ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

stiffening

S T IH1 F AH0 N IH0 NG   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -stiffening-, *stiffening*, stiffen
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
STIFFENING S T IH1 F AH0 N IH0 NG
STIFFENING S T IH1 F N IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
stiffening (v) stˈɪfnɪŋ (s t i1 f n i ng)
stiffenings (n) stˈɪfnɪŋz (s t i1 f n i ng z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
凝り性[こりしょう, korishou] (adj-na, adj-no, n) (1) fastidiousness; enthusiasm for one thing; meticulousness; monomania; obsession; (2) susceptibility for a stiffening of the shoulders; (P) [Add to Longdo]
硬化剤[こうかざい, koukazai] (n) hardener; curative agent; stiffening agent [Add to Longdo]
硬直[こうちょく, kouchoku] (n, vs) stiffening; rigidity; rigor; stiffness; ossification; petrification; (P) [Add to Longdo]
勃起[ぼっき, bokki] (n, vs) erection (usu. penis); standing erect; stiffening [Add to Longdo]
礬水;陶砂;礬砂[どうさ, dousa] (n) size (solution for stiffening textiles, etc.) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Stiffening \Stiff"en*ing\, n.
   1. Act or process of making stiff.
    [1913 Webster]
 
   2. Something used to make anything stiff.
    [1913 Webster]
 
   {Stiffening order} (Com.), a permission granted by the
    customs department to take cargo or ballast on board
    before the old cargo is out, in order to steady the ship.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Stiffen \Stiff"en\, v. t. [imp. & p. p. {Stiffened}; p. pr. &
   vb. n. {Stiffening}.] [See {Stiff}.]
   1. To make stiff; to make less pliant or flexible; as, to
    stiffen cloth with starch.
    [1913 Webster]
 
       Stiffen the sinews, summon up the blood. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   2. To inspissate; to make more thick or viscous; as, to
    stiffen paste.
    [1913 Webster]
 
   3. To make torpid; to benumb.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 stiffening
   n 1: the act of becoming stiff; "stiffening his shoulders, he
      prepared to advance"
   2: the process of becoming stiff or rigid [syn: {stiffening},
     {rigidifying}, {rigidification}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top