ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

spilled

S P IH1 L D   
26 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -spilled-, *spilled*, spill, spille
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Watch your step. Somebody spilled water.ระวังลื่นตอนลง มีคนทำน้ำหกไว้ The Bodyguard (1992)
Either that man or his superior or his superior's superior... ordered that these people be used as scapegoats... by a nation that was baying for blood... in return for the innocent blood spilled on the streets of Guildford!ไม่ว่าเขาคนนั้นหรือดีกว่า หรือเหนือกว่าของดีกว่าเข? คำสั่งว่าคนเหล่านี้ ใช้เป็น scapegoats ... โดยประเทศ ที่ได้รับการเห่าสำหรับเลือด ... In the Name of the Father (1993)
- Well, she spilled on my hair. - Shhh, shhh, shhh.ป้าทำหกใส่ผมหนู The Joy Luck Club (1993)
A bank robbery spilled out into the street.ลุกลามไปเกิดโศกนาฏกรรมในถนน Heat (1995)
To find out if our out got spilled along with every other damn thing.ไปสืบดูว่าเกลือเราเป็นหนอนหรือเปล่า Heat (1995)
And I spilled a bottle.และฉันทำขวดหก Anastasia (1997)
The blood you spilled was just the venom of a scheming child.เลือดทุกหยดที่ไหลออกจากตัวมัน จะทำให้ลูกข้าได้ถือกำเนิด Snow White: A Tale of Terror (1997)
I spilled some gas on my shoes at the gas station. You know, the one you robbed.ฉันทำน้ำมันรดรองเท้าในปั๊มที่แกปล้น Nothing to Lose (1997)
You know, I´m such a klutz. I spilled beer all over my dress earlier.ฉันซุ่มซ่ามจังเลย ทำเบียร์หกรดเสื้อผ้า Nothing to Lose (1997)
I spilled something on my apron... so I was cleaning it, and, uh, she was helping me tie it.I spilled something on my apron... ...so l was cleaning it, and she was helping me tie it. Maid in Manhattan (2002)
Spilled chemicals and shit all over the road.สารเคมีที่หกรั่วไหลและอึทั่วทุกมุมถนน Wrong Turn (2003)
The war had spilled into our house.สงครามอยู่เข้ามาในบ้านฉัน Underworld (2003)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
spilled400,000 gallons of oil have spilled out of the pipeline.
spilledAll of the milk was spilled.
spilledDon't cry over spilled milk. [Proverb]
spilledI'm afraid I spilled coffee on the tablecloth.
spilledI spilled coffee on your tablecloth.
spilledI spilled egg on the floor.
spilledI spilled my coffee on the carpet.
spilledI spilled some fruit juice on my new shirt.
spilledOil often spilled by tankers also adds to water pollution.
spilledThe cloth absorbed the ink I had spilled.

CMU English Pronouncing Dictionary
SPILLED    S P IH1 L D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
spilled    (v) spˈɪld (s p i1 l d)

Japanese-English: EDICT Dictionary
落花枝に帰らず破鏡再び照らさず[らっかえだにかえらずはきょうふたたびてらさず, rakkaedanikaerazuhakyoufutatabiterasazu] (exp) fallen blossom doesn't return to the branch, a broken mirror can not be made to shine; what's done is done; there's no use crying over spilled milk [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Spill \Spill\ (sp[i^]l), v. t. [imp. & p. p. {Spilled}
   (sp[i^]ld), or {Spilt} (sp[i^]lt); p. pr. & vb. n.
   {Spilling}.] [OE. spillen, usually, to destroy, AS. spillan,
   spildan, to destroy; akin to Icel. spilla to destroy, Sw.
   spilla to spill, Dan. spilde, LG. & D. spillen to squander,
   OHG. spildan.]
   1. To destroy; to kill; to put an end to. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       And gave him to the queen, all at her will
       To choose whether she would him save or spill.
                          --Chaucer.
    [1913 Webster]
 
       Greater glory think [it] to save than spill.
                          --Spenser.
    [1913 Webster]
 
   2. To mar; to injure; to deface; hence, to destroy by misuse;
    to waste. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       They [the colors] disfigure the stuff and spill the
       whole workmanship.          --Puttenham.
    [1913 Webster]
 
       Spill not the morning, the quintessence of day, in
       recreations.             --Fuller.
    [1913 Webster]
 
   3. To suffer to fall or run out of a vessel; to lose, or
    suffer to be scattered; -- applied to fluids and to
    substances whose particles are small and loose; as, to
    spill water from a pail; to spill quicksilver from a
    vessel; to spill powder from a paper; to spill sand or
    flour.
    [1913 Webster]
 
   Note: Spill differs from pour in expressing accidental loss,
      -- a loss or waste contrary to purpose.
      [1913 Webster]
 
   4. To cause to flow out and be lost or wasted; to shed, or
    suffer to be shed, as in battle or in manslaughter; as, a
    man spills another's blood, or his own blood.
    [1913 Webster]
 
       And to revenge his blood so justly spilt. --Dryden.
    [1913 Webster]
 
   5. (Naut.) To relieve a sail from the pressure of the wind,
    so that it can be more easily reefed or furled, or to
    lessen the strain.
    [1913 Webster]
 
   {Spilling line} (Naut.), a rope used for spilling, or
    dislodging, the wind from the belly of a sail. --Totten.
    [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top