Search result for

sneers

(73 entries)
(0.2507 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -sneers-, *sneers*, sneer
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา sneers มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *sneers*)
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
sneer    [VI] ยิ้มเยาะ, See also: เย้ยหยัน, พูดดูถูก, ทำหน้าเยาะเย้ย, ทำหน้าล้อเลียน, Syn. cackle, gigle, laugh
sneer    [VT] พูดดูถูก, See also: เย้ยหยัน, เยาะเย้ย, Syn. mock, scoff, Ant. honor, respect
sneer    [N] คำพูดเยาะเย้ย, See also: คำพูดดูถูก, Syn. detraction, scoff
sneerer    [N] คนที่เยาะเย้ยคนอื่น, See also: คนดูถูกคนอื่น, Syn. cynic
sneer at    [PHRV] ยิ้มเยาะ, See also: เย้ยหยัน
sneerful    [ADJ] ซึ่งเยาะเย้ยคนอื่น, See also: ซึ่งดูถูกคนอื่น, Syn. scornful
sneering    [ADJ] ซึ่งเยาะเย้ยคนอื่น, See also: ซึ่งดูถูกคนอื่น, Syn. scornful

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
sneer(สเนียร์) vi.,vt.,n. (การ) หัวเราะเยาะ,เยาะเย้ย,เย้ยหยัน,ยิ้มเยาะ,ถากถาง,เหน็บแนม., See also: sneering adj., Syn. scoff,mock,gibe,jeer

English-Thai: Nontri Dictionary
sneer(vi) เยาะเย้ย,ยิ้มเยาะ,ถากถาง,ดูถูก

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Sneering at someone for sticking his neck out.68 1671 Hero (1992)
Now they just sneer right in your face.ภายใต้ใบหน้าที่ยิ้มเยาะ Everybody Ought to Have a Maid (2009)
Was my wife comforted before her execution while this collaborator and his pirate masters sneered?Was my wife comforted before her execution... ...while this collaborator and his pirate masters sneered? Watchmen (2009)
*My sneer could curdle dairy.*♪หัวเราะเยาะฉันสามารถทำให้ตกใจนม ♪ Tangled (2010)
Do all the lords and ladies simper and bow, the ones who sneered at you for years?ยิ้มแห้งๆและคำนับหรือไม่ คนพวกที่ เย้ยหยันท่านมาตลอดหลายปี Fire and Blood (2011)
Long may they sneer.ขอให้คนเกลียดชังกันต่อไป Mother's Mercy (2015)
You can sneer at me all you like.อยากเยาะเย้ยฉันยังไง ก็เอาเลย The Whites of His Eyes (2015)
You can sneer. Doesn't matter.ท่านอาจดูถูกข้า นั่นไม่สำคัญเลย No One (2016)
Sneermonger?Sneermonger? Pilot: Part 1 (2015)
This is my business colleague, Mr. Sylvester Sneer.Das ist mein Geschäftspartner, Mr. Sylvester SneerGreat Guns (1941)
Mr. Sneer and I have been carrying quite a burden.Mr. Sneer und ich haben da eine echte Last getragen. Great Guns (1941)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
sneerAny boy who should do that would be sneered.
sneerHe curled his lip in a sneer.
sneerHe did something stupid and was sneered at.
sneer"No, no! That isn't the smiling face we are looking for." It was a 'smirk' either that or a 'sneer'.
sneerThe stepmother sneered at Cinderella.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
หัวเราะเยาะ    [V] laugh at, See also: sneer, mock, Syn. เยาะเย้ย, Ant. ชมเชย, ยกย่อง, Example: เธอแน่ใจว่าเขาหัวเราเยาะเธอ เธอจึงทำท่าปั้นปึ่งใส่, Thai definition: หัวเราะเพื่อเยาะเย้ยให้เจ็บใจ
แสยะ [V] sneer, See also: grimace, Example: ชายฉกรรจ์แสยะยิ้มหยันเยาะ ความกลัวที่มีต่อผู้เฒ่าหมดลง, Thai definition: อาการของปากที่แบะออก แสดงให้รู้ว่า เกลียด เยาะเย้ย หรือ เกลียดกลัว
หยัน    [V] jeer, See also: mock, sneer, scoff, flout, gibe, Syn. เย้ยเยาะ, เยาะ, เย้ย, เยาะหยัน, Example: เพื่อนบางคนมีสีหน้าแววตาที่แฝงเร้นด้วยความหวาดระแวงและหยันในตัวผมอีกด้วย
ตลก    [V] fun, See also: joke, jest, ridicule, amuse, jeer, mock, sneer, taunt, Syn. ขบขัน, ขำขัน, โปกฮา, Ant. เศร้า, Example: แนวคิดบางอย่างตลกเสียจนแทบไม่น่าเชื่อว่าเป็นแนวคิดของรัฐมนตรี, Thai definition: ทำให้คนอื่นขบขันด้วยคำพูดหรือกิริยาท่าทาง
ไยไพ [V] ridicule, See also: mock, jeer, sneer, Syn. เยาะเย้ย, เย้ยหยัน, เย้ย, หยัน, Ant. ยกย่อง, สรรเสริญ, ชมเชย, Thai definition: พูดให้เขาอาย
เย้ยหยัน [V] ridicule, See also: mock, jeer, sneer, laugh at, make fun of, chaff, deride, Syn. เยาะเย้ย, เย้ย, หยัน, ค่อนว่า, ดูหมิ่น, Example: เขาถูกหัวเราะเยาะถูกเย้ยหยันจากเพื่อนๆ ทั้งที่หอพักและที่มหาวิทยาลัย, Thai definition: เย้ยด้วยความดูหมิ่นเหยียดหยาม
เยาะเย้ย [V] ridicule, See also: mock, jeer, sneer, laugh at, make fun of, chaff, deride, Syn. เย้ยหยัน, เย้ย, หยัน, Example: เขาชอบเยาะเย้ยผู้อื่น ไม่เคยไว้วางใจใครในการทำงานใดๆ เลย, Thai definition: เยาะให้ได้อายและเจ็บใจ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
หัวเราะเยาะ[v.] (hūarǿ yǿ) EN: deride ; ridicule ; laugh at ; sneer ; mock ; laugh at   FR: tourner en dérision ; ridiculiser ; se moquer de ; rire de ; railler (litt.)
แสยะ[v.] (sayae) EN: sneer ; grin ; grimace with the mouth ; smile broadly ; smile grimly ; smile scornfully   FR: forcer un sourire
ตลก[v.] (talok) EN: fun ; joke ; jest ; ridicule ; amuse ; jeer ; mock ; sneer ; taunt ; play the fool   FR: plaisanter
เย้ย[v.] (yoēi) EN: mock ; jeer ; laugh at ; sneer ; ridicule   FR: se moquer ; tourner en dérision
เยาะเย้ย[v.] (yǿyoēi) EN: ridicule ; mock ; jeer ; sneer ; laugh at ; make fun of ; chaff ; deride   FR: ridiculiser ; bafouer

