ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

snorting

S N AO1 R T IH0 NG   
16 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -snorting-, *snorting*, snort
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
And even with Sandy snorting more than she mixed...ถึงแม้เธอจะเสพมากกว่าทำก็เถอะ Goodfellas (1990)
- He started snorting heroin.-เขาเริ่มอยากยา Little Miss Sunshine (2006)
- You started snorting heroin?-คุณเสพเฮโรอีนอย่างงั้นเหรอ Little Miss Sunshine (2006)
(CLEARS THROAT) Looks like I picked a bad week to stop snorting hash.An EM puIse annihiIates aII eIectricaI activity. Deja Vu (2006)
[ Grunting, Snorting ](เสียงกระโชก, สูดดม) Prey (2007)
[ Snorting ](เสียงสูดดม) Prey (2007)
[ Snorting Continues ](เสียงสูดดมติดต่อกัน) Prey (2007)
[ Snorting ][SnortingCity of Ember (2008)
Last night, the customers were snorting it up their noses with $100 bills.เมื่อคืนนี้ มีลูกค้าอยากจะเสพมัน แต่เขาต้องจ่ายร้อยเหรียญ Double Blind (2009)
Niners and the Mayans. (others snorting and laughing) CLAY:ให้กับพวกไนเนอร์และพวกมายันฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง ฉันไม่รู้ด้วยซ้ำ Albification (2009)
Could you stop snorting with derision?คุณช่วยหยุดแสดงอาการ การเย้ยหยันหน่อยจะได้ไหม Do It, Monkey (2009)
The closest thing I've ever seen to that is a cocaine addict who ran out of drugs, and started snorting things like sugar and powdered detergent.สิ่งที่ใกล้เคียงที่สุด ฉันเคยเห็น คือคนติดโคเคนที่ลงแดง และเริ่มที่จะเสพ สิ่งของอื่นใกล้ๆ กัน อย่างน้ำตาลหรือผงซักฟอก The Tough Man in the Tender Chicken (2009)

CMU English Pronouncing Dictionary
SNORTING S N AO1 R T IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
snorting (v) snˈɔːtɪŋ (s n oo1 t i ng)

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Snort \Snort\, v. i. [imp. & p. p. {Snorted}; p. pr. & vb. n.
   {Snorting}.] [OE. snorten; akin to snoren. See {Snore}.]
   1. To force the air with violence through the nose, so as to
    make a noise, as do high-spirited horsed in prancing and
    play. --Fairfax.
    [1913 Webster]
 
   2. To snore. [R.] "The snorting citizens." --Shak.
    [1913 Webster]
 
   3. To laugh out loudly. [Colloq.] --Halliwell.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 snorting
   n 1: an act of forcible exhalation [syn: {puffing}, {huffing},
      {snorting}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top