ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

stunted

S T AH1 N T IH0 D   
26 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -stunted-, *stunted*, stunt, stunte
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
It's for serious writers, not emotionally stunted dilettantes.ไม่ใช่พวกมือสมัครเล่นอารมณ์อ่อนไหว! Grin and Bear It (2007)
But the moron is too emotionally stunted to let him.แต่คนปัญญาอ่อนนี่ มีอารมที่จะฆ่าเขาเอง There's No 'I' in Team (2008)
Word of crixus' stunted recovery must not to spread.คำพูดของคริกซัส เพื่อการต่อรองเราไม่ควรให้มันแพร่กระจาย Mark of the Brotherhood (2010)
So what happens now? Is he socially stunted forever?งั้นก็หมายความว่าเขาจะไม่สามารถใช้ชีวิตตามปกติได้เหรอ? Episode #1.18 (2010)
The ones closest to the door were the last ones they were able to hatch and they were all stunted and wrong.ตัวที่ใกล้ประตูที่สุด คือตัวสุดท้ายที่พวกเขาฟักมันออกมาได้ แต่พวกมันก็ ปวกเปียกผิดแผกออกไป Cripples, Bastards, and Broken Things (2011)
I always thought you were a stunted fool.ข้าคิดมาตลอดว่าเจ้าเป็นไอ้แคระโง่ Fire and Blood (2011)
It's hard to tell. His growth has been stunted.บอกยากครับ การเจริญเติบโตเขาหยุดลง Foundation (2012)
I have a perspective on the stunted male psyche that no one else has.ฉันมีมุมมองในเรื่อง จิตใจของของผู้ชายแคระคนนั้น ที่ไม่มีใครมี Continuum (2013)
You once said that the market mentality would no longer keep the American people stunted.You said that this attitude will continue to hold the American people gagged. The Purge: Anarchy (2014)
It stunted my growth.มันหยุดการเจริญเติบโตของฉัน Chainsaw (2015)
Doesn't seem to have stunted his growth at all.กินแต่ผัก ตัวไม่น่าจะใหญ่โตนะ The BFG (2016)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
แกน[ADJ] hard, See also: stunted, undeveloped, unripe, Example: ทุเรียนลูกนี้กินไม่ได้เพราะเป็นทุเรียนแกน, Thai definition: แข็งเป็นไตอยู่ข้างใน (มักใช้แก่ผลไม้) เช่น ทุเรียนแกน มะม่วงแกน
แกร็น[ADJ] dwarfed, See also: stunted, undeveloped, undersized, Syn. แคระ, Example: เด็กชายมีรูปร่างผอมแกร็นราวกับคนขี้โรค, Thai definition: ไม่เจริญเติบโตตามปกติ (ใช้แก่คน สัตว์ และพืช)
ลีบ[ADJ] stunted, See also: dwarf, blighted, Syn. แฟบ, Ant. เต่ง, พอง, อวบ, Example: เจ้าของถั่วกะเทาะเอาถั่วไปหมดแล้ว เหลือแต่เม็ดลีบลอดตาตะแกรง, Thai definition: แฟบเพราะไม่เจริญเติบโตตามธรรมดาที่ควรเป็น
ลีบ[ADJ] stunted, See also: dwarf, blighted, Syn. แฟบ, Ant. เต่ง, พอง, อวบ, Example: เจ้าของถั่วกะเทาะเอาถั่วไปหมดแล้ว เหลือแต่เม็ดลีบลอดตาตะแกรง, Thai definition: แฟบเพราะไม่เจริญเติบโตตามธรรมดาที่ควรเป็น

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แคระ[adj.] (khrae) EN: dwarf ; stunted ; short ; undersized ; diminutive ; dwarfed ; undersized   FR: nain
ลีบ[adj.] (līp) EN: stunted ; dwarf ; blighted ; lean; atrophic ; withered ; undeveloped   FR: émacié ; décharné ; maigre ; rachitique ; rabougri ; atrophié ; flétri
งัน[v.] (ngan) EN: be stunted ; become silent ; be at a loss for words ; pause ; be stumped   

CMU English Pronouncing Dictionary
STUNTED    S T AH1 N T IH0 D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
stunted    (v) stˈʌntɪd (s t uh1 n t i d)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Verkümmerung {f}stunted growth [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
末生り;末成り;末成(io)[うらなり, uranari] (n) (1) (See 本生り) fruit grown near the tip of the vine (hence stunted and unripe); (2) weak-looking fellow; pale-faced man; pasty-faced man; pallid man [Add to Longdo]
矮小;わい小[わいしょう, waishou] (adj-na,n) diminutive; pygmy; pigmy; stunted [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Stunt \Stunt\, v. t. [imp. & p. p. {Stunted}; p. pr. & vb. n.
   {Stunting}.] [See {Stint}.]
   To hinder from growing to the natural size; to prevent the
   growth of; to stint, to dwarf; as, to stunt a child; to stunt
   a plant.
   [1913 Webster]
 
      When, by a cold penury, I blast the abilities of a
      nation, and stunt the growth of its active energies,
      the ill or may do is beyond all calculation. --Burke.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Stunted \Stunt"ed\, a.
   Dwarfed. -- {Stunt"ed*ness}, n.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 stunted
   adj 1: inferior in size or quality; "scrawny cattle"; "scrubby
       cut-over pine"; "old stunted thorn trees" [syn:
       {scrawny}, {scrubby}, {stunted}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top