CMU English Pronouncing Dictionary
SNEER    S N IH1 R
SNEERS    S N IH1 R Z
SNEERED    S N IH1 R D
SNEERING    S N IH1 R IH0 NG
SNEERINGER    S N IH1 R AH0 N JH ER0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
sneer    (v) (s n i@1 r)
sneers    (v) (s n i@1 z)
sneered    (v) (s n i@1 d)
sneering    (v) (s n i@1 r i ng)
sneeringly    (a) (s n i@1 r i ng l ii)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
schadenfreudiges Grinsen; spttisches Lächelnsmirk; sneer [Add to Longdo]
Spötter {m}sneerer [Add to Longdo]
Spott {m}; spöttische Bemerkung {f}; höhnische Bemerkung {f}sneer [Add to Longdo]
gespottetsneered [Add to Longdo]
grinsen; spötteln | grinsend; spöttelnd | gegrinst; gespötteltto sneer | sneering | sneered [Add to Longdo]
grinsend; spöttelnd; spöttisch; höhnisch {adj}sneering [Add to Longdo]
grinst; spötteltsneers [Add to Longdo]
hämisch {adj} | hämischer | am hämischstensneering | more sneering | most sneering [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
あざ笑う;嘲笑う;せせら笑う;嘲ら笑う[あざわらう(あざ笑う;嘲笑う);せせらわらう(嘲笑う;せせら笑う;嘲ら笑う), azawarau ( aza warau ; seserawarau ); seserawarau ( seserawarau ; sesera warau ; az] (v5u,vt) (uk) to sneer at; to ridicule [Add to Longdo]
笑い(P);咲い;嗤い[わらい, warai] (n) (1) (See 笑う・1) laugh; laughter; (2) (See 笑う・2) smile; (3) (esp. 嗤い) (See 笑う・3) sneer; (P) [Add to Longdo]
笑う(P);咲う;嗤う[わらう, warau] (v5u,vi) (1) to laugh; (2) to smile; (3) (esp. 嗤う) to sneer; to ridicule; (P) [Add to Longdo]
冷罵[れいば, reiba] (n,vs) sneer; scoffing; abuse [Add to Longdo]
冷評[れいひょう, reihyou] (n,vs) sarcasm; sneer; jeer [Add to Longdo]
嗤笑[ししょう, shishou] (n,vs) sneer [Add to Longdo]
嘲笑[ちょうしょう, choushou] (n,vs) scorn; sneer [Add to Longdo]
揶揄嘲笑[やゆちょうしょう, yayuchoushou] (n,vs) ridicule and sneer; (cast) ridicule and scorn (upon) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
冷笑[lěng xiào, ㄌㄥˇ ㄒㄧㄠˋ, ] to sneer; to laugh grimly; grin of dissatisfaction (bitterness, helplessness, indignation etc); bitter, grim, sarcastic or angry smile [Add to Longdo]
冷语[lěng yǔ, ㄌㄥˇ ㄩˇ, / ] cold words; sarcasm; sneering talk [Add to Longdo]
[chī, , ] laugh at; jeer; scoff at; sneer at [Add to Longdo]
嘲笑[cháo xiào, ㄔㄠˊ ㄒㄧㄠˋ, ] jeer; mockery; scoff; sneer; make fun of; laugh at (derogatory) [Add to Longdo]
嘲讽[cháo fèng, ㄔㄠˊ ㄈㄥˋ, / ] to sneer at; to ridicule; to taunt [Add to Longdo]
耻笑[chǐ xiào, ㄔˇ ㄒㄧㄠˋ, / ] to sneer at sb; to ridicule [Add to Longdo]
淑女[shū nǚ, ㄕㄨ ㄋㄩˇ, ] wise and virtuous woman (possibly sarcastic or sneering); lady [Add to Longdo]
讥笑[jī xiào, ㄐㄧ ㄒㄧㄠˋ, / ] to sneer [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top