ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

smog

S M AA1 G   
42 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -smog-, *smog*
English-Thai: Longdo Dictionary
transmogrify(vt) เปลี่ยนรูป, แปรรูป, แปลงรูป, S. transform,

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
smog[N] หมอกควัน, See also: ควัน, ควันพิษ, Syn. atmosphere pollution, fog
smoggy[ADJ] เต็มไปด้วยหมอกควัน, Syn. hazy, vaporous

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
smog(สมอค) n. ควันหมอก,หมอกผสมควัน.
cosmogony(คอซมอก'กะนี) n. ทฤษฎีการกำเนิดของจักรวาล., See also: cosmogonic adj. ดูcosmogony cosmogonist n. ดูcosmogony
seismogram(ไซซ'มะแกรม) n. บันทึกของ seismograph
seismograph(ไซซ'มะกราฟ) n. เครื่องมือวัดและบันทึกความสั่นสะเทือนที่เกิด จากแผ่นดินไหว., See also: seismographic adj. seismographical) adj.
seismography(ไซซมอก'กระฟี) n. การวัดและบันทึกความสั่นสะเทือนที่เกิดจากแผ่นดินไหว,=seismology (ดู), See also: seismographer n.

English-Thai: Nontri Dictionary
cosmogony(n) ทฤษฎีการกำเนิดจักรวาล

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
smogหมอกควัน, หมอกปนควัน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Smogหมอกควัน [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
You know, smog in the noggin, so she goes down there to find him, only he'd already been kidnapped.คุณก็รู้ แม่เลยไปตามหาเขา แล้วเขาก็ถูกลักพาตัวไป Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull (2008)
I do my part by revving my truck's engine every day and never getting a smog check.ผมทำส่วนของผมโดยเร่งเครื่องรถนี้ ทุกๆวันและไม่เคยหันไปดูควันนั้นหรอก Pot O' Gold (2011)
"The smog rose hot off the grates,หมอกควันร้อนฟุ้งออกมาจากเตาผิง It's Gonna Kill Me, But I'll Do It (2011)
We have to descend through a couple hundred kilometers of smog before we can even see the surface.เราต้องลงมา ผ่านสองร้อยกิโลเมตรของหมอกควัน ก่อนที่เราจะสามารถมองเห็นพื้นผิว Some of the Things That Molecules Do (2014)
We've also run several computer models on the neurotoxin itself, making certain assumptions based on prevailing wind speed, humidity, smog -- as many factors as the model allows.เรายังได้รันรูปแบบ คอมพิวเตอร์หลายๆ แบบ เรื่องความเป็นพิษ ต่อระบบประสาท ตั้งสมมติฐานที่แน่นอน บนพื้นฐาน Cain and Gabriel (2014)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
smogIn large cities, in London for instance, there is heavy smog.
smogOur city was covered with smog.
smogSmog causes plants to die.
smogSmog hung over Tokyo.
smogSmog is the enemy of healthy lungs.
smogThe accident was due to the smog.
smogThe air was infected with photochemical smog.
smogThe very air we breathe is polluted with smog from the factory chimneys.
smogThey suffered from smog.

CMU English Pronouncing Dictionary
SMOG    S M AA1 G
SMOGGY    S M AO1 G IY0
SMOGGIEST    S M AA1 G IY0 AH0 S T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
smog    (n) smˈɒg (s m o1 g)
smogs    (n) smˈɒgz (s m o1 g z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Smog {m}smog [Add to Longdo]
Smogalarm {m}smog alert [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
スモッグ[, sumoggu] (n,adj-no) smog; (P) [Add to Longdo]
宇宙進化論[うちゅうしんかろん, uchuushinkaron] (n) cosmogony [Add to Longdo]
宇宙発生論[うちゅうはっせいろん, uchuuhasseiron] (n) cosmogony [Add to Longdo]
煙霧[えんむ, enmu] (n) haze; mist; fog; smog [Add to Longdo]
光化学スモッグ[こうかがくスモッグ, koukagaku sumoggu] (n) photochemical smog [Add to Longdo]
光化学スモッグ注意報[こうかがくスモッグちゅういほう, koukagaku sumoggu chuuihou] (n) smog alert [Add to Longdo]
地震記象[じしんきしょう, jishinkishou] (n) seismogram [Add to Longdo]
地震計[じしんけい, jishinkei] (n) seismograph; seismometer [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 smog
   n 1: air pollution by a mixture of smoke and fog [syn: {smog},
      {smogginess}]

From German-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.3 [fd-deu-eng]:

 Smog /smɔk/ 
  smog

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top