Search result for

storyline

(18 entries)
(0.0178 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -storyline-, *storyline*
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
- I need a better storyline... - CARY:- ฉันต้องการโครงเรื่องที่ดีกว่านี้... Super 8 (2011)
I found two more real-life incidents that wound up as storylines.ผมเจอเรื่องจริงอีกสองเรื่อง ที่ไปโผล่บนหน้าหนังสือการ์ตูน Heroes and Villains (2011)
That magical season when five seemingly separate storylines are cleverly sandwiched between commercial breaks, and then tied together at the end like a beautiful bow.ฤดูกาลแห่งมนตรา เมื่อเรื่องราว 5 เรื่องที่แตกต่างกันโดยสิ้นเชิง ถูกจัดวางอย่างชาญฉลาด\ และถูกคั่นด้วยโฆษณา ซึ่งมาเชื่อมกันอีกครั้งในตอนจบ ให้กลายเป็นโบว์ที่สวยงาม Glee, Actually (2012)
That's 200 hosts spread across a dozen active storylines.มีเจ้าบ้านตั้ง 200 กระจายไปทั่ว และอีกเป็นโหลอยู่ในสายงาน ทำงาน The Original (2016)
The guests interrupt your precious storylines all the time when they want to shoot or fuck something.ลูกค้าที่มีค่าของคุณก็ถูก ขัดจังหวะในสายงานแสดง ทุกครัง เมือพวกเค้ายิง อะไรเข้า ไป The Original (2016)
You know, they're supposed to turn on each other, but only if a guest takes them on the High Sierra storyline, and Walter always buys it.รู้เปล่า เค้าจะต้องเปลียนไปอีกข้าง แต่ถ้าลูกค้าเล่น ด้วยกับ เรื่องของ Sierra และ Walter ก็ตองเอาด้วย The Original (2016)
Sizemore is launching some huge new storyline and he wants us to clear out the deadweight.ไซส์มอร์กำลังปล่อยเส้นเรื่องใหม่ และเขาก็ต้องการให้เรากำจัดสิ่งที่เป็นตัวถ่วง Chestnut (2016)
I need room for my new storyline.ฉันต้องการพื้นที่สำหรับเส้นเรื่องใหม่ Chestnut (2016)
Oh, he hasn't weighed in on a storyline in years.โอ้ เขาไม่ได้สนใจเส้นเรื่องใหม่มาเป็นปีแล้ว Chestnut (2016)
This storyline will make Hieronymus Bosch look like he was doodling kittens.เส้นเรื่องต่อไปนี้จะทำให้เฮียโรนีมัส โบช เหมือนกับเขากำลังเล่นกับลูกแมวอยู่ Chestnut (2016)
You promised them a new storyline.คุณสัญญากับพวกเขาว่าจะสร้างเส้นเรื่องใหม่ Chestnut (2016)
The boss is disrupting so many storylines with his new narrative, it's hard to tell.หัวหน้ากำลังหมกหมุ่นเนื้อเรื่องมากเกินไป ด้วยเนื้อเรื่องใหม่ของเขา มันค่อนข้างจะพูดได้ยาก Dissonance Theory (2016)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
storylineHer latest album is a tour de force. It even has a storyline.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เค้าเรื่อง[N] plot, See also: storyline, plotline, Syn. โครงเรื่อง, เค้าโครง, Example: ภาพยนตร์เรื่องนี้ผู้กำกับเอาเค้าเรื่องมาจากเรื่องจริง, Count unit: เรื่อง

CMU English Pronouncing Dictionary
STORYLINE    S T AO1 R IY0 L AY2 N
STORYLINES    S T AO1 R IY0 L AY2 N Z

Japanese-English: EDICT Dictionary
筋(P);条[すじ, suji] (n) (1) muscle; tendon; sinew; (2) vein; artery; (3) fiber; fibre; string; (4) line; stripe; streak; (5) (See 筋が通る) reason; logic; (6) plot; storyline; (7) lineage; descent; (8) school (e.g. of scholarship or arts); (9) aptitude; talent; (10) source (of information, etc.); circle; channel; (11) well-informed person (in a transaction); (12) logical move (in go, shogi, etc.); (13) ninth vertical line (shogi); (14) seam on a helmet; (15) (abbr) (See 筋蒲鉾) gristly fish paste (made of muscle, tendons, skin, etc.); (16) (arch) social position; status; (n-suf,n,adj-no) (17) on (a river, road, etc.); along; (suf,ctr) (18) counter for long thin things; (19) (arch) (Edo period) counter for hundreds of mon (obsolete unit of currency); (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  storyline
      n 1: the plot of a book or play or film [syn: {storyline}, {plot
           line}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top