ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

statuette

S T AE2 CH UW0 EH1 T   
8 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -statuette-, *statuette*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
statuette[N] รูปปั้นเล็ก

English-Thai: Nontri Dictionary
statuette(n) รูปหล่อเล็กๆ,รูปปั้นเล็กๆ

CMU English Pronouncing Dictionary
STATUETTE    S T AE2 CH UW0 EH1 T
STATUETTES    S T AE2 CH UW0 EH1 T S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
statuette    (n) stˌætʃuˈɛt (s t a2 ch u e1 t)
statuettes    (n) stˌætʃuˈɛts (s t a2 ch u e1 t s)

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Statuette \Stat`u*ette"\ (st[a^]ch`[=oo]*[e^]t" or
   st[a^]t`[-u]*[e^]t"), n. [F., cf. It. statuetta.]
   A small statue; -- usually applied to a figure much less than
   life size, especially when of marble or bronze, or of plaster
   or clay as a preparation for the marble or bronze, as
   distinguished from a figure in terra cotta or the like. Cf.
   {Figurine}.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 statuette
   n 1: a small carved or molded figure [syn: {figurine},
      {statuette}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top