Search result for

sniffing

(26 entries)
(0.0244 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -sniffing-, *sniffing*, sniff
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
I said, look here mate, that's what you get when you go trespassing into fucking Burma... that's what you get when you go sniffing around other people's garbage.ฉันพูดวา ฟังนะ เพือน สิงทีนายจะไดรับจากการเดินทางเขาพมา.. กคือสิงทีจะไดรับ เมือยืนจมูกไปดมถังขยะชาวบาน Rambo (2008)
Plus I've got this jerkoff, this Koontz sniffing around trying to get me to sell.ผมมีอารมย์ขึ้นมา, คุสคอยดมกลิ่นตามนี่แหละ พยายามให้ผมขาย. \และราคาถูกมากเกินไป Pilot (2009)
How long have you been sniffing those markers?สูดปากกาพวกนั้นนานแค่ไหนแล้วเนี่ย If It's Only in Your Head (2009)
I caught three government spooks sniffing round the Brooks House.ผมจับคนของรัฐบาลได้ 3 คน เค้ามาลับๆล่อๆ แถวบ้านบรู้ค Episode #3.2 (2009)
My lab partner and I used to sit up in the back, sniffing benzine fumes.ผมกับเพื่อนคู่ห้องแลป เรานั่งกันอยู่ด้านหลัง ดมกลิ่นไอ ระเหยน้ำมันเบนซิน Grey Matters (2009)
Maybe you two just start sniffing each other?งั่นพวกเธอก็อาจจะสำรวจกลิ่นกันอยู่ล่ะมั้ง Womb (2010)
Plus, I know the pack is sniffing around.แถม, ฉันรู้ว่าพวกหมาป่าป้วนเปี้ยนอยู่ It Hurts Me Too (2010)
Another fella sniffing around the orange.ยิ่งมีแมงหวี่แมงวันรอตอม แม่ผลส้มนั่นอีก Chuck Versus the American Hero (2010)
You have fun sniffing that trail?นายสนุกกับการแกะรอยนั่นหรือเปล่า? Exile on Main St. (2010)
Sniffing people's butts?ดมก้นผู้คน... All Dogs Go to Heaven (2010)
Leaves sniffing after some little blonde.แล้วก็ผล่ะออกไปกับสาวผมบลอนด์ตัวเล็กๆ It's a Fae, Fae, Fae, Fae World (2010)
You know, there's something just extremely uncomfortable about a man your size sniffing a flower.สิ่งที่นายต้องการคือ ดอกไฮเดรนเยีย นิยมใช้ในงานแต่ง ในสีเขียวและสีฟ้า Battle Los Angeles (2011)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
sniffingThe dog was sniffing a stick.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
การนัด[N] sniffing, See also: breathing, inhalation a pinch of snuff, Syn. การสูด, การดม, Example: เขาแสบจมูกจากการนัดยานัตถุ์, Thai definition: การเป่าหรือสูดให้ผงยาเข้าไปในรูจมูก
การดม[N] smelling, See also: sniffing, Syn. การสูด, การดมกลิ่น, Example: สิ่งนี้ถ้ามองด้วยตาเปล่าจะไม่รู้ว่าเป็นอะไร จะต้องใช้การดมจึงจะรู้, Thai definition: การใช้จมูกสูดกลิ่น
การดมกลิ่น[N] sniffing, See also: smell, inhalation, Syn. การสูด, การสูดกลิ่น, Example: สุนัขมีสัมผัสการดมกลิ่นที่ดีเลิศ, Thai definition: การใช้จมูกสูดกลิ่น
สุนัขดมกลิ่น[N] sniffer dog, See also: sniffing dog, Example: ตำรวจนำสุนัขดมกลิ่นมาตรวจหาวัตถุระเบิด, Count unit: ตัว, Thai definition: สุนัขที่ได้รับการฝึกให้ดมหากลิ่นของผิดกฎหมาย เช่น ยาเสพย์ติด
สุนัขดมกลิ่น[N] sniffer dog, See also: sniffing dog, Example: ตำรวจนำสุนัขดมกลิ่นมาตรวจหาวัตถุระเบิด, Count unit: ตัว, Thai definition: สุนัขที่ได้รับการฝึกให้ดมหากลิ่นของผิดกฏหมาย เช่น ยาเสพย์ติด

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
สุนัขดมกลิ่น[n. exp.] (sunak dom klin) EN: sniffer dog ; sniffing dog   FR: chien renifleur [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
SNIFFING    S N IH1 F IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
sniffing    (v) (s n i1 f i ng)

Japanese-English: EDICT Dictionary
シンナー遊び[シンナーあそび, shinna-asobi] (n) (sens) paint sniffing; thinner sniffing; glue sniffing (huffing) [Add to Longdo]
麻薬犬[まやくけん, mayakuken] (n) drug-sniffing dog [Add to Longdo]
麻薬探知犬[まやくたんちけん, mayakutanchiken] (n) drug-sniffing dog [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Sniffing \Sniff"ing\, n. (Physiol.)
   A rapid inspiratory act, in which the mouth is kept shut and
   the air drawn in through the nose.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Sniff \Sniff\, v. i. [imp. & p. p. {Sniffed}or {Snift}; p. pr. &
   vb. n. {Sniffing}.] [OE. sneven; akin to snivel, snuff; cf.
   Dan. snive to sniff. See {Snuff}, v. t.]
   To draw air audibly up the nose; to snuff; -- sometimes done
   as a gesture of suspicion, offense, or contempt.
   [1913 Webster]
 
      So ye grow squeamish, gods, and sniff at heaven. --M.
                          Arnold.
   [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top