ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

spry

S P R AY1   
14 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -spry-, *spry*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
spry[ADJ] กระฉับกระเฉง, See also: คล่องแคล่ว, ว่องไว, Syn. active, nimble, agile, energetic

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
spry(สไพร) adj. มีชีวิตชีวา,คล่องแคล่ว,ว่องไว, See also: spryly adv., Syn. active,nimble

English-Thai: Nontri Dictionary
spry(adj) ว่องไว,คล่องแคล่ว,กระฉับกระเฉง,แข็งแรง

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Gotta keep it moving, Larry. I'm pretty spry for an old man.ฉั้นน่ะเป็นคนแก่ที่ว่องไวนะ Night at the Museum (2006)
Still, you are pretty spry for an older fellow.นายเองก็ลีลาพริ้วไหวนะ สำหรับคนรุ่นพ่อ The Avengers (2012)
You really are quite spry for a big man.นายดูกระฉับกระเฉงนะสำหรับคนตัวใหญ่ Rise of the Villains: By Fire (2015)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ปราดเปรียว[ADV] nimbly, See also: spryly, actively, lively, swiftly, quickly, Syn. ว่องไว, คล่องแคล่ว, แคล่วคล่องว่องไว, Ant. เชื่องช้า, Example: แมวกระโดดข้ามกิ่งไม้อย่างปราดเปรียว

CMU English Pronouncing Dictionary
SPRY S P R AY1

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
spry (j) sprˈaɪ (s p r ai1)
spryer (j) sprˈaɪər (s p r ai1 @ r)
spryest (j) sprˈaɪɪst (s p r ai1 i s t)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
rege; munter; lebhaft {adj} | reger; munterer; lebhafter | am regsten; am muntersten; am lebhaftestenspry | sprier | spriest [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Spry \Spry\ (spr[imac]), a. [Compar. {Sprier} or {Spryer}
   (-[~e]r); superl. {Spriest} or {Spryest}.] [Cf. dial. Sw.
   sprygg lively, skittish, and E. sprag.]
   Having great power of leaping or running; nimble; active.
   [U.S. & Local Eng.]
   [1913 Webster]
 
      She is as spry as a cricket.       --S. Judd
                          (Margaret).
   [1913 Webster]
 
      If I'm not so large as you,
      You are not so small as I,
      And not half so spry.          --Emerson.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 spry
   adj 1: moving quickly and lightly; "sleek and agile as a
       gymnast"; "as nimble as a deer"; "nimble fingers"; "quick
       of foot"; "the old dog was so spry it was halfway up the
       stairs before we could stop it" [syn: {agile}, {nimble},
       {quick}, {spry}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top