Search result for

snowy

(47 entries)
(0.0447 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -snowy-, *snowy*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
snowy[ADJ] ปกคลุมไปด้วยหิมะ
snowy[ADJ] ขาวเหมือนหิมะ, Syn. snowlike, fluffy, whitish

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
snowy(สโน'วี) adj. ปกคลุมไปด้วยหิมะ,เกี่ยวกับหรือคล้ายหิมะ,ขาวเหมือนหิมะ,สีหิมะ,ไม่สกปรก, See also: snowily adv. snowiness n.

English-Thai: Nontri Dictionary
snowy(adj) ขาวอย่างหิมะ,เต็มไปด้วยหิมะ

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Little children riding sleds don't know that the sun is setting, and they ride their sleds excitedly on the snowy hills.เ ด็กน้อยกำลังเ ล่นรถลากเลื่อ ฉันไ ม่รู้ว่าดวงอาทิตย์กำลังจะลับขอบฟ้า แ ล้วพวกเ ขาก็นั่งรถลากไ ปบนภูเ ขาหิมะ Episode #1.9 (2009)
It was like a snowy nightmare from which there was no awakening.มันเหมือนกับหิมะตกในฝันร้าน ในที่ที่ไม่มีการตื่น The Electric Can Opener Fluctuation (2009)
Oh, dude, you are never getting a shiksa goddess. Thatis a snowy tree cricket.นายไม่มีวันได้แม้มนางฟ้าจำแลงแน่ นั่นจิ้งหรีดหิมะแน่ The Jiminy Conjecture (2009)
Sounds like a cricket. Hang on. Based on the number of chirps per minute and the ambient temperature in this room, it is a snowy tree cricket.เสียงเหมือนจิ้งเหรีด รอเดี๋ยว อิงจากเสียงร้องต่อนาที The Jiminy Conjecture (2009)
In 1890, Emile Dolbear determined that there was a fixed relationship between the number of chirps per minute of the snowy tree cricket and the ambient temperature.ปี 1980 เอมิล ดอลล์แบร์ ค้นพบว่า มีความสัมพันธ์ที่แน่นอน The Jiminy Conjecture (2009)
The snowy tree cricket.จิ้งหรีดหิมะ The Jiminy Conjecture (2009)
It's snowy and quiet... cold... and perfect.เต็มไปด้วยหิมะและความสงบ เย็น... อย่างสมบูรณ์ Holidaze (2009)
When you pop in on that snowy street corner,เมื่อคุณแวะไปที่มุมถนนนั้น Chapter Eighteen 'Brave New World' (2010)
It was a snowy day. Your mom was helping me shovel...มันเป็นวันหิมะตก แม่ลูกกำลังช่วยพ่อขุด.. A Birthday Story (2010)
There's a beautiful dining table in the middle of a snowy field.ฉันฝันเห็นโต๊ะดินเนอร์ที่สวยงาม ตั้งอยู่ท่ามกลางพิ้นหิมะอันขาวโพน Episode #1.18 (2010)
There's this beautiful dining table in the middle of a snowy field.มันอยู่กลางทุ่งหิมะที่ขาวโพน มีโต๊ะอาหารที่สวยงาม Episode #1.17 (2011)
Good boy, Snowy.เก่งมาก สโนวี่ The Adventures of Tintin (2011)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
snowyAs the weather was snowy, we went skiing.
snowyHe led his men and horses over snowy mountains and down into hot valleys.
snowyIf you don't have an accident on the snowy roads I think you should be able to get back safely.
snowyIf you whip the steering wheel around like that on a snowy road the car is going to go into a slide.
snowyIt's a snowy day.
snowyIt's snowy today.
snowyMy grandfather has snowy white hair.
snowyThis is snowy weather is giving me cabin fever.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
โพลน[ADJ] clearly white, See also: snowy white, dazzling white, snow-white, Syn. ผ่อง, Example: ดอกไม้ทิ้งกลีบเกลื่อนบนลานทรายขาวโพลน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
กาหลง[n.] (kālong) EN: Snowy Orchid Tree ; Orchid Tree ; Snowy Orchid Flower   
มีหิมะ[X] (mī hima) EN: snowy   FR: neigeux
นกจับแมลงหน้าผากขาว[n. exp.] (nok jap malaēng nāphāk khāo) EN: Snowy-browed Flycatcher   FR: Gobemouche givré [m] ; Gobemouche terrestre [m] ; Gobemouche à sourcils blancs [m] ; Gobemouche à sourcils interrompus [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
SNOWY    S N OW1 IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
snowy    (j) (s n ou1 ii)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Schneewetter {n}snowy weather [Add to Longdo]
verschneit; schneeig {adj} | verschneiter | am verschneitestensnowy | snowier | snowiest [Add to Longdo]
Schnee-Eule {f} [ornith.]Snowy Owl (Nyctea scandiaca) [Add to Longdo]
Schmuckreiher {m} [ornith.]Snowy Egret [Add to Longdo]
Schneeregenpfeifer {m} [ornith.]Snowy Plover [Add to Longdo]
Weißgesicht-Scheidenschnabel {m} [ornith.]Snowy Sheathbill [Add to Longdo]
Schneeschmuckvogel {m} [ornith.]Snowy Cotinga [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
雪景[せっけい, sekkei] (n) snowy scenery; snowscape [Add to Longdo]
雪景色[ゆきげしき, yukigeshiki] (n) snowy landscape [Add to Longdo]
雪渓[せっけい, sekkei] (n) snowy valley; (P) [Add to Longdo]
雪見酒[ゆきみざけ, yukimizake] (n) sake drunk while viewing a snowy scene [Add to Longdo]
雪山[せつざん;ゆきやま;せっさん, setsuzan ; yukiyama ; sessan] (n) (1) snowy mountains; (2) piles of snow [Add to Longdo]
雪夜[ゆきよ, yukiyo] (n) snowy night [Add to Longdo]
白梟[しろふくろう;シロフクロウ, shirofukurou ; shirofukurou] (n) (uk) snowy owl (Bubo scandiacus) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
似雪[sì xuě, ㄙˋ ㄒㄩㄝˇ, ] snowy [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Snowy \Snow"y\, a.
   1. White like snow. "So shows a snowy dove trooping with
    crows." --Shak.
    [1913 Webster]
 
