ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

stetter

S T EH1 T ER0   
62 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -stetter-, *stetter*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา stetter มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *stetter*)
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Major Hochstetter. Come in, come in.Major Hochstetter, kommen Sie herein. Everybody Loves a Snowman (1967)
Who's Hochstetter? Gestapo.- Wer ist HochstetterEverybody Loves a Snowman (1967)
Ah, Major Hochstetter, always a pleasure to see your smiling face.Major Hochstetter, wie schön Ihr lächelndes Gesicht zu sehen. Everybody Loves a Snowman (1967)
Major Hochstetter is here to inspect the barracks.Major Hochstetter ist hier, um die Baracken zu inspizieren. Everybody Loves a Snowman (1967)
Yes, sir. Yes, Major Hochstetter.Ja, Major HochstetterEverybody Loves a Snowman (1967)
Hilda, is the commandant in his office? He is busy with Major Hochstetter.Major Hochstetter ist bei ihm. Everybody Loves a Snowman (1967)
Perhaps they're smuggling it in, Major Hochstetter.Vermutlich hineingeschmuggelt, Major HochstetterEverybody Loves a Snowman (1967)
( chuckles ) You told Major Hochstetter that that I see mirages.Sie erzählten Major Hochstetter, dass ich eine Fata Morgana sah. Everybody Loves a Snowman (1967)
Hilda, is the commandant in his office?Ist der Kommandant in seinem Büro? Major Hochstetter ist bei ihm. Everybody Loves a Snowman (1967)
It was nice seeing you again Major Hochstetter, but I told you you would find nothing suspicious here.Es war schön Sie wiederzusehen, Major Hochstetter, aber ich wusste, Sie würden nichts Verdächtiges finden. Everybody Loves a Snowman (1967)
Now, where did the man enter the snowman? Major Hochstetter, I protest.Major Hochstetter, ich protestiere. Everybody Loves a Snowman (1967)
You know, Colonel, I think Major Hochstetter wins the trip to London.Major Hochstetter gewinnt den Ausflug nach London. Everybody Loves a Snowman (1967)
Colonel Hogan, I assure you Major Hochstetter will find them.Colonel Hogan, ich versichere Ihnen, Major Hochstetter wird sie finden. Everybody Loves a Snowman (1967)
Major Hochstetter, there has never been a successful escape from Stalag 13.Major Hochstetter, es ist noch niemandem gelungen aus Stalag 13 zu fliehen. Funny Thing Happened on the Way to London (1967)
Better lock him up. He's dangerous, Schultz. I demand to see Major Hochstetter.- Ich will Major Hochstetter sehen. Funny Thing Happened on the Way to London (1967)
Then if Hochstetter and his men are here under the pretense of arresting another man, a fictitious character named Brauner, they are actually...Dann ist Hochstetter nur unter dem Vorwand hier, einen anderen zu verhaften. Einen Kerl namens Brauner. Heil Klink (1967)
Major Hochstetter, now, while I deeply admire your sincerity...Major Hochstetter, Sie haben auch eine Oma und einen Opa... Heil Klink (1967)
Klink will not hold up under the Gestapo pressure, and Hochstetter will not wait.Klink hält dem Druck der SS nicht stand und Hochstetter wartet nicht. Heil Klink (1967)
Certainly not, Major Hochstetter, but I have received no word from Berlin.Ein Schlaumeier, der Hochstetter. Was glauben Sie, warum ich hier sitze? Heil Klink (1967)
Major Hochstetter... there is a new order coming, a new order, which will sweep vermin like you into the delousing station of history.Mein kleiner Hochstetter, nun werden neue Saiten aufgezogen, ganz neue. Die so ein widerliches Geschmeiß wie Sie in die Entlausungsstation der Geschichte treiben werden. Heil Klink (1967)
"Where is Major Hochstetter?"Wo Ihr Major Hochstetter geblieben ist? Heil Klink (1967)
His name is Major Hochstetter, and if anything should happen whileSein Name ist Major HochstetterReverend Kommandant Klink (1967)
Well, maybe Major Hochstetter will defend you.- Hochstetter wird Sie verteidigen. Reverend Kommandant Klink (1967)
Colonel. Klink's coming with Hochstetter.- Klink und Hochstetter kommen. Reverend Kommandant Klink (1967)
An excellent choice, Major Hochstetter.Eine exzellente Wahl, Major HochstetterSergeant Schultz Meets Mata Hari (1967)
Major Hochstetter has been conducting an investigation.Major Hochstetter führt eine Untersuchung durch. Sergeant Schultz Meets Mata Hari (1967)
