ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

spurling

S P ER1 L IH0 NG   
60 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -spurling-, *spurling*, spurl
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา spurling มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *spurling*)
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Her name is Ruth Spurloch.เธอชื่อ รูจ สเปอร์ล้อค Cuffed (2011)
He strikes and disappears without a trace.Aber der da schlägt zu und verschwindet spurlos. Hans! It Happened in Broad Daylight (1958)
He vanished without a trace.Spurlos. Eve Wants to Sleep (1958)
"Seven polar atom subs... vanished without a trace. "Sieben unserer Atomunterseeboote sind spurlos verschwunden. The Atomic Submarine (1959)
Gone without a trace.Spurlos verschwunden. An Angel on Wheels (1959)
Well, she left Phoenix a week ago yesterday, without a trace.Sie verließ Phoenix gestern vor einer Woche, spurlos. Psycho (1960)
Disappeared without a trace.Spurlos verschwunden. Murder She Said (1961)
Didn't you know?Von dem Moment an? Ist er spurlos verschwunden? Spurlos? Tout l'or du monde (1961)
They vanished at night without a trace.Nicht einmal einen Knopf. Sie verschwinden spurlos. The Awful Dr. Orlof (1962)
Godzilla has disappeared without a trace.Godzilla ist spurlos verschwunden. King Kong vs. Godzilla (1962)
The late Mr Engel, and the other... a certain Brown, who's now vanished. - Every other criminal's name is Brown.Der unglückliche Mr. Engel und dann noch ein gewisser Brown, der spurlos verschwunden ist. The Treasure of the Silver Lake (1962)
Now it's mysteriously disappeared.Jetzt ist es spurlos verschwunden. Nackt unter Wölfen (1963)
- He'll vanish without a trace.- Er verschwindet spurlos. The Dark Room of Damocles (1963)
None of the patrol boats have seen the Sacred Trireme. The boat that has been sent to meet it, has come without news.Die Heilige Galeere ist spurlos verschwunden. Goliath and the Sins of Babylon (1963)
"There even are places where English completely disappears"ln andern Gebieten ist Englisch als Sprache spurlos weg My Fair Lady (1964)
A body just doesn't disappear.Die Leiche ist spurlos verschwunden. Room 13 (1964)
-Not a far thing is left.-Sie sind spurlosverschwunden. Chimes at Midnight (1965)
Down the drain, gone without a trace.Vergessen, spurlos verschwunden. Lord Jim (1965)
Then you disappear and drink for three days.Plötzlich verschwindest du spurlos und bist drei Tage blau. Spur der Steine (1966)
- No, he got clean away.- Nein, er ist spurlos verschwunden. Billion Dollar Brain (1967)
Cold.Spurlos. Point Blank (1967)
Not a sign of him.Er ist spurlos verschwunden. Point Blank (1967)
The electromagnetic phenomenon known as Murasaki 312 whirls like some angry blight in space, a depressive reminder that seven of our shipmates still have not been heard from.Das elektromagnetische Phänomen Murasaki 312 wirbelt wie ein wütender Feuerball im All. Ein Mahnmal an die sieben Männer, die noch immer spurlos verschwunden sind. The Galileo Seven (1967)
It concerns a friend who was staying with me.Also, es handelt sich um einen Freund, der bei mir gewohnt hat. Seit vier Wochen ist er spurlos verschwunden. Stolen Kisses (1968)
Safe across the border.Also wie immer. Spurlos verschwunden. The Green Berets (1968)
A painter, Johan Borg, disappeared some years ago from the small frisian island of Baltrum.Vor ein paar Jahren verschwand der Maler Johan Borg spurlos... von seinem Zuhause auf der friesischen Insel Baltrum. Hour of the Wolf (1968)
- Now they've lost all track of him.- Seitdem ist er spurlos verschwunden. The Damned (1969)
Well now, time sure ain't been no enemy of yours.Die Zeit ist spurlos an dir vorbeigegangen. The Good Guys and the Bad Guys (1969)
My name will not be forgotten.Mein Name wird nicht spurlos verschwinden. Pirosmani (1969)
He lost his cufflinks! The watch disappeared between trips to the hospital!Die hat er verloren, und seine Manschettenknöpfe und seine Uhr verschwanden spurlos auf dem Transport ins Krankenhaus. What Ever Happened to Aunt Alice? (1969)
