ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

spiller

S P IH1 L ER0   
23 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -spiller-, *spiller*
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
It's lucky Spiller found me.โชคดีที่ สปินเลอร์ มาเจอเข้า Arrietty (2010)
I'll see to your father. Get Spiller a cup of tea.แม่ดูแลต่อเอง ลูกไปเอาชาให้ สปินเลอร์ ละกัน Arrietty (2010)
Thank you Spiller. Papa's so lucky you came along.ขอบคุณนะคะ คุณพ่อโชคดีมากที่คุณมาเจอพอดี Arrietty (2010)
I tripped and fell. Couldn't move. Then Spiller came.ชั้นสะดุดล้มลง ไปไหนไม่ได้ และสปินเลอร์ก็มาช่วยไว้ Arrietty (2010)
Do you have friends and family, Spiller?คุณมีเพื่อนหรือครอบครัวไหม สปินเลอร์ Arrietty (2010)
There's lots more of us. Spiller said so!พวกเรามีจำนานมาก สปินเลอร์บอกชั้น Arrietty (2010)
Spiller?สปินเลอร์? Arrietty (2010)
How far is it to where we're meeting Spiller?อีกไกลไหมกว่าที่เราจะได้เจอ สปินเลอร์? Arrietty (2010)
Spiller!สปินเลอร์ Arrietty (2010)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ใช้จ่ายเงินฟุ่มเฟือย[v. exp.] (chaijāi ngoen fumfeūay) EN: waste money ; squander money ; throw one's money away   FR: gaspiller l'argent
ขนาบ[v.] (khanāp) EN: castigate ; reprimand ; blame ; reprove ; condemn ; chastise ; chasten ; rebuke   FR: réprimander ; blâmer ; gronder ; sermonner ; houspiller ; admonester (litt.) ; gourmander (litt.) ; semoncer (litt.) ; tancer (litt.) ; morigéner (litt.)
ผลาญทรัพย์[v. exp.] (phlān sap) FR: gaspiller
เปลือง[v.] (pleūang) EN: waste ; cost ; consume ; be consumed ; require ; lose ; spend ; be used up ; dissipate ; take up ; squander ; be extravagant with   FR: coûter ; dépenser ; prendre ; requérir ; nécessiter ; dilapider ; gaspiller
เปลืองเงิน[v. exp.] (pleūang ngoen) EN: waste money ; squander money ; dissipate money   FR: dilapider l'argent ; dilapider les finances ; gaspiller l'argent
เปลืองเวลา[v. exp.] (pleūang wēlā) EN: waste time ; take much time ; lose time   FR: demander du temps ; gaspiller le temps ; perdre du temps
เสีย[v.] (sīa) EN: waste ; use up   FR: gaspiller
เสียของ[v. exp.] (sīa khøng) EN: waste ; spoil   FR: gaspiller
เสียเงิน[v. exp.] (sīa ngoen) EN: waste money ; lose's one money   FR: gaspiller son argent
สูญเสียเวลา[v. exp.] (sūnsīa wēlā) EN: lose time ; waste time   FR: perdre du temps ; gaspiller son temps

CMU English Pronouncing Dictionary
SPILLER    S P IH1 L ER0
SPILLERS    S P IH1 L ER0 Z

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Spiller \Spill"er\, n.
   1. One who, or that which, spills.
    [1913 Webster]
 
   2. A kind of fishing line with many hooks; a boulter.
    [1913 Webster] Spillet fishing

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 spiller
   n 1: an attacker who sheds or spills blood; "a great hunter and
      spiller of blood" [syn: {shedder}, {spiller}]
   2: a long fishing line with many shorter lines and hooks
     attached to it (usually suspended between buoys) [syn:
     {trawl}, {trawl line}, {spiller}, {setline}, {trotline}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top