Search result for

souls

(28 entries)
(0.1589 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -souls-, *souls*, soul
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
all souls' dayวันสวดมนต์สำหรับคนตายทั้งหมดมักเป็น วันที่ 2 พฤศจิกายน

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Greed has poisoned men's souls, has barricaded the world with hate, has goose-stepped us into bloodshed.ความโลภ มีทุกหนแห่ง มีความเกลียดชัง ที่ราบกูส เกิดการนองเลือด The Great Dictator (1940)
They're animals, so let them lose their souls.They're animals, so let them lose their soulsThe Godfather (1972)
let me say that I swear on the souls of my grandchildren, that I will not be the one to break the peace we've made here today.let me say that I swear on the souls of my grandchildren, that I will not be the one to break the peace we've made here today. The Godfather (1972)
What I heard was the jingle-jangle... of a thousand lost souls!เสียงผมได้ยินคือเสียงกริ๊ง ของหนึ่งพันวิญญาณที่สูญหาย The Blues Brothers (1980)
I'm talking about the souls of mortal men and women... departed from this life!ผมกำลังปรึกษาเกี่ยวกับวิญญาณของผู้ชายและผู้หญิงที่ต้องตาย ออกจากชีวิตนี้ The Blues Brothers (1980)
Those lost, anguished souls roaming unseen over the earth... seeking a divine light... they'll not find because it's too late!วิญญาณฉิบหายกลัดกลุ้มโคจรเหนือโลกที่ไม่มีใครเห็น มองหาดวงไฟอันศักดิ์สิทธิ์ พวกเขาจะไม่พบเพราะว่ามันสายเกินไปแล้ว The Blues Brothers (1980)
An Egyptian Pharaoh, Shishak, invaded Jerusalem about 980 BC, and may have taken the Ark to the city of Tanis and hidden it in a secret chamber called the Well of Souls.ฟาโรห์แห่งอียิปต์, ซิซา, รุกรานเยซูซาเล็ม ประมาณปี 980 ก่อนคริสต์ศักราช, และอาจจะนำเอาหีบ ไปที่เมืองทานิส และซ่อนมันเอาไว้ในแชมเบอร์ลึกลับ เรียกว่า กำแพงแห่งวิญญาณ Indiana Jones and the Raiders of the Lost Ark (1981)
If you put the Staff in a certain place at a certain time, the sun shone through here and made a beam on the floor, giving the location of the Well of Souls.ถ้าคุณเอาไม้เท้านั่นไปไว้ตรงกลางห้อง ในเวลาที่เหมาะสม, พระอาทิตย์ฉายแสงผ่านตรงนี้ ทำให้เกิด สำแสงตรงไปบนพื้น, เพื่อให้ตำแหน่งของกำแพงแห่งวิญญาณ Indiana Jones and the Raiders of the Lost Ark (1981)
They are near to discovering the Well of Souls.พวกเขาใกล้ที่ค้นพบกำแพงแห่งวิญญาณ Indiana Jones and the Raiders of the Lost Ark (1981)
- The Well of Souls, huh?- กำแพงแห่งวิญญาณ, ฮ้า? Indiana Jones and the Raiders of the Lost Ark (1981)
But your souls are in danger.แต่จิตวิญญาณของคุณกำลังตกอยู่ในอันตราย Clue (1985)
(HOARSELY) is here for your souls!มาเอาชีวิตเจ้าแล้ว! The Princess Bride (1987)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
soulsDo you think animals have souls?
soulsHe got down on his knees and prayed for the souls of the deceased.
soulsPeople would sell their souls to hear the concert from those seats.
soulsThe Emperor prayed for the souls of the deceased.

CMU English Pronouncing Dictionary
SOULS    S OW1 L Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
souls    (n) (s ou1 l z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
SOS[エスオーエス, esuo-esu] (n) save our souls; SOS [Add to Longdo]
暗愚な人人;暗愚な人々[あんぐなひとびと, angunahitobito] (n) dark souls [Add to Longdo]
火の車[ひのくるま, hinokuruma] (n) (1) {Buddh} (See 火車・1) fiery chariot (which carries the souls of sinners into hell); (2) desperate financial situation; dire straits [Add to Longdo]
祖先の霊を祭る[そせんのれいをまつる, sosennoreiwomatsuru] (exp,v5r) to perform religious services for the departed souls of one's ancestors [Add to Longdo]
鎮魂[ちんこん(P);ちんごん, chinkon (P); chingon] (n,vs) repose of souls; (P) [Add to Longdo]
転生[てんせい;てんしょう, tensei ; tenshou] (n,vs,adj-no) {Buddh} transmigration of souls; reincarnation [Add to Longdo]
万霊祭[ばんれいさい, banreisai] (n) All Souls' Day [Add to Longdo]
万霊節[ばんれいせつ, banreisetsu] (n) All Souls' Day [Add to Longdo]
輪廻;輪回[りんね, rinne] (n,vs) {Buddh} samsara (endless cycle of death and rebirth); Buddhism transmigration of souls [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top