Search result for

stuffy

(39 entries)
(0.0103 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -stuffy-, *stuffy*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
stuffy[ADJ] อบอ้าว, See also: อากาศไม่ถ่ายเท, Syn. airless, unventilated
stuffy[ADJ] ซึ่งอยู่ในกรอบประเพณี, See also: หัวโบราณ, ล้าสมัย, Syn. conservative, old-fashioned
stuffy[ADJ] คัดจมูก, See also: หายใจไม่ออก, Syn. bolcked with mucus

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
stuffy(สทัฟ'ฟี) adj. อบอ้าว,อุดอู้,หายใจไม่ค่อยออก,บูดบึ้ง,น่าเบื่อหน่าย,โอ้อวด,โอหัง,ล้าสมัย,อยู่ในกรอบประเพณี. -stuffily adv., See also: stuffiness n., Syn. stifling,airless

English-Thai: Nontri Dictionary
stuffy(adj) อบอ้าว,อับ,อุดอู้,น่าเบื่อ,ล้าสมัย,โอหัง

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
You're the world's youngest stuffy old fart.นายเป็นคนหนุ่มที่เหมือนคนแก่ที่สุด . The Young Indiana Jones Chronicles (1992)
It's stuffy hereในนี้ร้อนมาก Infernal Affairs (2002)
No, too stuffy. Too stuffy. Just like this.ดูปั้นปึ่งเกินไปไม่ดี เอาแบบนี้ดีกว่า Hope Springs (2003)
Anne, this conversation's too stuffy for the dinner table.แอน การสนทนาเรื่องแบบนี้ / ในขณะทานมื้อเย็นมันไม่เคร่งเครียดเกินไปหน่อยเหรอ The Notebook (2004)
It's much better than my stuffy office.มันดีกว่า ออฟฟิศที่อุดอู้ของฉันมากๆเลยจ้ะ Pilot (2004)
His stories weren't as stuffy and made up as others. They were realer.นิยายเขาไม่ได้วุ่นวายและจอมปลอมเหมือนคนอื่น มันเป็นจริงมากกว่า Lonesome Jim (2005)
Wealthy, but not stuffy.ร่ำรวยแต่ไม่เย่อหยิ่ง Match Point (2005)
I like it. Still kind of stuffy, but beats "stepmother."ฉันชอบ แม้ว่าจะฟังดูโบราณ แต่ชนะขาดคำว่า "แม่เลี้ยง" Happily N'Ever After (2006)
You would not believe how stuffy it is in there.You would not believe how stuffy it is in there. Night at the Museum (2006)
You'll feel stuffy if you're in a room for a long time, directed by AHN Byung-kiคุณรู้สึกอึดอัดบ้างไหม หากคุณอยู่ในห้องเป็นเวลานานๆ directed by AHN Byung-ki Apt. (2006)
I felt stuffy inside.ฉันรู้สึกอบอ้าวตอนอยู่ข้างใน Apt. (2006)
It's so stuffy in here!ฉันเกลียดบรรยากาศแบบนี้ว่ะ No Regret (2006)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
stuffyIt's very stuffy in here.
stuffyIt was very stuffy in that room with all the windows closed.
stuffyThis room is very stuffy.
stuffyWill you open the window and air out this stuffy room?

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
อุดอู้[ADJ] stuffy, See also: airless, Syn. อับ, Ant. โปร่ง, Example: การเคลื่อนไหวที่ต้องใช้กำลังในบริเวณห้องเครื่องที่อุดอู้อับทึบ ทำให้ใบหน้าแวววับด้วยหยาดเหงื่อ, Thai definition: ไม่โปร่ง (ใช้แก่สถานที่)
ตึ[ADV] stuffy, See also: stale, musty, fusty, Syn. ตึๆ, ตุๆ, Example: เนื้อทอดจานนี้เหม็นตึจนนำมาทานไม่ได้, Thai definition: ลักษณะกลิ่นเหม็นอย่างหนึ่งคล้ายกลิ่นเนื้อแห้ง มักใช้ประกอบคำเหม็น
เหม็นอับ[ADJ] musty, See also: stuffy, moldy, stale, Syn. เหม็น, เหม็นสาบ, Example: ขนมกล่องนี้มีกลิ่นเหม็นอับ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เหม็นอับ[v. exp.] (men ap) EN: be musty ; be stuffy ; be moldy ; be stale   FR: sentir le renfermé ; avoir une odeur de moisi
อบ[v.] (op) EN: be stuffy ; be sultry ; be sweltering ; be stifling   FR: être étouffant
ตึ[X] (teu) EN: stuffy ; stale   FR: pourri ; rassi ; étouffant

CMU English Pronouncing Dictionary
STUFFY    S T AH1 F IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
stuffy    (j) (s t uh1 f ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[mēn, ㄇㄣ, / ] stuffy; shut indoors; to smother; to cover tightly, #5,084 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
stickig {adj} | stickiger | am stickigstenstuffy | stuffier | stuffiest [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
むんむん;ムンムン[, munmun ; munmun] (adv,adv-to,vs) (on-mim) stuffy; steamy; sultry; sexy [Add to Longdo]
四角四面な人[しかくしめんなひと, shikakushimennahito] (n) prim (stuffy) person; squared-toed person [Add to Longdo]
蒸れる[むれる, mureru] (v1,vi) to be stuffy; to moulder; to molder [Add to Longdo]
人熱れ[ひといきれ, hitoikire] (n) body heat from several people in close quarters; stuffy air [Add to Longdo]
鼻が詰まる[はながつまる, hanagatsumaru] (exp,v5r) to have a stuffed nose; to have a stuffy nose [Add to Longdo]
籠もる(P);籠る;篭る;隠る[こもる, komoru] (v5r,vi) (1) (uk) to seclude oneself; to be confined in; (2) to be filled (e.g. with emotion, satire, etc.); to be heavy (with); (3) to be stuffy; (4) to be implied; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Stuffy \Stuff"y\, a.
   1. Stout; mettlesome; resolute. [Scot.] --Jamieson.
    [1913 Webster]
 
   2. Angry and obstinate; sulky. [U. S.]
    [1913 Webster]
 
   3. Ill-ventilated; close.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 stuffy
   adj 1: lacking fresh air; "a dusty airless attic"; "the
       dreadfully close atmosphere"; "hot and stuffy and the air
       was blue with smoke" [syn: {airless}, {close}, {stuffy},
       {unaired}]
   2: excessively conventional and unimaginative and hence dull;
     "why is the middle class so stodgy, so utterly without a
     sense of humor?"; "a stodgy dinner party" [syn: {stodgy},
     {stuffy}]
   3: affected with a sensation of stoppage or obstruction; "a
     stuffy feeling in my chest"

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top