   2. Abounding with snow; covered with snow. "The snowy top of
    cold Olympus." --Milton.
    [1913 Webster]
 
   3. Fig.: Pure; unblemished; unstained; spotless.
    [1913 Webster]
 
       There did he lose his snowy innocence. --J. Hall
                          (1646).
    [1913 Webster]
 
   {Snowy heron} (Zool.), a white heron, or egret ({Ardea
    candidissima}), found in the Southern United States, and
    southward to Chile; -- called also {plume bird}.
 
   {Snowy lemming} (Zool.), the collared lemming ({Cuniculus
    torquatus}), which turns white in winter.
 
   {Snowy owl} (Zool.), a large arctic owl ({Nyctea Scandiaca},
    or {Nyctea nivea}) common all over the northern parts of
    the United States and Europe in winter time. Its plumage
    is sometimes nearly pure white, but it is usually more or
    less marked with blackish spots. Called also {white owl}.
    
 
   {Snowy plover} (Zool.), a small plover ({Aegialitis nivosa})
    of the western parts of the United States and Mexico. It
    is light gray above, with the under parts and portions of
    the head white.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 snowy
   adj 1: marked by the presence of snow; "a white Christmas"; "the
       white hills of a northern winter" [syn: {white}, {snowy}]
   2: covered with snow; "snow-clad hills"; "snow-covered roads";
     "a long snowy winter" [syn: {snow-clad}, {snow-covered},
     {snowy}]
   3: of the white color of snow [syn: {snow-white}, {snowy}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top