, โดยฉับพลัน, ฉับพลัน, Example: เขาต้องไปต่างประเทศโดยกะทันหันเพราะเกิดปัญหาที่บริษัทแม่, Thai definition: อย่างปัจจุบันทันด่วน, อย่างจวนแจ
กึก    [ADV] suddenly, See also: abruptly, precipitately, headlong, impetuously, Syn. ทันที, Example: เสียงกลองและฉาบดังสนั่นหวั่นไหวสุดขีดแล้วก็หยุดกึกพร้อมกันทำให้หัวใจของผู้ยืนล้อมวงสะดุ้งตื่น
กึง    [ADV] bang, See also: suddenly and loudly, Example: ผมสะดุ้งตื่นเพราะมีเสียงลั่นกึงมากระทบหูผม, Thai definition: เสียงดังเช่นนั้น, ดังก้อง
เร็ว [ADV] suddenly, See also: abruptly, immediately, unexpectedly, Syn. ด่วน, ไว, รวดเร็ว, Ant. ช้า, Example: โปรแกรมเหล่านี้จะช่วยให้มนุษย์แก้ปัญหาที่เผชิญอยู่ได้เร็วขึ้น, Thai definition: เกี่ยวกับการใช้เวลาน้อย
ปัจจุบันทันด่วน    [ADV] suddenly, See also: urgently, abruptly, Syn. ทันทีทันใด, กะทันหัน, ทันใด, Example: พอสั่งเสียในเรื่องนี้เสร็จท่านก็ต้องเข้าโรงพยาบาลอย่างปัจจุบันทันด่วนแสดงว่าท่านห่วงงานและทำงานจนวาระสุดท้ายของชีวิต

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เฉลียว[v.] (chalīo) EN: realize suddenly ; have an intuition ; be perceptive ; discern ; be shrewd   FR: avoir une intuition ; réaliser soudainement ; se rendre compte
ชะงัก[v.] (cha-ngak) EN: come to a sudden stop ; stop short ; balk ; be halted ; interrupt ; stop ; halte ; pause ; break off   FR: s'arrêter brutalement ; s'interrompre ; stopper ; s'arrêter ; être enrayé
ฉับ[adv.] (chap) EN: abruptly ; suddenly ; expeditiously ; immediately ; promptly ; speedily ; quickly   FR: soudainement ; abruptement
ฉับพลัน[adv.] (chapphlan) EN: at once ; abruptly ; all of a sudden ; promptly ; suddenly   FR: sur le champ ; instantanément ; soudainement ; subitement ; brusquement
เฉียบพลัน[adv.] (chīepphlan) EN: suddenly ; forcefully ; unexpectedly ; abruptly   
ดับวูบ[v. exp.] (dap wūp) EN: go out suddenly   FR: disparaître soudainement
โดยฉับพลัน[adv.] (dōi chapphlan) EN: suddenly   
โดยกะทันหัน[adv.] (dōi kathanhan) EN: suddenly   
โดยทันที[adv.] (dōi thanthī) EN: immediately ; directly ; promptly ; instantly ; suddenly ; abruptly   FR: aussitôt ; immédiatement ; à l'instant même
ฮวบ[adv.] (hūap) EN: drastically ; rapidly ; suddenly ; swiftly ; disastrousely   FR: rapidement

