หรือคุณหมายถึง ßo?
Search result for

sso

(58 entries)
(0.1748 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -sso-, *sso*
Possible hiragana form: っそ
English-Thai: Longdo Dictionary
Memorandum of Association(n) หนังสือบริคณห์สนธิ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
accessoriesโปรแกรมประกอบหมายถึงโปรแกรมต่าง ๆ ที่โปรแกรมระบบเตรียมให้มาไว้ใช้เป็นโปรแกรมประกอบ หรือโปรแกรมที่จะช่วยอำนวยความสะดวกในการใช้งาน เช่น โปรแกรมประกอบของโปรแกรม ระบบวินโดว์ 95 หรือ 98 จะมีโปรแกรม NotePad, Paint, WordPad , Multimedia, Calculator เป็นต้น
accessory(แอคเซส' โซรี) n.,adj. ผู้สมรู้ร่วมคิด, ส่วนประกอบ, อุปกรณ์, ของเพิ่มเติม, ของประกอบ, ผนวก, สังกัด, สมคบ, ร่วมมือ -accessoriness n., Syn. supplement
accessory chromosomeโครโมโซม x ที่ไม่ได้รวมคู่ในเพศหนึ่ง
accessory nerveเส้นประสาท cranial nerve เส้นที่ 11
addressograph(อะเดรส' โซกราฟ) เครื่องจ่าหน้าซองจดหมายจำนวนมากและรวดเร็ว
aggressor(อะเกรส' เซอะ) n. ผู้รุกราน, ทำให้ได้รับทุกข์, ทำให้เจ็บปวด, Syn. attacker)
antecessor(แอนทิเซส' เซอะ) n. บรรพบุรุษ
apple blossomดอกต้นแอปเปิล
assessor(อะเซส'เซอะ) n. ผู้ประเมิน,ที่ปรึกษาหรือผู้ช่วยผู้พิพากษา,ผู้ประเมินทรัพย์สินหรืออัตราภาษี. -assessorial adj.
assistant professorผู้ช่วยศาสตราจารย์

English-Thai: Nontri Dictionary
accessory(n) ส่วนประกอบ,อุปกรณ์
aggressor(n) ผู้รุกราน,ผู้บุกรุก
assessor(n) ผู้ประเมิน
associate(adj) รอง
associate(n) มิตรสหาย,เพื่อนฝูง,พรรคพวก,ผู้ร่วมงาน,ภาคี
associate(vi,vt) คบหา,สมาคม,เข้าร่วม
association(n) สมาคม,บริษัท,สหภาพ,การพบปะสังสรรค์
assonance(n) สัมผัสสระ
assort(vt) จัดพวก,แบ่งประเภท,เข้าชุด,เลือกสรร
assortment(n) การจัดพวก,การแบ่งประเภท,การเลือกสรร

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Ssocial Security number, credit card information.หมายเลขประกันสังคม ข้อมูลบัตรเครดิต CTRL:A (2012)
And there I was,just bugging you about your doctor.I am ssorry.ฉันไม่น่าไปรบกวนเธอเรื่องหมอของเธอเลย ฉันขอโทษ The Game (2007)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สปส.[N] Social Security Office, See also: SSO., Syn. สำนักงานประกันสังคม

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ไอ[v.] (ai) EN: cough ; have a cough   FR: tousser ; toussoter
อาเซียน [org.] (Asīen) EN: ASIAN (Association of Southeast Asian Nations)   
อัตคัด[v.] (attakhat) EN: be poor ; be destitute ; be indigent ; be necessitous ; be short of ; lack   FR: être sans ressource
บาน[v.] (bān) EN: bloom ; blossom ; open ; come out ; spread out ; flare ; widen   FR: fleurir ; s'épanouir ; s'ouvrir
บาศ[n.] (bāt) EN: lasso ; lariat ; noose   FR: lasso [m]
เบญจพรรณ[adj.] (benjaphan) EN: of five kinds ; mixed ; unassorted ; unspecified ; miscellaneous   
เบื้องล่าง[adv.] (beūanglāng) EN: below ; under   FR: dessous ; sous
บริการน้ำ[n. exp.] (børikān nām) FR: service des boissons [m]
บริษัทในเครือ[n. exp.] (børisat nai khreūa) EN: associate company ; sister company ; subsidiary company   
บริษัทสาขา[n. exp.] (børisat sākhā) EN: associate company ; sister company ; subsidiary company   

French-Thai: Longdo Dictionary
poisson d'avril(phrase) เรื่องโกหกหรือเรื่องขำขันที่นำมาเล่นหลอกกันในวันที่ 1 เมษายน
poisson(n) n.m. ปลา
Image:
poisson-chat(n) n.m. ปลาดุก

Japanese-English: EDICT Dictionary
AP通信社[エーピーつうしんしゃ, e-pi-tsuushinsha] (n) Associated Press [Add to Longdo]
ASEAN[アセアン, asean] (n) Association of Southeast Asian Nations; ASEAN [Add to Longdo]
JASDAQ[ジャスダック, jasudakku] (n) Japanese Association Of Securities Dealers Automated Quotations (JASDAQ) [Add to Longdo]
NASDAQ[ナスダック, nasudakku] (n) National Association of Securities Dealers Automated Quotations; NASDAQ [Add to Longdo]
PTA[ピーティーエー, pi-tei-e-] (n) Parent-Teacher Association; PTA [Add to Longdo]
あっそ[, asso] (int) (See ああそうそう) hmmmmm (lackadaisical, noncommittal reply) [Add to Longdo]
いい薬になる;良い薬になる[いいくすりになる, iikusurininaru] (exp,v5r) to learn a lesson (usu. from an unpleasant experience); to be good for someone [Add to Longdo]
いごっそう[, igossou] (n) (tsb [Add to Longdo]
いっそ[, isso] (adv) (formerly written as 一層) rather; sooner; preferably; (P) [Add to Longdo]
いっその事[いっそのこと, issonokoto] (adv) (See いっそ) rather; sooner; preferably; (P) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
アイデアプロセッサ[あいであぷろせっさ, aideapurosessa] idea processor [Add to Longdo]
アウトラインプロセッサ[あうとらいんぷろせっさ, autorainpurosessa] outline processor [Add to Longdo]
アソシエーション[あそしえーしょん, asoshie-shon] application-association, association [Add to Longdo]
アソシエーション応答側[アソシエーションおうとうがわ, asoshie-shon outougawa] association-responder [Add to Longdo]
アソシエーション応答側応用エンティティ[アソシエーションおうとうがわおうようエンティティ, asoshie-shon outougawaouyou enteitei] association-responding-application-entity, association-responder [Add to Longdo]
アソシエーション起動側[アソシエーションきどうがわ, asoshie-shon kidougawa] association-initiator [Add to Longdo]
アソシエーション起動側応用エンティティ[アソシエーションきどうがわおうようエンティティ, asoshie-shon kidougawaouyou enteitei] association-initiating-application-entity, association-initiator [Add to Longdo]
アソシエーション制御サービス要素[アソシエーションせいぎょサービスようそ, asoshie-shon seigyo sa-bisu youso] Association Control Service Element [Add to Longdo]
アソシエーション制御プロトコル機械[アソシエーションせいぎょプロトコルきかい, asoshie-shon seigyo purotokoru kikai] Association Control Protocol Machine [Add to Longdo]
アレイプロセッサー[あれいぷろせっさー, areipurosessa-] array processor [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2006) [vera]:

  SSO
         Single Sign On
         

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top