Search result for

starry

(35 entries)
(0.0757 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -starry-, *starry*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
starry[ADJ] เต็มไปด้วยดาว
starry-eyed[ADJ] เพ้อฝัน, See also: ซึ่งมองโลกในแง่ดีเกินไป, Syn. idealistic, dreamy

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
starry(สทาร์'รี) adj. เต็มไปด้วยดาว,สว่างไปด้วยแสงดวงดาว,แจ่มจรัส,ประกอบด้วยดาว,คล้ายดาว,เป็นรูปดาว, See also: starriness n.
starry-eyed(สทา'รีไอดฺ) adj. เพ้อฝัน,มองโลกในแง่ดีเกินไป

English-Thai: Nontri Dictionary
starry(adj) เป็นรูปดาว,เต็มไปด้วยดาว,คล้ายดาว,แจ่มจรัส

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Calm down, starry path (spell)เย็นไว้... Ponyo (2008)
The days seem no more than a pale reflection of nights that turn the city into a starry sky.กลางวันเป็นแค่เศษเสี้ยวของ แสงสะท้อนในยามค่ำคืนเท่านั้น ซึ่งเปลี่ยนเมืองทั้งเมืองให้เป็น ท้องฟ้าที่มีดาวระยิบระยับ Home (2009)
Fun with booze and darts, sentimental with football, and now starry night.สนุกเหมือนได้ เมาเหล้าอ้วกแตก รู้สึกได้ถึงฟุตบอล และตอนนี้ค่ำคืน ดาวแจ่มฟ้า History Repeating (2009)
And then to have twinkling lights above the whole thing so that every night is a starry one.ติดไฟห้อยลงมา ให้ส่องสว่างไปทั่ว และทุกๆคืนก็จะเต็มไปด้วยแสงดาว 17 Again (2009)
...A starry evening.นี่มันปาร์ตี้ส่วนตัวนะเฟ้ย ...ค่ำคืนที่ดาวเต็มฟ้า Pilot (2011)
She walks in beauty, like the night of cloudless climes and starry skies and all that's best of dark and bright meet in her aspect and her eyes, thus mellowed to that tender light which heaven to gaudy day denies,She walks in beauty (เธอเยื้องย่างอย่างงดงาม) like the night of cloudless climes and starry skies(ดั่งห้วงราตรีไร้เมฆาและดวงดาราเปล่งประกาย) and all that's best of dark and bright (และทุกอย่างคือที่สุดของราตรีและแสงสดใส) Upper West Side Story (2012)
Yo, yo, 8 mile, private party here! Starry evening...""""' Yo, yo, ปาร์ตี้ส่วนตัว ที่นี่ ! ตอนค่ำที่เจิดจรัส Chaos (2012)
And I am not some starry-eyed waif here to succumb to your...ข้าไม่ใช่ดอกไม้ริมทางใสซื่อที่สยบง่ายๆ... Guardians of the Galaxy (2014)
Some day I"d loke to show you that starry, starry sky... as I promosed I would. ":สักวันฉันจะให้เธอดู ท้องฟ้าที่เต็มไปด้วยดาว... อย่างที่ฉันสัญญาไว้. ": Millennium Actress (2001)
Visions of sugarplums have disappeared... (Karen) It was a starry night in ancient Jerusalem and the baby Jesus was in his manger.นิมิตแห่งความหวาน กำลังจะมลายหายไป ในคืนที่เต็มไปด้วยแสงดาว ที่นครเยรูซาเล็ม และทารก เยซู นอนอยู่ในรางหญ้า Love Actually (2003)
She rests at last beneath the starry skiesเธอรออยู่ใต้เวิ้งฟ้า ดาราพราย The Da Vinci Code (2006)
"She rests at last beneath the starry skies"."เธอนอนอยู่ ใต้เวิ้งฟ้า ดาราพราย" The Da Vinci Code (2006)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
starryWish on a starry night.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
นักษัตรบถ[N] sky, See also: starry-sky, firmament, atmosphere, azure, welkin, Syn. ฟากฟ้า, Notes: (สันสกฤต)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ผีเสื้อตาลจุดเรียงปีกหน้าจุด[n. exp.] (phīseūa tān jut rīeng pīk nā jut) EN: Starry Diadem   

CMU English Pronouncing Dictionary
STARRY    S T AA1 R IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
starry    (j) (s t aa1 r ii)
starry-eyed    (j) - (s t aa2 r i - ai1 d)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Sternenhimmel {m}starry sky [Add to Longdo]
Sternenzelt {n}starry firmament [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
星河豚[ほしふぐ;ホシフグ, hoshifugu ; hoshifugu] (n) starry toado (pufferfish, Arothron firmamentum) [Add to Longdo]
星空(P);星ぞら[ほしぞら, hoshizora] (n) starry sky; (P) [Add to Longdo]
星月夜[ほしづきよ;ほしづくよ, hoshidukiyo ; hoshidukuyo] (n) starry night [Add to Longdo]
星夜[せいや, seiya] (n) starry night; starlight night [Add to Longdo]
赤靴;赤苦津[あかぐつ;アカグツ, akagutsu ; akagutsu] (n) (uk) starry handfish (Halieutaea stellata) [Add to Longdo]
明眸皓歯[めいぼうこうし, meiboukoushi] (exp,n) starry eyes and beautiful white teeth (said of beautiful women) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
多星[duō xīng, ㄉㄨㄛ ㄒㄧㄥ, ] starry [Add to Longdo]
星空[xīng kōng, ㄒㄧㄥ ㄎㄨㄥ, ] starry sky; the heavens [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Starry \Star"ry\ (st[aum]r"r[y^]), a.
   1. Abounding with stars; adorned with stars. "Above the
    starry sky." --Pope.
    [1913 Webster]
 
   2. Consisting of, or proceeding from, the stars; stellar;
    stellary; as, starry light; starry flame.
    [1913 Webster]
 
       Do not Christians and Heathens, Jews and Gentiles,
       poets and philosophers, unite in allowing the starry
       influence?              --Sir W.
                          Scott.
    [1913 Webster]
 
   3. Shining like stars; sparkling; as, starry eyes.
    [1913 Webster]
 
   4. Arranged in rays like those of a star; stellate.
    [1913 Webster]
 
   {Starry ray} (Zool.), a European skate ({Raia radiata}); --
    so called from the stellate bases of the dorsal spines.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 starry
   adj 1: abounding with or resembling stars; "a starry night";
       "starry illumination" [ant: {starless}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top