Search result for

slipped

(32 entries)
(0.0152 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -slipped-, *slipped*, slipp, slippe
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
I slipped the sensor off my finger.ฉันก็แอบถอดเซ็นเซอร์ออกจากนิ้ว. Committed (2008)
Captain, the shuttle just slipped through Bay 17 before we could secure the doors.กัปตัน ยานทะลุเข้ามาที่ประตู 17 ก่อนที่ประตูจะปิดครับ Dead Space: Downfall (2008)
If the donor had An infection that somehow slipped by a screening,ถ้าผู้บริจาคได้รับการติดเชื้อ ที่แอบเล็ดลอดเข้าไปสักทาง Not Cancer (2008)
Anything he wanted to say, he typed up and slipped under my bedroom door.ทุกอย่างที่เขาอยากจะบอก เขาเขียน แล้วสอดใต้ประตูห้องนอนฉัน Birthmarks (2008)
He slipped through this grate and went underwater.เขาลอดผ่านตะแกรงนี่ แล้วลงไปใต้น้ำแล้วครับ Bombad Jedi (2008)
You know, I swear the nurse slipped and said it was a boy.คุณรู้มั้ย,ฉันสาบแช่งพยาบาลคนนั้น ที่บอกว่าเป็นเด็กผู้ชาย The Curious Case of Benjamin Button (2008)
I slipped.ข้าลื่น Outlander (2008)
Well, you've been drinking. Maybe you slipped?ก็,บางทีคุณคงดื่มมาก จนพลัดตกลงไปเอง Quantum of Solace (2008)
It was like he slipped out the back door.คล้ายกับว่าเขาลื่นไหล ออกไปนอกประตู Frost/Nixon (2008)
That this whole bloody thing, disadvantage to you, so cataclysmic has somehow slipped beneath the notice of the world.และเรื่องเลวร้ายนี่ มันก็สามารถ จะหลุดจากความสนใจของคนทั้งโลกได้ Pathology (2008)
My hand, it just slipped.พอดีมือผม มันลื่นไปโดนเค้าน่ะ I Love You, Beth Cooper (2009)
"'though you've slipped through death's slim door,"'ถึงแม้เธอจะลื่นผ่านประตูความตาย ที่กั้นบางๆนั้นไปแล้ว Dead Like Me: Life After Death (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
slippedAs the road was wet, the car must have slipped sideways.
slippedHe slipped and nearly fell.
slippedHe slipped in crossing the street.
slippedHe slipped into the bad habit again.
slippedHe slipped me a note.
slippedHe slipped on the ice.
slippedHe slipped out of the classroom.
slippedHe slipped the gaudy shirt on.
slippedHe was still mumbling something about hospitals at the end of the party when he slipped on a piece of ice and broke his left leg.
slippedHis name has slipped my mind.
slippedI forgot to bring the book. It just slipped my mind.
slippedI have a slipped disc.

CMU English Pronouncing Dictionary
SLIPPED    S L IH1 P T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
slipped    (v) (s l i1 p t)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
übergestreiftslipped over [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ぎっくり腰;ギックリ腰[ぎっくりごし(ぎっくり腰);ギックリごし(ギックリ腰), gikkurigoshi ( gikkuri koshi ); gikkuri goshi ( gikkuri koshi )] (n) strained back; slipped disk; lumbosacral strain [Add to Longdo]
椎間板ヘルニア[ついかんばんヘルニア, tsuikanban herunia] (n) disk herniation; herniated disk; hernia of intervertebral disk; slipped disk [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
腰椎间盘突出[yāo zhuī jiān pán tū chū, ㄧㄠ ㄓㄨㄟ ㄐㄧㄢ ㄆㄢˊ ㄊㄨ ㄔㄨ, / ] slipped disc; vertebral herniation; prolapsed disc [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Slip \Slip\, v. i. [imp. & p. p. {Slipped}; p. pr. & vb. n.
   {Slipping}.] [OE. slippen; akin to LG. & D. slippen, MHG.
   slipfen (cf. Dan. slippe, Sw. slippa, Icel. sleppa), and fr.
   OE. slipen, AS. sl[imac]pan (in comp.), akin to G. schleifen
   to slide, glide, drag, whet, OHG. sl[imac]fan to slide,
   glide, make smooth, Icel. sl[imac]pa to whet; cf. also AS.
   sl?pan, Goth. sliupan, OS. slopian, OHG. sliofan, G.
   schliefen, schl?pfen, which seem to come from a somewhat
   different root form. Cf. {Slope}, n.]
   1. To move along the surface of a thing without bounding,
    rolling, or stepping; to slide; to glide.
    [1913 Webster]
 
   2. To slide; to lose one's footing or one's hold; not to
    tread firmly; as, it is necessary to walk carefully lest
    the foot should slip.
    [1913 Webster]
 
   3. To move or fly (out of place); to shoot; -- often with
    out, off, etc.; as, a bone may slip out of its place.
    [1913 Webster]
 
   4. To depart, withdraw, enter, appear, intrude, or escape as
    if by sliding; to go or come in a quiet, furtive manner;
    as, some errors slipped into the work.
    [1913 Webster]
 
       Thus one tradesman slips away,
       To give his partner fairer play.   --Prior.
    [1913 Webster]
 
       Thrice the flitting shadow slipped away. --Dryden.
    [1913 Webster]
 
   5. To err; to fall into error or fault.
    [1913 Webster]
 
       There is one that slippeth in his speech, but not
       from his heart.            --Ecclus. xix.
                          16.
    [1913 Webster]
 
   {To let slip}, to loose from the slip or noose, as a hound;
    to allow to escape.
    [1913 Webster]
 
       Cry, "Havoc," and let slip the dogs of war. --Shak.
    [1913 Webster]

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 slip
 
 1. (slipped, -ping) kaymak
 2. eli veya ayağı kaymak
 3. kaydırmak, geçirmek
 4. serbest bırakmak, serbest kalmak
 5. yanılmak, hataya düşmek
 6. kaçmak, kaçırmak
 7. çıkmak (kol, bacak)
 8. gizlice vermek
 9. erken doğurmak (hayvan) slip away sıvışmak
 10. hissettirmeden çıkıp gitmek
 11. ölmek. slip by akıp gitmek (zaman) slip in kayıp içine düşmek
 12. girivermek. slip off sıvışmak
 13. çıkarmak, üstünden atmak (elbise)
 14. hissettirmeden gitmek, sıvışıp gitmek. slip on giyivermek, üstüne geçirmek. slip one over on (k. dili) aldatmak. slip out savuşuvermek
 15. ağzından kaçmak. slip the cable (den.) lengeri kaldıramayıp gomenasını salıvermek. slip up yanılmak, sürçmek. It. slipped my mind Aklımdan çıktı Unuttum. let slip kaçırmak, salıvermek.
 
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top