Search result for

spasm

(70 entries)
(0.0143 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -spasm-, *spasm*
English-Thai: Longdo Dictionary
bronchospasm(n) การบีบเกร็งของหลอดลม, R. bronchus, bronchi,

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
spasm[N] การชักกระตุกของกล้ามเนื้อ, See also: การหดเกร็งของกล้ามเนื้อ, อาการกล้ามเนื้อ, Syn. contraction, convulsion, seizure
spasmodic[ADJ] ซึ่งเกิดขึ้นรวดเร็วและไม่นาน, See also: เป็นพักๆ, เป็นช่วงๆ, Syn. occasional, intermittent, periodic, fleeting, Ant. continuous, gradual
spasmodic[ADJ] ซึ่งเกิดกระตุก, See also: ซึ่งหดเกร็ง, Syn. convulsive, jerky, spastic

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
spasm(สแพส'ซึม) n. อาการกล้ามเนื้อกระตุก,ความรู้สึกหรือพลังที่เกิดขึ้นอย่างฉับพลัน
spasmodic(สแพซมอด'ดิค) adj. เกี่ยวกับกล้ามเนื้อกระตุก,มีอาการหดเกร็งของกล้ามเนื้อ,เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วและไม่นาน
blepharospasmกล้ามเนื้อรอบเบ้าตากระตุก