Mrs. Marrable's housekeepers seem to vanish.Mrs. Marrables Wirtschafterinnen verschwinden alles spurlos. What Ever Happened to Aunt Alice? (1969)
And on the 30th he goes into hiding, right?Und am 30. verschwindet er spurlos. The Softer They Fall (1970)
For 2 months he has vanished wthout a trace.Seit 2 Monaten ist er spurlos verschwunden. Rote Sonne (1970)
Nothing remains of interpretive artists.Musiker verschwinden spurlos. Tchaikovsky (1970)
- Gone without a trace.- Spurlos verschwunden. Dead Men Ride (1971)
We can't find the Parking lot attendant from the nightclub.Und der Parkwächter ist spurlos verschwunden. Delirio caldo (1972)
Iga spies guarding the inner castle tried to kidnap her but they disappeared instead.Palastwächter, Leute aus Iga, versuchten, sie zu entführen. Doch sie verschwanden alle spurlos. Hanzo the Razor: Sword of Justice (1972)
They all disappeared without a trace.Sie sind alle spurlos verschwunden. Baron Blood (1972)
We've been looking for her for three days.Sie verschwand vor drei Tagen spurlos, wir sorgten uns und suchten nach ihr. Hanzo the Razor: The Snare (1973)
Some things could indicate taking them to Mallorca.Und spurlos verschwunden! Eine heiße Spur führt vielleicht nach Mallorca. The Olsen Gang Runs Amok (1973)
He disappeared about seven or eight years ago.Er verschwand spurlos vor sieben, acht Jahren. The Set-Up (1973)
Primitive customs still survive here as if the march of time had passed them by.Hier haben primitive Bräuche überlebt... als wäre die Zeit spurlos an ihnen vorübergegangen. Party Political Broadcast (1974)
The second disappeared without a trace.Und der zweite ist spurlos von der Bildfläche verschwunden. The Odessa File (1974)
And the grand jury finally indicts him and he disappears.Nachdem er endlich angeklagt wurde, verschwand er spurlos. Brannigan (1975)
What if I vanish into eternity, A flash of daylight in the dark? What if I sink into oblivion, Disappear behind the stars and dust clouds?Doch wenn ich spurlos untergehe, in Sternennebel tauchen werde, doch wenn ich spurlos untergehe als schwaches Licht im Sternenmeer? Ironiya sudby, ili S legkim parom! (1975)
Ready, body; ready, soul! - Fly!Das spurlose Verschwinden eines Körpers in eigener Person. Il soldato di ventura (1976)
And in support of that statement, I should like to point out that Dr. Willard, owing money to the company store and elsewhere in town, completely disappeared.Und um diese Aussage zu stützen, verweise ich darauf, dass Dr. Willard, obwohl er im Firmenladen und bei jedem in der Stadt noch Schulden hatte, spurlos verschwand. The Wedding: Part 1 (1976)
He disappeared after that business with Natali, they recognised him and...Nach der Sache mit Natali ist er spurlos verschwunden, die haben ihn gesehen und... The Cynic, the Rat and the Fist (1977)
This is George Spurling, Dover Pacific Insurance.Das ist George Spurling von der Versicherung Dover Pacific. Rollercoaster (1977)
The submarine Potemkin disappeared without trace?Das U-Boot Potemkin spurlos verschwunden? The Spy Who Loved Me (1977)

CMU English Pronouncing Dictionary
SPURLIN    S P ER1 L IH0 N
SPURLING    S P ER1 L IH0 NG
SPURLOCK    S P ER1 L AA2 K

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Achtspurlochstreifen {m}eight-channel tape [Add to Longdo]
Sechsspurlochstreifen {m}six-channel tape [Add to Longdo]
spurlos {adj}total; complete [Add to Longdo]
spurlos adv | spurlos verschwunden | an jdm. spurlos vorübergehencompletely; without trace | completely disappeared | to leave sb. untouched [Add to Longdo]
Es ist an ihr nicht spurlos vorübergegangen.It has not failed to leave its mark on her. [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

  Spurling \Spur"ling\ (-l[i^]ng), n. [See {Sparling}.] (Zool.)
     A tern. [Obs. or Prov. Eng.] --Tusser.
     [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top