ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

snagging

S N AE1 G IH0 NG   
6 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -snagging-, *snagging*, snagg
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Snagging a fourth consecutive national championshipโดยซิวรางวัลแชมป์สี่ปีซ้อนให้ได้ Hell-O (2010)
IT'S ALL TOO EASY TO END UP SNAGGING THEM BY MISTAKEมีการเรียงลำดับของ ภาพสะท้อนในกระจกนี้ ว่ามีนี้ชุดพิเศษของอนุภาค ที่อยู่ในภาคมืด Beyond the Darkness (2010)

CMU English Pronouncing Dictionary
SNAGGING    S N AE1 G IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
snagging    (v) snˈægɪŋ (s n a1 g i ng)

Japanese-English: EDICT Dictionary
穴釣り[あなづり, anaduri] (n) snagging eels; ice fishing [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Snag \Snag\, v. t. [imp. & p. p. {Snagged}; p. pr. & vb. n.
   {Snagging}.]
   1. To cut the snags or branches from, as the stem of a tree;
    to hew roughly. [Prov. Eng.] --Halliwell.
    [1913 Webster]
 
   2. To injure or destroy, as a steamboat or other vessel, by a
    snag, or projecting part of a sunken tree. [U. S.]
    [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top