ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

subsistence

S AH0 B S IH1 S T AH0 N S   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -subsistence-, *subsistence*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
subsistence(ซับซิส'เทินซฺ) n. การมีอยู่, การยังชีพ, การดำรงชีพ, วิธีการอยู่รอดหรือดำรงชีพ, แหล่งอาหารและปัจจัยการยังชีพอื่น ๆ , สิ่งที่มีอยู่, สิ่งที่เป็นของจริง, Syn. life, existence, sustenance

English-Thai: Nontri Dictionary
subsistence(n) การเลี้ยงชีพ, การอยู่, การยังชีพ, การดำรงชีพ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
subsistenceการดำรงชีพ, การยังชีพ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
subsistence levelระดับยังชีพ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Subsistence economyเศรษฐกิจพอเพียง [TU Subject Heading]
Subsistence Levelระดับพอยังชีพ, Example: ระดับที่เพียงพอจะดำรงชีพอยู่ได้ [สิ่งแวดล้อม]

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ค่าเบี้ยเลี้ยง[khā bīalīeng] (n, exp) EN: daily allowance ; daily subsistence allowance ; per diem
ความเป็นอยู่[khwām penyū] (n) EN: livelihood ; living ; subsistence  FR: vie [ f ] ; existence [ f ]
ปัจจัย[patjai] (n) EN: requisite ; necessary thing ; necessities of life ; subsistence ; means of livelihood ; essential
ปัจจัยการดำรงชีวิต[patjai kān damrongchīwit] (n, exp) EN: means of livelihood ; means of subsistence

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
SUBSISTENCE S AH0 B S IH1 S T AH0 N S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
subsistence (n) sˈəbsˈɪstəns (s @1 b s i1 s t @ n s)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Existenzminimum { n }subsistence level [Add to Longdo]
Unterhaltsbeihilfe { f } | Unterhaltsbeihilfen { pl }subsistence allowance | subsistence allowances [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
暮らし(P);暮し[くらし, kurashi] (n) living; livelihood; subsistence; circumstances; (P) #3,604 [Add to Longdo]
糊口;餬口[ここう, kokou] (n) bare livelihood; subsistence [Add to Longdo]
世渡り[よわたり, yowatari] (n, vs) making a living; getting on in the world; subsistence [Add to Longdo]
存立[そんりつ, sonritsu] (n, vs) existence; subsistence; (P) [Add to Longdo]
渡世[とせい, tosei] (n, vs) (1) livelihood; subsistence; (2) business; trade; profession [Add to Longdo]
零細農[れいさいのう, reisainou] (n) subsistence farming [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Subsistence \Sub*sist"ence\, n. [Cf. F. subsistance, L.
   subsistentia.]
   1. Real being; existence.
    [1913 Webster]
 
       Not only the things had subsistence, but the very
       images were of some creatures existing.
                          --Stillingfleet.
    [1913 Webster]
 
   2. Inherency; as, the subsistence of qualities in bodies.
    [1913 Webster]
 
   3. That which furnishes support to animal life; means of
    support; provisions, or that which produces provisions;
    livelihood; as, a meager subsistence.
    [1913 Webster]
 
       His viceroy could only propose to himself a
       comfortable subsistence out of the plunder of his
       province.               --Addison.
    [1913 Webster]
 
   4. (Theol.) Same as {Hypostasis}, 2. --Hooker.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 subsistence
   n 1: minimal (or marginal) resources for subsisting; "social
      security provided only a bare subsistence"
   2: a means of surviving; "farming is a hard means of
     subsistence"
   3: the state of existing in reality; having substance

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top