ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

stylize

S T AY1 L AY2 Z   
12 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -stylize-, *stylize*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
stylize[VT] ทำให้ทันสมัย, See also: ทำให้เข้ากับรูปแบบ, Syn. accord, conform, formalize

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Well, it looks like a stylized "S", or a snake.ว่าแต่มันรูปร่างคล้ายตัว S หรือว่ารูปงู The Bishop Revival (2010)
Doesn't any of this overly stylized garbage remind you of anyone?เธอนึกถึงใครบ้างเลยเหรอ? ทุกอย่างที่หมอนี่พูดล้วนถอดมาจาก Conspiracy Theories and Interior Design (2010)
Well, when challenged, monkeys generally assert their dominance through chasing, assault and a stylized penile display.ลิงเวลาถูกท้าทายก็จะแสดงความเป็นเจ้าเข้าเจ้าของ ด้วยการไล่ โจมตี แล้วก็ข่วนไง The Agreement Dissection (2011)
It's not easy to see, but if you put that hand under a U.V. light, you would clearly see a small but stylized picture of a pink cat stamped on that hand.สังเกตได้ยากหน่อย แต่ถ้าเอามือไปส่องกับ ยูวี ละก็ คุณจะเห็นชัดเจน รอยเล็กๆ Red, White and Blue (2013)

CMU English Pronouncing Dictionary
STYLIZE    S T AY1 L AY2 Z
STYLIZED    S T AY1 L AY2 Z D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
stylize    (v) stˈaɪəlaɪz (s t ai1 @ l ai z)
stylized    (v) stˈaɪəlaɪzd (s t ai1 @ l ai z d)
stylizes    (v) stˈaɪəlaɪzɪz (s t ai1 @ l ai z i z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
様式化[ようしきか, youshikika] (n) (1) stylization; (vs) (2) to stylize; to conventionalize [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  stylize
      v 1: represent according to a conventional style; "a stylized
           female head" [syn: {stylize}, {stylise}, {conventionalize}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top