English-Thai: Nontri Dictionary
spasm(n) อาการกระตุก,กล้ามเนื้อกระตุก
spasmodic(adj) เป็นพักๆ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
spasm๑. การชักกระตุก๒. การหดเกร็ง๓. การบีบเกร็ง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
spasm of accommodationการหดเกร็งกล้ามเนื้อปรับตา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
spasm, bronchialการหดเกร็งของหลอดลม [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
spasm, cadavericการหดเกร็งของศพ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
spasm, canineอาการแยกเขี้ยว [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
spasm, carpopedalอาการมือเท้าเกร็ง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
spasm, cerebralการหดเกร็งเหตุสมองใหญ่ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
spasm, clonicการชักกระตุกเกร็ง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
spasm, clonousการชักกระตุกถี่ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
spasm, cynic; risus caninus; risus sardonicusอาการยิ้มแสยะ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Spasmsการชักกระตุก [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Spasms, Infantileอาการชักในทารก [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
No reason it couldn't cause an artery in the brain to spasm.ไม่มีเหตุผลที่จะทำได้ เส้นเลือดใหญ่ในสมองเกร็ง Emancipation (2008)
No spasms yet.ยังไม่มีการเกร็ง Emancipation (2008)
No sign of spasms.ไม่มีสัญญานของการเกร็ง Emancipation (2008)
(Kutner) No signs of spasm, impeded blood flow, or brain dysfunction.ไม่มีอาการเกร็ง เลือดไหลสะดวก หรือสมองไม่ทำงาน Emancipation (2008)
You picture her on the floor, spasming uncontrollably.นึกภาพเพนนีอยู่บนพื้นและชักกระตุกดูสิ The Bozeman Reaction (2010)
Muscle spasms, high fever, and then the uncontrollable urge to bite uninfected flesh.กล้ามเนื้อกระตุก ไข้สูง แล้วจากนั้นก็จะเกิดความอยาก กัดเนื้อของผู้ที่ไม่ติดเชื้อ Epidemiology (2010)
So all those muscle spasms and the pain-- that's all coming from your stomach?แล้วกล้ามเนื้อกระตุกกับการปวด ทั้งหมดมันมาจากกระเพาะอาหารหรอ? Save the Date (2011)
If your hand starts to spasm, it means you're doing it right.เมื่อมือคุณเริ่มเป็นตะคริว แสดงว่าคุณทำถูก Watch While I Revise the World (2011)
Well, now it looks like a neck spasm.เหมือนคอคุณจะเคล็ดนะ Suspicion Song (2011)
They were minor spasms of the throat.กล้ามเนื้อที่คอชักกระตุกเฉยๆ Tower Heist (2011)
It had painful intestinal spasms all nightเมื่อตอนเย็น มันเจ็บที่ลำไส้นะคะ Episode #1.2 (2011)
I had no idea that my business acumen was giving you such spasms.นึกไม่ถึงเลยว่าการกลับมาทำธุรกิจของฉัน จะทำให้เธอเดือดร้อนขนาดนี้ การสะกดจิตชาวประมงน่ะเหรอ ที่เรียกว่าการทำธุรกิจ Dark Shadows (2012)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ตะคิว[N] cramps, See also: spasm, Syn. ตะคริว, Example: เมื่อคืนผมเป็นตะคิวกลางดึก, Thai definition: อาการหดตัวของกล้ามเนื้อและค้างอยู่ ทำให้เกิดการเจ็บปวด
ตะคิว[N] cramps, See also: spasm, Syn. ตะคริว, Example: เมื่อคืนผมเป็นตะคิวกลางดึก, Thai definition: อาการหดตัวของกล้ามเนื้อและค้างอยู่ ทำให้เกิดการเจ็บปวด
ประดักๆ[ADV] convulsively, See also: spasmodically, Syn. ชัก, ชักหงับๆ, สำลัก, กระอัก, Example: พอขึ้นจากน้ำได้เขาก็สำลักประดักๆ, Thai definition: อาการแห่งคนที่ตกน้ำแล้วสำลักน้ำ เรียกว่า สำลักประดักๆ, อาการที่ชักหงับๆ ใกล้จะตาย
ตุบๆ[ADV] throbbingly, See also: spasmodically, repeatedly, achingly, Example: แม่จำได้ดีถึงครั้งแรกที่ลูกดิ้น ลักษณะคล้ายกับมีอะไรเต้นตุบๆ อยู่ข้างใน, Thai definition: อาการที่ชีพจรเต้นเป็นระยะ
หนุบ[ADV] feel a dull pain, See also: spasmodically, Syn. หนุบๆ, หนุบหนับ, Example: ฉันรู้สึกว่าประสาทเต้นหนุบๆ เมื่อรู้ว่าสิ่งที่ฉันกลัวกำลังจะเกิดขึ้น, Thai definition: อาการที่เจ็บในกาย รู้สึกเต้นกระเทือนแต่น้อยๆ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ชัก[v.] (chak) EN: convulse ; twitch ; be cramped ; be subject to spasms ; have convulsions   
กระตุก[v.] (kratuk) EN: be affected by spasms   
เป็นช่วง[adv.] (pen chūang) EN: ntermittently ; periodically ; sporadically ; occasionally ; spasmodically   FR: par intermittence ; sporadiquement
เสียว[v.] (sīo) EN: feel spasm ; feel a sudden pang   FR: ressentir une vive sensation
ตะคริว[n.] (takhriū = takhriu) EN: cramp ; painful spasmodic muscular contraction   FR: crampe [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
SPASM    S P AE1 Z AH0 M
SPASMS    S P AE1 Z AH0 M Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
spasm    (n) (s p a1 z @ m)
spasms    (n) (s p a1 z @ m z)
spasmodic    (j) (s p a1 z m o1 d i k)
spasmodically    (a) (s p a1 z m o1 d i k l ii)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Krampf {m} | Krämpfe {pl}spasm | spasms [Add to Longdo]
Spasmus {m}; Verkrampfung {f} [med.]spasm [Add to Longdo]
spasmisch; krampfartig {adj} [med.]spasmodic [Add to Longdo]
spasmolytisch; krampflösend {adj} [med.]spasmolytic [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
スパズム[, supazumu] (n) spasm [Add to Longdo]
引きつる(P);引き攣る;引攣る[ひきつる, hikitsuru] (v5r) to have a cramp (spasm, convulsion, twitch); to become stiff; (P) [Add to Longdo]
引き攣り;引攣り[ひきつり, hikitsuri] (n) (1) scar; (2) spasm; twitch; cramp [Add to Longdo]
引っ攣り;引っ釣り[ひっつり, hittsuri] (n) (1) (obsc) (See 引き攣り・1) scar; (2) (See 引き攣り・2) spasm; twitch; cramp [Add to Longdo]
姥魚[うばうお;ウバウオ, ubauo ; ubauo] (n) (uk) Aspasma minima (species of clingfish) [Add to Longdo]
激発[げきはつ, gekihatsu] (n,vs) fit; spasm; outburst [Add to Longdo]
差し込み;差込[さしこみ, sashikomi] (n) (1) insertion; (2) plug; (electrical) outlet; power point; (3) spasm of pain; griping pain; (fit of) convulsions; stitch [Add to Longdo]
鎮痙[ちんけい, chinkei] (n) (1) spasmolysis; (adj-no) (2) spasmolytic; antispasmodic; anticonvulsive [Add to Longdo]
鎮痙剤[ちんけいざい, chinkeizai] (n) antispasmodic drug; spasmolytic drug; anticonvulsant drug [Add to Longdo]
鎮痙薬[ちんけいやく, chinkeiyaku] (n) antispasmodic drug; spasmolytic drug; anticonvulsant drug [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[jìng, ㄐㄧㄥˋ, / ] spasm [Add to Longdo]
痉挛[jìng luán, ㄐㄧㄥˋ ㄌㄨㄢˊ, / ] spasm; convulsion [Add to Longdo]
[zòng, ㄗㄨㄥˋ, ] spasms or convulsions in young children, caused by indigestion [Add to Longdo]
[jī, ㄐㄧ, ] spasms, convulsions, hysteria [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Spasm \Spasm\, n. [F. spasme, L. spasmus, Gr. ?, from ?, ?, to
   draw, to cause convulsion. Cf. {Span}, v. t.]
   1. (Med.) An involuntary and unnatural contraction of one or
    more muscles or muscular fibers.
    [1913 Webster]
 
   Note: Spasm are usually either clonic or tonic. In clonic
      spasm, the muscles or muscular fibers contract and
      relax alternately in very quick succession. In tonic
      spasm, the contraction is steady and uniform, and
      continues for a comparatively long time, as in tetanus.
      [1913 Webster]
 
   2. A sudden, violent, and temporary effort or emotion; as, a
    spasm of repentance.
    [1913 Webster]
 
   {Cynic spasm} (Med.) See under {Cynic}.
 
   {Spasm of the chest}. See {Angina pectoris}, under {Angina}.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 spasm
   n 1: a painful and involuntary muscular contraction [syn:
      {spasm}, {cramp}, {muscle spasm}]
   2: (pathology) sudden constriction of a hollow organ (as a blood
     vessel)

From Swedish-English Freedict dictionary [fd-swe-eng]:

 spasm
   clamp; brace; bracket; parenthesis; staple
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top