ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

spawning

S P AA1 N IH0 NG   
13 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -spawning-, *spawning*, spawn
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Spawningการวางไข่ [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
They're spawning.ลูกของมัน Episode #2.2 (2008)
It's Mecca to a pilgrim. It's upstream to a spawning--เมืองเมกกะ สำหรับผู้แสวงบุญ ต้นน้ำ สำหรับไว้วางไข่ Heroes and Villains (2011)
Well, this is what regulates their spawning instincts.คุณสับสนและโดดเดี่ยว แต่ไม่อีกแล้ว Instinct (2011)
They are spawning in... the ruins of Dol Guldur.พวกเขาจะวางไข่ค่ะ .. The Hobbit: The Desolation of Smaug (2013)

CMU English Pronouncing Dictionary
SPAWNING    S P AA1 N IH0 NG
SPAWNING    S P AO1 N IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
spawning    (v) spˈɔːnɪŋ (s p oo1 n i ng)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Laichgründe {pl}spawning grounds [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
産卵[さんらん, sanran] (n,vs) egg-laying; spawning; (P) [Add to Longdo]
産卵回遊[さんらんかいゆう, sanrankaiyuu] (n) spawning migration [Add to Longdo]
産卵期[さんらんき, sanranki] (n) breeding or spawning season [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Spawn \Spawn\, v. t. [imp. & p. p. {Spawned}; p. pr. & vb. n.
   {Spawning}.] [OE. spanen, OF. espandre, properly, to shed,
   spread, L. expandere to spread out. See {Expand}.]
   1. To produce or deposit (eggs), as fishes or frogs do.
    [1913 Webster]
 
   2. To bring forth; to generate; -- used in contempt.
    [1913 Webster]
 
       One edition [of books] spawneth another. --Fuller.
    [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top