CMU English Pronouncing Dictionary
SUDDEN    S AH1 D AH0 N
SUDDENLY    S AH1 D AH0 N L IY0
SUDDENNESS    S AH1 D AH0 N N AH0 S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
sudden    (n) (s uh1 d n)
suddenly    (a) (s uh1 d n l ii)
suddenness    (n) - (s uh1 d n - n @ s)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
K.o.-System {n}sudden death [Add to Longdo]
Pillenknick {m}sudden drop in birthrates [Add to Longdo]
Wettersturz {m}sudden fall in temperature [Add to Longdo]
Schwächeanfall {m}sudden feeling of faintness; gone feeling [Add to Longdo]
Witterungsumschlag {m}sudden change of the weather [Add to Longdo]
plötzlicher Kindstod [med.]sudden infant death syndrome (SIDS) [Add to Longdo]
Gedankenblitz {m} | Gedankenblitze {pl}sudden inspiration | sudden inspirations [Add to Longdo]
schlagartig {adj} | schlagartiger | am schlagartigstensudden | more sudden | most sudden [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
からっと;カラッと[, karatto ; karatsu to] (adv,vs) (1) (on-mim) changing suddenly and completely; (2) crisp and dry (e.g. skies, weather, tempura, laundry, etc.) [Add to Longdo]
からり[, karari] (adv-to,adv) (1) (on-mim) clatter (noise made by hard objects coming in contact, e.g. a door flinging open); (2) (on-mim) bright and clear (e.g. sky); (3) (on-mim) nicely dry (e.g. laundry); crisp (e.g. tempura); (4) (on-mim) cheerful and open-hearted; (5) (on-mim) changing suddenly and completely; (6) (on-mim) completely forgetting something; (P) [Add to Longdo]
がくんと[, gakunto] (adv) (on-mim) suddenly; with a jerk [Add to Longdo]
がたっと[, gatatto] (adv) (1) (on-mim) with a clunk; with a clank; (2) the sound of a sudden decrease (in profits, vigor, etc.) [Add to Longdo]
がらっと[, garatto] (adv) (1) (on-mim) to burst open; to open suddenly (of a door); (2) to change completely; to do a 180 [Add to Longdo]
がらり[, garari] (adv,adv-to) (1) (on-mim) entirely; suddenly; completely; rudely; (n) (2) window louvre [Add to Longdo]
こっくり;こくり[, kokkuri ; kokuri] (n,vs,adv-to) (1) nodding; dozing off; (adv,adv-to) (2) (See ぽっくり) suddenly [Add to Longdo]
ころっと[, korotto] (adv) (1) (on-mim) sound of something small rolling once (often into a hole); (2) disappointing; (3) complete reversal of a situation; (4) curling up into the fetal position; going to sleep suddenly [Add to Longdo]
ころり[, korori] (adv-to) (1) (on-mim) easily; effortlessly; suddenly; utterly; (2) changing completely; (n) (3) plink (sound of something light falling or rolling) [Add to Longdo]
ごぼっ[, gobotsu] (adv-to) gurgling down; being sucked into; caving in suddenly [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
一闪念[yī shǎn niàn, ㄧ ㄕㄢˇ ㄋㄧㄢˋ, / ] sudden idea; flash of insight [Add to Longdo]
[é, ㄜˊ, ] suddenly; very soon; Russian [Add to Longdo]
[shū, ㄕㄨ, ] sudden; abrupt [Add to Longdo]
[yǎn, ㄧㄢˇ, ] suddenly; to embrace [Add to Longdo]
[hū, ㄏㄨ, ] suddenly [Add to Longdo]
忽然[hū rán, ㄏㄨ ㄖㄢˊ, ] suddenly; all of a sudden [Add to Longdo]
急袭[jí xí, ㄐㄧˊ ㄒㄧˊ, / ] sudden attack [Add to Longdo]
撒手锏[sā shǒu jiǎn, ㄙㄚ ㄕㄡˇ ㄐㄧㄢˇ, / ] sudden thrust with the mace; to play one's trump card [Add to Longdo]
撒然[sā rán, ㄙㄚ ㄖㄢˊ, ] sudden [Add to Longdo]
[bào, ㄅㄠˋ, ] sudden; violent; cruel; to show or expose; to injure; surname Bao [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Sudden \Sud"den\, adv.
   Suddenly; unexpectedly. [R.]
   [1913 Webster]
 
      Herbs of every leaf that sudden flowered. --Milton.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Sudden \Sud"den\, a. [OE. sodian, sodein, OF. sodain, sudain, F.
   soudain, L. subitaneus, fr. subitus sudden, that has come
   unexpectedly, p. p. of subire to come on, to steal upon; sub
   under, secretly + ire to go. See {Issue}, and cf.
   {Subitaneous}.]
   1. Happening without previous notice or with very brief
    notice; coming unexpectedly, or without the common
    preparation; immediate; instant; speedy. "O sudden wo!"
    --Chaucer. "For fear of sudden death." --Shak.
    [1913 Webster]
 
       Sudden fear troubleth thee.      --Job xxii.
                          10.
    [1913 Webster]
 
   2. Hastly prepared or employed; quick; rapid.
    [1913 Webster]
 
       Never was such a sudden scholar made. --Shak.
    [1913 Webster]
 
       The apples of Asphaltis, appearing goodly to the
       sudden eye.              --Milton.
    [1913 Webster]
 
   3. Hasty; violent; rash; precipitate. [Obs.] --Shak.
    [1913 Webster]
 
   Syn: Unexpected; unusual; abrupt; unlooked-for.
     [1913 Webster] -- {Sud"den*ly}, adv. -- {Sud"den*ness},
     n.
     [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Sudden \Sud"den\, n.
   An unexpected occurrence; a surprise.
   [1913 Webster]
 
   {All of a sudden}, {On a sudden}, {Of a sudden}, sooner than
    was expected; without the usual preparation; suddenly.
    [1913 Webster]
 
       How art thou lost! how on a sudden lost! --Milton.
    [1913 Webster]
 
       He withdrew his opposition all of a sudden.
                          --Thackeray.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 sudden
   adj 1: happening without warning or in a short space of time; "a
       sudden storm"; "a sudden decision"; "a sudden cure" [ant:
       {gradual}]

Are you satisfied with the result?

Go to Top