ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

stormy

S T AO1 R M IY0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -stormy-, *stormy*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
stormy(adj) มีพายุ, See also: ราวกับพายุ, Syn. blustery, raging, windy
stormy(adj) รุนแรง, See also: ดุเดือด, สับสนวุ่นวาย, Syn. turbulent, savage, violent

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
stormy(สทอร์ม'มี) adj. มีลมพายุ, มีมรสุม, โกลาหล, สับสนวุ่นวาย, ดุเดือด, รุนแรง., See also: stormily adv. -storminess n., Syn. boisterous, turbulent, violent, rough

English-Thai: Nontri Dictionary
stormy(adj) รุนแรง, มีพายุจัด, ดุเดือด, โกลาหล

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
It was a dark and stormy night in 1973 and a baby Prince Charming was born...ค่ำคืนของพายุหัดโหมในปี 1973 และเจ้าชายแสนเสน่ห์ได้กำเนิดขึ้น Formula 17 (2004)
It's the other stories, the ones that begin with dark and stormy nights and end in the unspeakable..แต่มันเป็นอีกเรื่องนึง เรื่องที่เริ่มต้นด้วยคืนที่มีพายุและจบลงด้วยความเงียบงัน Dream a Little Dream of Me: Part 1 (2008)
Through fair, or stormy weather.ผ่านความยุติธรรม หรือ อุปสรรคต่างๆ Pilot (2009)
Talk about stormy weather.มาคุยกับเรื่องพายุนี่ก่อน Personal Effects (2012)
That is Stormy Lewellyn.นั่นคือสตอร์มี่ เลเวลลีน Odd Thomas (2013)
Stormy and I are destined to be together forever.สตอร์มี่กับผม ถูกลิขิตให้อยู่ด้วยกันตลอดไป Odd Thomas (2013)
- Stormy special.- สตอร์มี่ สเปเชี่ยล Odd Thomas (2013)
I know most people think you're just quirky or weird, Odd... except Stormy who thinks angels fly out of your butt.ฉันรู้ว่าทุกคนหาว่าเธอเพี้ยนนะ อ๊อด... อาจจะยกเว้นสตอร์มี่ Odd Thomas (2013)
Stormy calls it psychic magnetism.สตอร์มี่เรียกมันว่าแรงดึงดูดทางวิญญาณ Odd Thomas (2013)
That's what Stormy says.สตอร์มี่ก็ว่างั้นเหมือนกัน Odd Thomas (2013)
He was trying to catch me and Stormy in the belfry.เขาพยายามไล่จับผมกับสตอร์มี่ที่หอระฆัง Odd Thomas (2013)
What were you and Stormy doing in the belfry?แล้วเธอกับสตอร์มี่ไปทำอะไรกันที่หอระฆัง Odd Thomas (2013)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
stormyA stormy life? It's fine to watch that kind of thing on TV but I wouldn't actually want to live it.
stormyHe must be crazy to go out in this stormy weather.
stormyI hope this stormy weather won't go on.
stormyI think it dangerous climbing a mountain on a stormy day.
stormyIt's stormy.
stormyIt was stormy the day before yesterday.
stormyThe day was stormy, and what was worse still, it was thundering.
stormyThe evening he died was stormy.
stormyThe goat Mei, who ran into a pitch-black mountain hut on a stormy night.
stormyThere is no going out in this stormy weather.
stormyThere is no going out on such a stormy day.
stormyWe expect stormy days this fall.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ทะเลบ้า[thalē bā] (n, exp) EN: turbulent sea ; violent sea ; unstable sea ; stormy sea  FR: mer déchaînée [ f ]

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
STORMY S T AO1 R M IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
stormy (j) stˈɔːmiː (s t oo1 m ii)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
aufgewühlte See { f }stormy sea; troubled sea [Add to Longdo]
stürmisch { adj } | stürmischer | am stürmischstenstormy | stormier | stormiest [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
難航[なんこう, nankou] (n, vs) (1) difficult voyage; hard flight; (2) rough going; rough passage; running into trouble; stormy passage; (P) #18,162 [Add to Longdo]
荒れ[あれ, are] (n) stormy weather; tempest; chaps (of skin); (P) #19,547 [Add to Longdo]
角が立つ[かどがたつ, kadogatatsu] (exp, v5t) to worsen (of a relationship); to get stormy [Add to Longdo]
険悪[けんあく, ken'aku] (adj-na, n) dangerous; serious; gloomy; perilous; threatening; stormy; (P) [Add to Longdo]
荒い波[あらいなみ, arainami] (n) wild (raging) waves; stormy seas [Add to Longdo]
荒れる[あれる, areru] (v1, vi) (1) to be stormy; to be rough; (2) to be ruined; to fall into ruin; (3) to be in a bad temper; to lose one's temper; (P) [Add to Longdo]
荒れ模様[あれもよう, aremoyou] (adj-na, adj-no) stormy; threatening [Add to Longdo]
荒天[こうてん, kouten] (n) stormy weather [Add to Longdo]
荒波[あらなみ, aranami] (n, adj-no) stormy seas; raging waves; (P) [Add to Longdo]
時化る(ateji)[しける, shikeru] (v1, vi) (1) (uk) to be stormy or choppy (sea); (2) (uk) to go through hard times; to be broke; (3) (uk) to be gloomy; to be glum [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Stormy \Storm"y\, a. [Compar. {Stormier}; superl. {Stormiest}.]
   1. Characterized by, or proceeding from, a storm; subject to
    storms; agitated with furious winds; biosterous;
    tempestous; as, a stormy season; a stormy day or week.
    "Beyond the stormy Hebrides." --Milton.
    [1913 Webster]
 
   2. Proceeding from violent agitation or fury; as, a stormy
    sound; stormy shocks.
    [1913 Webster]
 
   3. Violent; passionate; rough; as, stormy passions.
    [1913 Webster]
 
       Stormy chiefs of a desert but extensive domain.
                          --Sir W.
                          Scott.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 stormy
   adj 1: (especially of weather) affected or characterized by
       storms or commotion; "a stormy day"; "wide and stormy
       seas" [ant: {calm}]
   2: characterized by violent emotions or behavior; "a stormy
     argument"; "a stormy marriage" [syn: {stormy}, {tempestuous}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top