Yeah, I'd like to know why Major Hochstetter suddenly is so interested in little old Stalag 13.Ich wüsste gerne, warum Major Hochstetter plötzlich so an der kleinen, alten Stalag 13 interessiert ist. Sergeant Schultz Meets Mata Hari (1967)
No, no. Major Hochstetter!- Major HochstetterSergeant Schultz Meets Mata Hari (1967)
Naturally, Major Hochstetter, I'm not trying to tell the Gestapo how to run their business.Ein Käfig voller Helden Major Hochstetter, ich will der Gestapo nicht - in ihre Angelegenheiten hineinreden. Two Nazis for the Price of One (1967)
Hogan, you will show a little respect for Major Hochstetter!Hogan, Sie sollten Major Hochstetter etwas mehr Respekt zeigen. - Nur etwas? Two Nazis for the Price of One (1967)
Do you think Hochstetter knows about us, sir?Glauben Sie, Hochstetter weiß darüber Bescheid, Sir? Two Nazis for the Price of One (1967)
Naturally, they're going to make you talk, and when they do, you don't want to talk to a man like Major Hochstetter, do you?Sie werden Sie natürlich zum Reden bringen. Und dann wollen Sie nicht mit einem wie Major Hochstetter reden, oder? Two Nazis for the Price of One (1967)
That's the clown that sent Hochstetter to question me.Das ist der Clown, der Hochstetter geschickt hat, um mich zu verhören. Two Nazis for the Price of One (1967)
Major Hochstetter, send a radio message to Berlin and arrange a meeting with Himmler.Hochstetter, senden Sie einen Funkspruch nach Berlin und bitten Sie um einen Termin bei Himmler. Two Nazis for the Price of One (1967)
Oh, Major Hochstetter, when you make out your report to Berlin, be sure and tell them that I was the one...Major Hochstetter, wenn Sie Ihren Bericht für Berlin schreiben, erwähnen Sie bitte, dass ich es war. Two Nazis for the Price of One (1967)
Major Hochstetter, I assure you, none of my men would be involved in such a thing.Major Hochstetter, ich versichere Ihnen, keiner meiner Männer würde so etwas tun. Axis Annie (1968)
I have orders to take you, the Englander and that little one to Major Hochstetter.Ich habe Befehl, Sie, den Engländer und den Kleinen zu Hochstetter zu bringen. Axis Annie (1968)
I was questioned at the inn by the Gestapo, a Major Hochstetter.- Ich bin verhört worden, von der Gestapo. Einem Major Hochstetter. - Weswegen? Duel of Honor (1968)
What's Hochstetter going to do about Klink?Was wird Hochstetter wegen Klink tun? Duel of Honor (1968)
Oh! Major Hochstetter...- Oh, Major HochstetterDuel of Honor (1968)
Major Hochstetter, this is quite easily explained-- quite easily.Durchsuchen Sie ihn. Major Hochstetter, die Sache lässt sich erklären. - Ganz einfach. Duel of Honor (1968)
HOGAN: Major Hochstetter!Major HochstetterDuel of Honor (1968)
Did you take care of Hochstetter's car?Was ist mit Hochstetters Auto? Hogan's Trucking Service... We Deliver the Factory to You (1968)
Now, Major Hochstetter, may I suggest...Nun, Major Hochstetter, darf ich... Hogan's Trucking Service... We Deliver the Factory to You (1968)
Give me Major Hochstetter.Geben Sie mir Major HochstetterHogan's Trucking Service... We Deliver the Factory to You (1968)
Major Hochstetter here.Hier Major HochstetterHogan's Trucking Service... We Deliver the Factory to You (1968)
Yes, Major Hochstetter.- Jawohl, Major HochstetterHogan's Trucking Service... We Deliver the Factory to You (1968)
As a matter of fact, Major Hochstetter... I have no objections at all.Tatsächlich, Major Hochstetter, habe ich nichts dagegen, überhaupt nichts. Hogan's Trucking Service... We Deliver the Factory to You (1968)
Major Hochstetter is in this area looking for a member of the French underground.Major Hochstetter ist in der Gegend und sucht nach einem Mitglied des französischen Untergrunds. Is There a Doctor in the House? (1968)
Major Hochstetter!- Major HochstetterIs There a Doctor in the House? (1968)

CMU English Pronouncing Dictionary
STETTER    S T EH1 T ER0
HOSTETTER    HH AA1 S T IH0 T ER0
RASTETTER    R EY1 S T IH0 T ER0
GLASTETTER    G L AE1 S T IH0 T ER0
HOFSTETTER    HH AA1 F S T EH0 T ER0
KERSTETTER    K ER1 S T IH0 T ER0
KARSTETTER    K AA1 R S T IH0 T ER0
WOHLSTETTER    W OW1 L S T EH2 T ER0
HELMSTETTER    HH EH1 L M S T IH0 T ER0
BRANSTETTER    B R AE1 N S T IH0 T ER0
BRANDSTETTER    B R AE1 N D S T IH0 T ER0

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top