Search result for

spots

(36 entries)
(0.0284 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -spots-, *spots*, spot
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
- There's spots at the top. - Let's go.รีบไปกันเถอะ Kung Fu Panda (2008)
The CIA had a program back in the '60s for getting their people out of hot spots called Sky Hook.ในยุค 60 CIA มีโครงการ ชื่อสกายฮุก เอาไว้รับคนจากพื้นที่อันตราย The Dark Knight (2008)
That's very observant, Stephen. As you can see, I'm covered in brown spots.ฉันรู้แล้วสตีเฟน ฉันมีจุดสีน้ำตาลทั้งตัวแหละ Madagascar: Escape 2 Africa (2008)
So did I. Then I realized I'm covered in brown spots.ฉันก็นึกเหมือนกัน แล้วฉันก็นึกได้ ว่าจริงๆฉันมีจุดสีน้ำตาลอยู่เต็มตัว Madagascar: Escape 2 Africa (2008)
Well, we're gonna give it a good push PNA thirty second spots.ก็.. คงต้องดันกันหน่อย \ ลงสป็อทพีเอ็นเอ สามสิบวิ Loyal and True (2008)
But there're blind spots that I can guide you through via satellitesแต่มีจุดบอดที่ฉันจะคอยบอกทางให้ผ่านดาวเทียมได้ Fast & Furious (2009)
As if on a parchment map, the light spots on this patchwork show abandoned plots.เสมือนแผนที่โบราณ จุดที่เป็นแสงสว่าง แสดงให้เห็นถึงโครงงานที่ล้มเหลว Home (2009)
And in NetCast, fledged by technical difficulties and dead spots the report could not be confirmed, however Kable, born John Tillman of Albany, New York and convicted of murder just 4 years ago, has been removed from Slayers rosters and upcoming events listings.อีกทั้ง การถ่ายทอดทางเนทที่มีทั้งการขัดข้อง Nและจุดบอดที่มองไม่เห็นมากมาย ทำให้ไม่สามารถยืนยันได้ว่าNเค้าเสียชีวิตไปหรือยัง อย่างไรก็ตาม เกบิ้ล หรือ จอห์น ทิลแมน Nจากอัลบานี นิวยอร์ค Gamer (2009)
The ring could have been fenced,or it could have been sold to the usual spots.แหวนอาจจะถูกขายไปในตลาดมืด หรือไม่ก็ตลาดทั่วไปแล้ว Hey! Mr. Pibb! (2009)
- Do not worry about it. Blind spots, blind spots are for other drivers.- ไม่ต้องห่วงว่าหนูจะเหม่อหรอกน่า หนูไม่เหม่อเหมือนคนอื่นหรอก Zombieland (2009)
If Shelton spots them or any of us we're fucked.ถ้าเชลตันสังเกตุเห็นพวกเขาหรือคนของเรา เราชิบหายแน่ Law Abiding Citizen (2009)
What about cold spots?แล้วเรื่องจุดที่มีอากาศเย็นล่ะ? The Monster at the End of This Book (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
spotsHe blotted his shirt with ink spots.
spotsHe has red spots all over his body.
spotsHer dress has white spots on a blue background.
spotsI have spots coming out all over my face.
spotsIs this one of the local hot spots?
spotsThe leopard cannot change his spots.
spotsThe purpose of our trip is to visit friends and see some tourist spots.
spotsThere were some ink spots on the book jacket.
spotsThey mentioned two famous tourist spots neither of which we have visited as yet.
spotsWait till the rain spots.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
กมลสันดานแก้ยาก[xp] (kamonsandān kaē yāk) EN: it's difficult to change one's natural character ; a leopard can't change its spots   

CMU English Pronouncing Dictionary
SPOTS    S P AA1 T S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
spots    (v) (s p o1 t s)

Japanese-English: EDICT Dictionary
ぶつぶつ[, butsubutsu] (n,adv,adv-to) (1) (on-mim) grunt; grumble; complaint; mutter; (2) pimples; spots; eruption; rash; (3) cutting into small pieces; (4) simmering; (P) [Add to Longdo]
ぼつぼつ[, botsubotsu] (adv,n) (on-mim) gradually; here and there; spots; pimples [Add to Longdo]
ぽつぽつ[, potsupotsu] (adv,n) (on-mim) bit by bit; piece by piece; spots; pimples [Add to Longdo]
横条笛鯛[よこすじふえだい;ヨコスジフエダイ, yokosujifuedai ; yokosujifuedai] (n) (uk) spotstripe snapper (species of fish, Lutjanus ophuysenii) [Add to Longdo]
現物[げんぶつ, genbutsu] (n) (1) actual article or goods; (2) spots (stocks, foreign exchange, commodities, etc.); (3) (in) kind (income, benefit, rent, taxes, investment, etc.); (P) [Add to Longdo]
胡麻斑[ごまふ, gomafu] (n) black speckles; small black spots (like sprinkled sesame) [Add to Longdo]
紅斑[こうはん, kouhan] (n) red spots; erythema [Add to Longdo]
黒斑[くろふ;くろぶち;こくはん, kurofu ; kurobuchi ; kokuhan] (n) (arch) black spots [Add to Longdo]
三景;三軽[さんけい, sankei] (n) three famous beauty spots [Add to Longdo]
四国八十八箇所[しこくはちじゅうはっかしょ, shikokuhachijuuhakkasho] (n) 88 temples of Shikoku (holy spots related to Kobo Daishi) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 spots
   n 1: spots before the eyes caused by opaque cell fragments in
      the vitreous humor and lens; "floaters seem to drift
      through the field of vision" [syn: {musca volitans},
      {muscae volitantes}, {floater}, {spots}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top